Torg och allmänna platser

Allmän platsmark är sådan mark som i detaljplanen avsatts för allmänhetens nyttjande som till exempel gator, gång- och cykelvägar, grönytor och torg.

Olika slags grönsaker liggandes i korgar

Bild av Lena Petersson från Pixabay

Torghandel

Torghandel bidrar till en levande gatumiljö. På följande offentliga platser upplåter kommunen för torghandel:

  • Torget vid järnvägsstationen i Kävlinge
  • Unionstorget i Kävlinge centrum
  • Stenhuggaregatan, Kävlinge
  • Prinstorget, Kävlinge

Torghandel får ske från kl 08.00 till 18.00 på helgfria dagar.

Varor som kan ge upphov till att den allmänna ordningen störs, till exempel knivar, sprängdeg, skjutvapen och pyrotekniska varor, får inte säljas på de allmänna försäljningsplatserna.

Du som hyr en saluplats ska se till att saluplatsen hålls ren och snygg. Efter försäljningstidens slut skall avfall och annat skräp från rörelsen samlas ihop och föras bort.

För användning av allmän försäljningsplats har kommunen rätt att ta ut avgift enligt de grunder som beslutats av kommunfullmäktige.

Tillstånd och regler

Vid uppställning av bodar, ställningar, upplag, mobilkran, containrar eller liknade ska i första hand tomtmark användas. Om detta inte är möjligt så kan offentlig mark användas. Plank och bodar med mera kan också kräva bygglov. Byggbelamringen får inte dominera eller förfula centrala platser, gågator och torg. Varje miljö har sina krav på hur placeringen ska vara med hänsyn till brandrisk, hälsosynpunkt, säkerhetssynpunkt, framkomlighet och gatuunderhåll.

I anspråkstagande av offentlig mark krävs tillstånd av polisen. Sökandet av tillstånd hos polisen kostar pengar oavsett om tillstånd beviljas eller ej.

Kommunen tar ut avgift för upplåtelsen av offentlig mark. Avgiften följer en taxa enligt beslut om torg- och gatuplatsavgifter i kommunfullmäktige.

Affischering på allmän plats

Vill du informera om din verksamhet eller kommande evenemang? I kommunen finns fem affischeringspelare där du utan kostnad kan sätta upp affischer. Pelarna rensas vid behov första måndagen i månaden.

Affischeringspelarna finns på följande platser:

  • Kävlinge: Kävlinge station (3 st)
  • Löddeköpinge: Lödde kors vid busshållplatsen på Barsebäcksvägen
  • Furulund: Kungsgatan

Regler för affischering

  • Materialet får inte var kränkande eller anstötligt.
  • Affischer som sitter på husväggar, staket, vägbroar, elskåp, stolpar, träd eller liknande tas bort omgående och kan polisanmälas som otillåten affischering.
  • Att parkera släpvagnar med reklamaffischer är, enligt Trafikförordningen, inte tillåtet på offentlig mark.

Affischeringsplatser med polistillstånd

För större arrangemang som cirkus, teater och marknader kan tillstånd sökas för affischering på annan plats, totalt ett nittiotal ställen i kommunen. Ansökan görs hos polisen.

Godkända platser för affischering

Barsebäckshamn

1. Grönyta mellan Pinhättevägen och Tångavägen
2. Grönyta söder om korsningen Pinhättevägen/Kågelundsgränd
Barsebäcks by
3. Grönyta norr om Löddevägen, vid korsningen med Slottsvägen
4. Grönyta norr om Löddevägen, öster om korsningen med Växlarevägen
5. Grönyta mellan Löddevägen och St Jakobs väg

Karta över godkända platser för affischering i Barsebäckshamn och Barsebäcksby

Dösjebro och Västra Karaby

6. Söder om Karabyvägen vid Dösjebro skola
7. Grönyta väster om korsningen Monopolvägen/Centralvägen
8. Grönyta mellan Centralvägen och Ramshögsvägen
9. Grönyta mellan Ramshögsvägen och Ättevägen
10. Grönyta norr om Annelövsvägen, vid korsningen Annelövsvägen/Per Larssons väg

11. Grönyta norr om Karabyvägen, väster om Västra Karaby Norraväg

Karta över godkända platser för affischering i Dösjebro och Västra Karaby

Furulund

12. Grönyta söder om korsningen Stävievägen/Egnahemsvägen
13. Grönyta vid korsningen Stävievägen/Musikantvägen (norr om Stävievägen,
väster om Musikantvägen)
14. Grönyta söder om Stävievägen, mellan Nybovägen och Rotevägen
15. Grönyta söder om korsningen Stävievägen/Häradsvägen
16. Grönyta mellan Sockenvägen och Häradsvägen, i höjd med Gärdesvägen
17. Grönyta mellan Ljungvallagatan och idrottsplatsens parkering vid korsningen
Ljungvallagatan/Möllegatan
18. Grönyta öster om korsningen Stävievägen/Bryggaregatan
19. Grönyta norr om korsningen Trädgårdsgatan/Kungsgatan
20. Grönyta öster om Vikengatan, vid korsningen Vikengatan/Friluftsgatan
21. Grönyta norr om korsningen Kungsgatan/Grönegatan
22. Grönyta norr om korsningen Kungsgatan/Vikengatan
23. Grönyta öster om korsningen Kungsgatan/Kungsgatan
24. Grönyta norr om Kungsgatan, vid korsningen Kungsgatan/Hantverkaregatan
25. Grönyta söder om Kungsgatan, vid Lackalänga förskola
26. Grönyta norr om Kungsvägen, vid korsningen Kungsvägen/Lackalänga bygata
27. Grönyta norr om korsningen Husarvägen/Husarvägen
28. Grönyta mellan gång- och cykelväg och Storgatan
29. Grönyta mellan gång- och cykelväg och Storgatan, strax söder om korsningen
Storgatan/Hobyvägen
30. Grönyta öster om Storgatan strax norr om korsningen Storgatan/Hobyvägen

Karta över godkända platser för affischering i Dösjebro och Västra Karaby

Hofterup

31. Grönyta söder om Rådjursvägen, vid korsningen Rådjursvägen/Grand Prixvägen
32. Grönyta norr om Skönadalsvägen, vid korsningen Skönadalsvägen/Grand
Prixvägen
33. Platsen har utgått

Karta över godkända platser för affischering i Hofterup

Kävlinge

34. Grönyta söder om Högsvägen, väster om korsningen Högsvägen/Floravägen
35. Grönyta söder om Högsvägen, strax öster om korsningen Högsvägen/Floravägen
36. Grönyta norr om Högsvägen, strax öster om korsningen Högsvägen/Floravägen
37. Grönyta väster om korsningen Högsvägen/Tornvägen
38. Grönyta väster om korsningen Högsvägen/Jakobsgatan
39. Grönyta väster om Jakobsgatan, vid korsningen Jakobsgatan/Bachmansgatan
40. Grönyta norr om rondell, mellan Västergatan och Storgatan
41. Grönyta öster om rondell, mellan Västergatan och Storgatan
42. Grönyta vid rondell, mellan Storgatan och Kvarngatan
43. Grönyta söder om Kvarngatan, väster om korsningen Kvarngatan/Pålstorpsgatan
44. Grönyta nordväst om korsningen Västergatan/Mårtensgatan
45. Grönyta norr om Kvarngatan, öster om korsningen Kvarngatan/Kansligatan
46. Grönyta väster om korsningen Kvarngatan/Västra Långgatan
47. Samma som 30
48. Samma som 29
49. Grönyta söder om korsningen Kvarngatan/Harrievägen
50. Grönyta väster om korsningen Harrievägen/Rinnbovägen
51. Grönyta nordöst om korsningen Harrievägen/Östra infartsgatan
52. Grönyta mellan Storgatan och Sunnanväg
53. Grönyta mellan Storgatan och Nordanväg, söder om bensinmack
54. Grönyta väster om Storgatan, söder om korsningen Storgatan/Bogesholmsvägen
55. Grönyta öster om Storgatan mittemellan rondell och Bogesholmsvägen
56. Grönyta väster om korsningen Karl Johans väg/Annexvägen
57. Grönyta vid rondell, väster om Västra Långgatan, norr om Karl Johans väg
58. Grönyta vid rondell, mellan Västra Långgatan och bensinmack
59. Grönyta söder om Minnesdalsvägen, öster om infarten till Stinsgårdens förskola
60. Grönyta söder om Minnesdalsvägen, öster om korsningen
Högalidsvägen/Minnesdalsvägen
61. Grönyta mellan Högalidsvägen och Lindells vägs södra ände
62. Grönyta norr om korsningen Högalidsvägen/Delvägen
63. Grönyta norr om korsningen Gryvägen/Delvägen
64. Grönyta söder om Delvägen, vid korsningen Delvägen/Karl Johans väg

Karta över godkända platser för affischering i Kävlinge

Löddeköpinge

65. Grönyta öster om Skolhusvägen i höjd med Idrottshemsvägen
Löddeköpinge
66. Grönyta väster om Transportvägen vid korsningen Transportvägen/Lagervägen
67. Grönyta öster om Transportvägen, norr om korsningen
Transportvägen/Mobilvägen
68. Grönyta väster om Transportvägen, mellan Terminalvägen och Transportvägen
69. Grönyta öster om Transportvägen, söder om korsningen
Transportvägen/Mobilvägen
70. Grönyta väster om Transportvägen, norr om korsningen
Transportvägen/Lokalvägen/Produktvägen
71. Grönyta öster om Transportvägen, norr om korsningen
Transportvägen/Lokalvägen/Produktvägen
72. Grönyta norr om Köpingevägen, öster om cykelvägen mellan Björkenässkolan
och Köpingevägen
73. Grönyta söder om Köpingevägen, öster om infart till Alabastervägen
74. Grönyta söder om Köpingevägen i höjd med Alabastervägens västra ände
75. Grönyta norr om Köpingevägen, 150 meter öster om infart till Midgårdsvägen
76. Grönyta norr om Midgårdsvägen, öster om utfart från Midgårdsvägen till
Köpingevägen
77. Grönyta norr om Köpingevägen, 100 meter väster om Transportvägen
78. Grönyta mellan Köpingevägen och Midgårdsvägen, intill Fäladsvägen
79. Grönyta på sydöstra sidan om korsningen Midgårdsvägen/Fäladsvägen
80. Grönyta öster om Fäladsvägen, norr om korsningen Fäladsvägen/Bondevägen
81. Grönyta öster om Fäladsvägen, strax söder om korsningen
Fäladsvägen/Bondevägen
82. Grönyta väster om Fäladsvägen, söder om korsningen Fäladsvägen/Odlarevägen
83. Grönyta mellan Mästarevägen, Fäladsvägen, Visirvägen
84. Grönyta söder om Barsebäcksvägen, väster om Valhallsvägen
85. Grönyta väster om Vikhögsvägen, vid korsningen Vikhögsvägen/Vångavägen
86. Grönyta öster om Vikhögsvägen, vid korsningen
Vikhögsvägen/Barsebäcksvägen
87. Grönområde väster om Landskronavägen, mittemot Tolvåkersgården
88. Grönområde strax norr om Ådalsvägen, mellan Södervångsvägen och
Norrevångsvägen
89. Grönområde intill korsning Norrevångsvägen/Ådalsvägen

Karta över godkända platser för affischering i Kävlinge
Är du nöjd med innehållet på webbsidan?