Gator och cykelvägar

Kävlinge Kommun ansvarar för underhåll, bebyggelse och belysning av gator, vägar och parkeringsplatser i tätorterna.

Cykelväg som ligger mellan en 70-väg och ett blommande rapsfält

Cykelvägar

Kävlinge kommun ansvarar för underhåll, byggande och belysning av de flesta cykelvägarna i kommunen. Undantag är cykelvägen mellan Löddeköpinge och Barsebäckshamn utmed Pinhättevägen samt utmed Barsebäcksvägen och genom Hög som Trafikverket ansvarar för.

Vid eventuella fel och brister i det kommunala cykelvägnätet gör du enklast en felanmälan. Vid akuta skador, ring Kontakt Kävlinge 046-73 90 00.

För felanmälan på Trafikverkets cykelvägnät ring 0771-921 921.

Att cykla är ett roligt och miljövänligt sätt att ta sig fram på. Samtidigt ger det motion och många gånger kan det gå snabbare och vara enklare att cykla kortare sträckor jämfört med att ta bilen. I Kävlinge kommun finns idag cirka 180 kilometer gång- och cykelväg. För att öka cykelresandet arbetar kommunen med att bygga ut cykelvägnätet, göra säkrare och tryggare passager, förbättra vägvisningen och skapa fler och säkrare parkeringsmöjligheter.

Kävlinge kommun tog hösten 2017 fram en cykelvägsplan för att bli en ännu bättre cykelkommun med bra länkar mellan tätorterna.

Behöver du pumpa din cykel finns kommunala cykelpumpar vid Kävlinge station, Dösjebro station och vid Löddekors.

Blomlådor som farthinder

För att öka trafiksäkerheten på bostadsgator finns möjligheten att placera ut blomlådor.

Konceptet går ut på att boende kan få tillstånd att ställa ut blomlådor under perioden 15 april till 30 oktober. Lådorna byggs, bekostas, planteras och sköts av de sökande tillsammans med eventuella grannar. Kommunen bidrar med ritningar och reflexer.

Hur går man tillväga?

Vid ett första möte träffas sökande och en representant från gatuavdelningen. På plats diskuteras problemen och ett gemensamt förslag tas fram på placeringar av blomlådor.

Förutsättningar

 • Du som ansvarar för blomlådorna ska bo längs den gata där lådorna ställs ut. Lådorna ska stå i närheten av din fastighet. För att ett avtal ska kunna skrivas måste minst hälften av hushållen på gatan vara positiva.
 • Lådorna får ställas ut under perioden 15 april till 30 oktober. Om kommunen inte har hunnit vårstäda er gata innan du vill ställa ut blomlådorna måste du sopa rent kring och under blomlådorna.
 • Avtalet gäller ett år i taget. Kommunen tar inget ansvar för blomlådor eller kostnader om blomlådeprojektet skulle komma att avbrytas.
 • Blomlådorna ska placeras där det råder god sikt och så att de inte påverkar renhållningsfordon eller brevbäraren.
 • Villor ska finnas utmed gatan.
 • Alla lådor längs en gata ska vara av samma sort.
 • Lådor placeras normalt parvis. Antingen mitt emot varandra med minst 3.5 meter fri bredd alternativt som en chikan.

Boendes ansvar

 • Bygga lådorna. Det är du som kontaktperson eller du tillsammans med dina grannar som får bekosta och bygga/köpa blomlådorna. Blomlådorna ska ha ett likartat utseende. Detta för att främja helhetsintrycket på bostadsgatorna i kommunen, reflexerna ska få plats och lådorna ska inte gå att flytta så lätt.
 • Plantering och underhåll av blomlådorna. Någon form av plantering måste finnas i blomlådorna när dessa ställs ut. De får inte bara vara fyllda med jord. I väntan på att blomningen kommer igång kan gröna växter/kvistar eller plastväxt vara ett alternativ. Det är viktigt att växtligheten i lådorna inte blir för hög eller yvig, så att sikten skyms. Höjden för växtligheten mätt från gatan (inklusive blomlådan) får inte överstiga 80 cm.
 • Ingen lekplats. Det har förekommit att lådorna har blivit en spännande lekplats för barnen. Detta måste du och dina grannar motverka då en bilist inte kan väja när han eller hon passerar lådorna och barnen samtidigt gör något oväntat.
 • Parkera inte i närheten av lådorna. Om bilar parkeras för nära lådorna finns det risk för att bilar och renhållningsfordon inte kommer förbi. Det är viktigt att blomlådorna blir ett farthinder och inte ett hinder som stoppar biltrafiken.
 • Lådorna får inte flyttas. Det är speciellt viktigt att lådorna inte flyttas då detta kan innebära en trafikfara eller att framkomligheten begränsas. Den största effekten för hastigheten får blomlådorna med den placering som vi tillsammans med Dig bestämmer på platsen.

Kommunens ansvar

 • Står för reflexer till blomlådorna.
 • Tillhandahåller en ritning över blomlådorna.
 • Bestämmer tillsammans med dig var lådorna placeras och skriver att avtal med dig.
 • Tar ansvaret för de klagomål som kan komma på blomlådorna.

Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet!

Alla vill nog att det ska vara trafiksäkert där man bor. Många tänker inte på att precis samma faror som man själv upplever på sin gata även finns på alla andra gator. Det är först då det händer något som man reagerar. För att få en bättre trafiksäkerhet måste vi börja prata om trafik med grannar och arbetskamrater. Här är några argument som Ni kan använda för att öka medvetenheten om trafikens faror.

Lagen

Enligt Trafikförordningens 3 kap. 14 § sägs det:

"Ett fordons hastighet skall anpassas till vad trafiksäkerheten kräver. Hänsyn skall tas till väg-, terräng-, väderleks- och siktförhållandena, fordonets skick och belastning samt trafikförhållandena i övrigt. Hastigheten får aldrig vara högre än att föraren behåller kontrollen över fordonet och kan stanna det på den del av den framförvarande vägen eller terrängen som han eller hon kan överblicka och framför varje hinder som går att förutse."

Vad är "varje hinder som går att förutse" i ett villaområde? För detta finns det inga klara definitioner för vad som menas. Det är till sist domstolarna som gör en tolkning.

Hastighetsanpassning är viktigt

Låg hastighet är helt avgörande för att kunna undvika en olycka och för att minska de skador som kan uppkomma. Vetenskapliga undersökningar visar att 1-2 av 10 fotgängare som blir påkörda av en bil riskerar att dödas om bilens hastighet är 30 km/timmen. Håller bilen 50 km/timmen ökar risken till hela 8 av 10.

Bilisten måste börja ta större ansvar

Även om man inte kör fortare än 50 km/timmen är detta för fort för att hinna reagera i tid och bromsa tillräckligt mycket om ett barn skulle rusa ut i körbanan. Verkligheten är tyvärr oftast inte sådan att man som bilist förväntar sig att ett barn helt plötsligt kan rusa ut.

Bara det att man kör i ett villaområde borde innebära att man som bilist förväntar sig att det finns barn i närheten av, på och på väg ut på gatan. Om bilister lät farten styras av denna tanke skulle hastigheten bli mycket låg - utan vare sig blomlådor eller vägmärken.

Att skapa en fysisk trafikmiljö som i sin helhet innebär låga hastigheter är ett mycket långsiktigt mål för trafiksäkerhetsarbetet.

Blomlådor på gatan sommartid är ett kortsiktigt och förhållandevis effektivt sätt att ge signaler till bilisterna att sänka hastigheten. Då vi måste förutsätta att hastigheten redan är relativt låg, med tanke på att detta rör sig om bostads-/villagator, anser vi det tillräckligt att blomlådorna placeras väl synligt och att lådornas enda utmärkning är reflexer. Kör en bilist på blomlådan och skadar bilen ligger oaktsamheten på bilföraren.

Enskilda vägar

Vi sköter de enskilda vägar som har statsbidrag eller där det finns avtal mellan kommunen och en vägsamfällighet. Ansökan om statsbidrag görs hos Trafikverket. På Transportnätverket kan du se vilka grusvägar som har driftbidrag från Trafikverket.

Vägsamfälligheter

Kävlinge kommun sköter gator och vägar åt Hofterups vägförening, Ålstorp nr 5, Ålstorp nr 8, Furunäs nr 19, Enighetens vägförening, Sandskogens vägförening och Lyckehusens vägförening.

I kommunens uppdrag ingår gatubelysning, gatusopning, potthålslagning, vinterväghållning och brunnssugning. Nyanläggningar, lekplatser, skogning eller skötsel av grönytor sköts av vägsamfälligheten.

Ansökan om vägvisare

Om du vill ha en skylt uppsatt som visar vägen till din verksamhet kan du ansöka om vägvisning. Kommunen är vanligtvis väghållare för vägar i tätorterna medan Trafikverket är väghållare för allmänna vägar på landsbygden och för en del genomfarts- och infartsleder. Om Trafikverket är väghållare ansöker du via Trafikverkets webbplats, medan om det är kommunens vägar så ansöker du via vår e-tjänst.

Vem kan få vägvisning och varför?

Kommunen gör en bedömning i varje enskilt fall. För att det ska vara aktuellt med vägvisning inom tätbebyggt område är det huvudsakliga kriteriet att det är av allmänt intresse och den viktigaste aspekten vid bedömning är trafiksäkerhet. Ur trafiksäkerhetssynpunkt är det viktigt med så begränsad information som möjligt, eftersom för mycket information påverkar förarens koncentration. Den som kör måste ha tid att läsa och förstå skyltarna och välja väg utan att det blir farligt för medtrafikanter. Skyltarna får därför inte bli för många och de måste vara konsekventa och lättbegripliga.

Måste jag betala för vägvisningen?

Att ansöka om vägvisning kostar inget. Däremot får du som ansöker normalt bekosta inköp och uppsättning. Kostnaden kan variera beroende på skyltens storlek och typ samt typen av väg som det ska sättas upp vid. Du får ett prisförslag innan du bestämmer om du vill ha vägvisning eller inte.

Kan jag själv bestämma text och utformning?

Vägvisare ska vara lätta för trafikanterna att läsa. Därför godkänner kommunen inte egendesignade skyltar utan alla märken ska vara utformade enligt vägmärkesförordningen (2007:90). På Transportstyrelsens webbplats finns information om de olika typerna av vägvisning. Vägvisning är inte till för att användas i reklamsyfte. Texten på vägvisningen till en inrättning ska beskriva typen av verksamhet med ett generellt ord. Vill du istället sätta upp en reklamskylt för ditt företag bör du vända dig till Plan- och bygglovsavdelningen eftersom det kräver bygglov.

§ 62 Riktlinjer för vägvisning till inrättningar och serviceanläggningar

Antagen 2016-08-18

Dnr: TN 2016/227


Beslut

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar att anta förslaget till riktlinjer för vägvisning till inrättningar och serviceanläggningar.

Ärendebeskrivning

Ett förslag till riktlinjer för vägvisning till inrättningar och serviceanläggningar har tagits fram. Förslaget presenteras i bilaga. Riktlinjen ger vägledning för beslut rörande ansökningar om vägvisningar längs kommunalt vägnät.

Beslutsunderlag

 • Förvaltningens skrivelse daterad den 5 augusti 2016
 • Förslag till riktlinjer för vägvisning inrättningar och serviceanläggningar

Beslutsexpediering

För verkställighet

Trafikingenjör

Bilaga TN § 62/2016

Förslag till riktlinjer för vägvisning till inrättningar och serviceanläggningar

Allmänt

Kommunen har möjlighet att anordna vägvisning till viktiga målpunkter inom det egna väghållningsområdet. Vägvisning till inrättning sker med ett lokaliseringsmärke som har svart versalgemen text på vit botten (vitsvart färgsättning).

Ansökan handläggs och beslutas av trafikingenjören enligt delegeringsordningen. Denna riktlinje avser vara ett stöd i den hanteringen.

Skyltning sker i första hand till allmännyttiga platser som bad, idrottsanläggningar, kommunhus, vårdinrättning och liknande. Skyltning kan också vara aktuell till vissa lokala kommersiella mål t ex hotell, restaurang och företagsområde etc.

Är inrättningen belägen vid namngiven gata och/eller ligger i centrumområden eller industriområden lämnas normalt inte tillstånd eftersom gatunamnet/området kan användas som hänvisning till vägvisningsmålet.

Trafikantens behov om vägvisning ska stå i fokus vid behandlingen av önskemålet om vägvisningen.

Riktlinjerna är även tillämpliga för remissvar till Trafikverket eller enskilda väghållare.

Handläggning och beslut

När ansökan har kommit in till kommunen, diarieförs ärendet och handläggare utses.

Handläggaren tar reda på om det finns ett trafikantbehov, enbart kommersiellt intresse vägvisas ej. Vägvisningen är den sista länken i informationskedjan för en trafikant som söker ett vägvisningsmål. Därför är det av största vikt att det i inrättningens eller anläggningens egen information finns aktuella uppgifter om verksamhet, öppettider och adress/vägbeskrivning.

Behovet av vägvisning prövas utifrån:

 • att det är en trafikanläggning (tex handelsområde, restaurang eller hotell)
 • att trafiktillströmningen är stor eller att andel tung trafik är stor
 • att trafiksäkerheten ökar i anslutningspunkten. (Skymd sikt på grund av backkrön, kurva etc.)
 • om inrättning ligger på namnsatt gata, adress och/eller centrumområde/industriområde
 • om inrättningen är allmännyttig
 • om anläggningen är tillgänglig med avseende på öppettider mm

Ligger vägvisningsmålet tillsammans med flera företag är ett samlat vägvisningsmål att föredra, typ industri eller handelsområde. Om inte namn finns för området bör kommunen besluta om namnsättningen.

Allmännyttiga verksamheter och de verksamheter som har särskilda verksamhetssymboler kan efter särskild bedömning av ovanstående kriterier beviljas skyltning även då de finns på angiven gata. Upprepad vägvisning i flera korsningspunkter så kallad snitsling, tillåts dock inte i normalfallet. Snitsling kan dock förekomma i mindre utsträckning till trafikintensiva verksamheter.

Mer än fyra vägvisningsmål som trafikanten ska observera samtidigt accepteras inte.

Skyltarna ska uppfylla Trafikverkets krav på vägutrustning.

Reflextyp, textstorlek och placering ska följa standarden på vägen i övrigt.

Tillståndet gäller de delar av året när anläggningen är öppen och tills förhållandena ändras.

Den del av året när anläggningen inte är öppen ska skylten nedmonteras eller vara övertäckt med täckplåt. Den sökande ansvarar för att detta blir utfört.

Beslut bör innehålla följande information:

 • Var skylten ska vara placerad Ex Ådalsvägen vid infarten till verksamheten.
 • Text eller symbol på skylten Ex restaurang.
 • Textstorlek, versal/gemen alternativt versal och övrig utformning (ex svart/vitt).
 • Sökande betalar normalt skylt och uppsättning.
 • Uppsättning utförs företrädesvis av kommunens entreprenör, som lämnar kostnadsförslag på skylt och uppsättning.
 • Om verksamheten upphör ska sökande underrätta kommunen om detta, för täckning eller borttagning av skyltningen.
 • Om skylten skadats eller behöver bytas av annan anledning bekostar i första hand sökande bytet.
 • Kommunen kan om omständigheterna ändras, besluta om nedtagning av vägmärkena/skyltarna. Den som begärt uppsättning av skyltar kan inte ställa krav på äganderätten av skyltarna.
Är du nöjd med innehållet på webbsidan?