Kollektivtrafik

Tack vare det centrala läget i sydvästra Skåne har Kävlinge kommuns invånare nära till det mesta.

Ett Öresundståg på Kävlinge station

Resa inom kommunen eller Skåne

Buss

För resa inom kommunen eller inom Skåne finns bussar och tåg i Skånetrafikens regi. Regionbusslinjerna 122, 123, 124, 126, 132, 134 och 138 går inom Kävlinge kommun.

Linje 124 ersätter den tidigare Sommarbussen (120) och går mellan Löddeköpinge och Barsebäck, med hållplats intill parkeringen vid stranden.

Närtrafik kan finnas om du bor i ett område utan busslinjer. Närtrafiken körs med taxi genom Skånetrafiken och måste beställas i förväg.

Tåg

Tågstationer finns i Kävlinge, Dösjebro och sedan december 2020 finns även en tågstation i Furulund.

I Skåne har Skånetrafiken ansvaret för kollektivtrafiken. Det yttersta ansvaret för att Kävlinge och övriga Skåne binds samman av ett bra nät med tåg och bussar ligger på Region Skånes politiker som styr över Skånetrafiken. All Skånetrafikens trafik körs av entreprenörer.

Resa utanför Skåne

Om du vill åka längre sträckor i Sverige kan du åka tåg eller buss från Lund eller Malmö. De närmaste flygplatserna är Malmö Airport (Sturup) och Københavns Lufthavn (Kastrup).

Avgiftsfria seniorresor inom Kävlinge kommun

De avgiftsfria seniorresorna gäller för resa med Skånetrafikens ordinarie trafik med bussar och tåg inom kommunen. Resorna gäller från 70 år och du ska vara folkbokförd i Kävlinge kommun.

Seniorresorna kommer att gälla såväl dag- som kvällstid, alla dagar på året, med preliminär start från den 1 september 2022.

Kortet är personligt och får alltså inte lånas ut eller överlåtas till någon annan. Det ska signeras.

Vid resa som sträcker sig utanför kommungränsen kan en tilläggsavgift erläggas från sista zonen inom kommunen enligt Skånetrafikens ordinarie taxa.

Mer information och vid frågor om korten
kontakta Skånetrafiken via skanetrafiken.se eller 0771-77 77 77.

Skånetrafikens information om seniorbiljett Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kävlinge kommun finns att kontakta på 046-73 90 00

Färdtjänst

Färdtjänst är en kollektivtrafik för personer som på grund av sitt funktionshinder inte kan åka med allmänna kommunikationer. Det innebär att flera färdtjänst-resenärer som har ungefär samma resväg kan åka tillsammans och att det inte alltid blir närmaste vägen till resmålet.

Läs mer om färdtjänst och sjukresor under Omsorg och hjälp

Lommabanan - Furulunds station

Godstrafiken som kör på Lommabanan har fått sällskap av pågatåg när två nya stationer byggs i Furulund och Lomma. Utanför Stävie, söder om Furulund, har även ett mötesspår byggts. Projektet hade byggstart december 2019. Den 13 december 2020 började persontågtrafiken att rulla på Lommabanan och pågatåg stannar nu vid den nya stationen i Furulund. Genom ny station i Furulund och fler avgångar från Kävlinge station skapas ännu bättre möjligheter för dig att pendla enkelt, säkert och klimatsmart från Kävlinge kommun.

Från Furulund tar tåget till Malmö C cirka 20 minuter. Lommabanan trafikeras med ett persontåg i timmen i vardera riktningen klockan 06-24, och under rusningstid med avgångar en gång i halvtimmen. Nattetid blir tågen något färre. Totalt planeras det för 38 tåg per dygn, båda riktningarna sammanräknade.

Hållplatser längs Lommabanan

Trafiken går Kävlinge – Furulund – Lomma – Malmö C och därefter in på Kontinentalbanan (nya Malmöringen) och stannar vid Östervärn – Rosengård – Persborg – Svågertorp – Hyllie – Triangeln.

De extra tåg som går under i rusningstid och bildar halvtimmestrafik vänder i Hyllie.

Ansvarsfördelning

Trafikverket och Kävlinge kommun ansvarar för olika delar kring tågstationen i Furulund. Trafikverket ansvarar för spåret, avspärrning mot spårområdet och perrongen. Kommunens ansvarar för gator, park och cykelvägar vid stationsområdet.

Skånetrafiken beslutar om tidtabell, linjesträckningar och biljettpriser. Kävlinge kommun fungerar som en dialogpart med Skånetrafiken.

Bulleråtgärder och avskärmning längs spåret

Det pågår en process för att utreda omfattningen av Trafikverkets planerade bullerskydd längs spåret. Trafikverket ska redovisa en åtgärdsplan i februari 2022.

Fakta om Lommabanan

Utbyggnaden av Lommabanan är ett samarbete mellan Trafikverket, Skånetrafiken och kommunerna längs sträckan för att underlätta pendling med kollektivtrafik i västra Skåne och skapa viktiga förutsättningar för ett mer hållbart resande. På längre sikt kommer sträckan att utökas med stationer i Flädie och Alnarp.

Lommabanan uppgraderas för högsta tillåtna hastighet 160 km/h. Pågatågen kör inte fortare än 100 km/h inne i samhällena eftersom de ska bromsa och accelerera i samband med uppehåll vid stationerna. Godstågen kör sällan fortare än 100 km/h. Lommabanan är en viktig del av Godsstråket genom Skåne. Sträckan har fått en ökad betydelse för godstrafiken sedan trafiken genom Hallandsåsen öppnades.

Förändringar i arbetet för Lommabanan

Ett nytt stationsområdet i Furulund har utformats till en samlingspunkt för tåg- och busstrafik. En utredning om hur trafiken inom hela Furulund påverkas har gjorts, och byggprojektet kring stationsområdet har inneburit flera förändringar:

  • Ett mötesspår har byggts utanför Stävie
  • Byggnation av gång- och cykeltunnlar under järnvägen; vid stationsområdet och mellan Parkgatan och Bryggaregatan.
  • Solgatans respektive Kungsgatans plankorsningar har byggs bort.
  • Parkgatan har förlängts med ny bilväg mot Stävie Nyboväg.
  • Parkområde och grönytor har anlagts med buskage och plantering på båda sidorna av stationen.
  • Pendlarparkering intill Kungsgatan.
  • Cykelparkeringar med Järnvägsgatan.
  • Flera trafiksäkerhetsåtgärder, exempelvis tillgänglighetsanpassad busshållplats och åtgärder för att minimera trafiken i området.
  • Övervakningskameror vid stationsområdet för att skapa trygghet.

Enkät om kollektivtrafik våren 2022

I Kävlinge kommuns förslag till ny översiktsplan ÖP 2040 beskrivs att kommunen behöver agera för en stärkt och attraktiv busstrafik i kommunens västra delar där närheten till väg E6 ger ett högt bilanvändande. I februari 2022 skickade därför Kävlinge kommun, tillsammans med Skånetrafiken och bussbolaget Nobina, ut en enkät till samtliga boende i Löddeköpinge, Hofterup och Ålstorp för att undersöka resvanorna och pendlingen i kommunens västra delar.

Syftet med enkätundersökningen var just att ta del av invånarnas åsikter om kollektivtrafiken i Löddeköpinge och Hofterup/Ålstorp, både från personer som reser med kollektivtrafiken idag och från dem som reser på annat sätt. Avsikten var alltså att få bättre kunskap om varför invånarna väljer att resa som de gör och i förlängningen vad som behövs för att få till ett ökat resande med kollektivtrafiken.

Enkäten bestod av 13 frågor och besvarades av 1261 personer. Stort tack till alla er som tog er tid att svara på våra frågor! 

Nyhet om enkätens resultat Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ombyggnad av busshållplatser

Under 2022 och 2023 har Kävlinge kommun arbetat intensivt med att förbättra möjligheterna för hållbart resande i kommunen, genom att anlägga fler gång- och cykelvägar samt bygga nya busshållplatser. Projektet finansieras delvis av bidrag från både Trafikverket och Skånetrafiken.

Först ut var de nya busshållplatserna utmed Köpingevägen och Landskronavägen I Löddeköpinge. Busslinje 122 och 134 får här en ny körväg som ger elever i årskurs 4–9 möjlighet att åka buss till skolan från och med hösten 2023.

Samtidigt anläggs också en gång- och cykelväg längs Landskronavägen för att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter såsom fotgängare och cyklister. I samband med detta kommer en ny gång- och cykelbro att byggas bredvid den befintliga vägbron. Detta väntas vara klart i början av maj.

Under 2023 fortsätter arbetet med nya gång- och cykelvägar samt moderniserade busshållplatser i även i Lilla Harrie, Kävlinge och Barsebäck.

I Lilla Harrie har busshållplatsen på Skolhusvägen moderniserats. Dessutom skapas en mer trafiksäker och tillgänglighetsanpassad övergång vid Gamla vägen mitt i byn och gångvägen längs Skolhusvägen kommer att förlängas till busshållplatsen.

I Barsebäck är det längs Löddevägen, mellan Barsebäcksvägen i öst och Gillhögsvägen i väst, som den nya gång- och cykelvägen med nya busshållplatser kommer att anläggas.

Även busshållplatserna på Kvarngatan i Kävlinge kommer att byggas om under året för att underlätta pendling med Skånetrafikens nya busslinje 119.

I augusti 2023 har ytterligare ett projekt startat upp i Löddeköpinge, nämligen en ny gång- och cykelväg längs Barsebäcksvägens södra sida. Även här byggs busshållplatserna om och Barsebäcksvägen kommer i samband med detta att utformas som en upphöjd bygata mellan Centrumvägen och Odalvägen samt en grön oas med ett vårdträd. Tanken är att öka bykänslan genom att knyta ihop Barsebäcksvägen med Lödde Centrum.

Här visas Skånetrafikens information om avstängda busshållplatser under ombyggnaden

Nyhet om ombyggnad av Barsebäcksvägen 2023-2024 (juni 2023) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nyhet om byggstart och avstängda vägar och tillfälliga busshållplatser (augusti 2023) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?