Parkering

All parkering på gata eller allmän väg i Kävlinge kommun är avgiftsfri. Tänk dock på att 24-timmarsregeln och vanliga trafikregler gäller och kan påverka var du kan parkera.

Parkeringsskylt som visar att det krävs en p-skiva och att man bara får parkera i högst 2 timmar mellan klockan 8 och 17.

24-timmarsregeln gäller innebär att du inte får låta ditt fordon stå längre än 24 timmar i följd på vardagar. Undantaget är helger (lördag och söndag) och vardagar innan röd dag/helgdag.

Naturligtvis är det också som så att generella trafikregler begränsar dina parkeringsmöjligheter. Om det rör sig om en korsning, huvudled, backkrön eller särskild utmärkning så ska trafikreglerna följas och parkering är otillåten.

Utredning om parkeringsavgift

Nu går det att läsa utredningen kring parkeringsavgifter i Kävlinge kommun. Utredningen berör bland annat möjligheterna till att undvika trängsel på gatumark och förslag på avgiftssystem.

Tunga fordon

Tunga fordon, med totalvikt över 3,5 ton, får inte parkeras på kommunala och statliga gator och vägar nattetid (klockan 22-06) förutom på särskilt anordnade lastbilsparkeringar på Fäladsvägen i Löddeköpinge och på Bogesholmsvägen i Kävlinge.

Tidsbegränsad parkering

Hur länge du får parkera på olika platserna framgår av skyltningen. I bland annat Kävlinge centrum är parkeringen tidsbegränsad med krav på p-skiva. Du kan kostnadsfritt hämta din P-skiva i affärerna i Kävlinge centrum, på kommunhuset. Om du har en P-skiva från någon annan ort, är det fritt fram att använda denna. P-skivan ska ligga väl synlig och rätt inställd. Man kan även skriva sin ankomsttid tydligt på en lapp som läggs i framrutan.

Parkeringsövervakning

Kommunen bedriver parkeringsövervakning i hela kommunen. Prioriterade platser är Kävlinge centrum, huvudgator samt gator in till skolor och vårdinrättningar.

Önskemål om parkeringsövervakning lämnas till Kontakt Kävlinge 046-73 90 00 eller kommunstyrelsen@kavlinge.se.

Den som bryter mot parkeringsreglerna riskerar att få betala en parkeringsanmärkning. Felparkeringsavgifterna är på 400, 700 eller 1000 kr beroende på felparkeringens allvarlighetsgrad.
Här kan du se kommunens felparkeringsavgifter.

Bestrida felparkeringsavgift

Om du anser att felparkeringsavgiften är felaktig, kan du ansöka om rättelse eller bestrida parkeringsanmärkningen hos Polismyndigheten.

Avgiften ska betalas, även om du begär rättelse eller bestrider anmärkningen. Om din ansökan godkänns, återbetalas felparkeringsavgiften till dig.

Besök polisen.se/parkeringsanmarkning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för e-tjänst, blanketter och information om hur du går tillväga. Ange varför du anser att parkeringsanmärkningen är felaktig samt registreringsnummer och det OCR-nummer som framgår på anmärkningen.

För att ärendet ska behandlas måste det ha kommit in inom sex månader efter det att avgiften har betalats eller Kronofogden vidtagit åtgärder för indrivning.
Bestämmelser finns i lagen (1976:206) och förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift samt Transportstyrelsens föreskrift (TSFS 2012:115).
Frågor om parkeringsanmärkningen hänvisas till kommunen.

  • Frågor om betalning hänvisas till Transportstyrelsen.
  • Frågor om bestridande hänvisas till Polismyndigheten.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade är ett undantag från lokala trafikföreskrifter om parkering på allmän plats i hela Sverige.

Att ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Fyll i blanketten som du finner till höger eller kontakta kommunens kundtjänst på kontakt@kavlinge.se eller 046-73 90 00 för att få blanketten hemskickad.

Utifrån den information som skickats in till kommunen tas ett beslut och sökande meddelas beslutet skriftligt. Ifall ansökan är komplett är handläggningstiden maximalt fyra veckor, men detta kan överskridas om kompletteringar behövs.

Parkeringstillståndet ska hämtas personligen och sökande ska även kunna legitimera sig.

Regler

Tillståndet är personligt och får bara användas när innehavaren själv kör fordonet eller när innehavaren åker med fordonet och har beviljats tillstånd som passagerare.

Förlorat eller stulet parkeringstillstånd skall polisanmälas varefter kommunen spärrar kortet och utfärdar ett nytt. Upphittat parkeringstillstånd lämnas till polisen eller till den kommun som utfärdat det.

Tillståndet gäller endast om det i original är placerat på insidan av bilens vindruta. Se till att det går att se hela tillståndet utifrån. Placera gärna tillståndet på vindrutans högra sida. Då blir det lättare att se för våra parkeringsvakter.

Ditt tillstånd gäller även i de flesta europeiska länder. Kontakta handikapporganisationerna eller landets ambassad för mer information.

Parkeringstillståndet är stöldbegärligt och bör inte ligga kvar i bilen då det inte används av tillståndsinnehavaren.

Sökanden måste vara folkbokförd i kommunen och ha ett varaktigt funktionshinder som innebär att personen har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand.

Ansökan första gången

Beviljas i regel endast för 1 år även om rörelsehindret är bestående.

Max tid för parkeringstillstånd

Parkeringstillstånd beviljas inte för rörelsehinder som är varaktiga i mindre än 6 mån. Maxtid för utfärdande är 5 år.

Barn

Beviljas inte till barn under 3 år. Så länge barnet kan sitta i vagn eller liknande beviljas inte tillstånd.

Kävlinge centrums parkeringszoner

Illustration över parkeringszoner i centrala Kävlinge

Kävlinge centrum har olika parkeringszoner, på bilden ovan kan du se hur länge du får parkera på de olika gatorna.

På dessa gator kan du parkera i upp till 24 timmar

Bruksgatan (del av)
Rådmansgatan
Pendlar-parkeringen
Hotellgränd
Bangatan
Visionsgatan
Kansligatan
Framtidsgatan
Gamla kommunhusets parkering
Kullagatan
Fridhemsgatan
Föreningsgatan

På dessa gator kan du parkera i upp till 2 timmar

Nygatan
Unionsgatan (del av)
Mårtensgatan
Annelundsgatan
Kvarngatan
Bruksgatan (del av)
Paradisgatan (del av)
Västergatan
Äventyrsgatan


På dessa gator kan du parkera i upp till 30 minuter

Bruksgatan (del av)
Unionsgatan (del av)
Högalidsvägen
Västra långgatan

På dessa gator kan du parkera i upp till 15 minuter

Paradisgatan (del av)

Löddeköpinge parkeringszoner

Parkeringskarta Löddeköpinge

Löddeköpinge har olika parkeringszoner, på bilden ovan kan du se hur länge du får parkera på de olika gatorna.

På dessa gator kan du parkera i upp till 48 timmar

Fäladsvägen (Endast personbil klass 1)

På dessa gator kan du parkera i upp till 24 timmar

Fäladsvägen (Endast personbil klass 1)
Fäladsvägen (Plats reserverad åt tung lastbil)
Bagerivägen
Centrumvägen/ Nyvång
Bollvägen

På dessa gator kan du parkera i upp till 4 timmar

Notarievägen
Prästvägen

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?