Trafikregler och säkerhet

Kommunen beslutar om hastighetsgränser inom tätorterna samt där kommunen är väghållare. På statliga och enskilda vägar beslutar Länsstyrelsen om lokala trafikföreskrifter.

Stoppskylt med ett gult rapsfält i bakgrunden

Foto: Kävlinge kommun

Ansökan om ändrade trafikregler på kommunala gator görs till bygg- och miljönämnden och för övriga vägar till förvaltningsjuridiska enheten på Länsstyrelsen.

Kommunen är i formell mening inte väghållare för de grusvägar och gator som sköts åt vägföreningar.

Kommunfullmäktiges antagande av trafiksäkerhetsprogram för Kävlinge kommun finns under styrdokumenten.

Var hittar jag gällande trafikföreskrifter?

Till varje hastighetsskylt och förbudsskylt finns en lokal trafikföreskrift (LTF) som finns publicerad på Transportstyrelsens webbplats kallad Rikstäckande Databas för Trafikföreskrifter (RDT).

Läs mer om riktlinjerna kring tomgångskörning under Bostad och hälsa.

Trafiksäkerhet

Kävlinge kommun arbetar långsiktigt med att förbättra trafiksäkerheten och att öka framkomligheten genom att:

1. Anpassa hastighetsgränserna i tätorten.
2. Bygga ut och förbättra cykelvägnätet.
3. Förbättra och säkra övergångsställen och andra gångpassager, i första hand på huvudvägnätet.

Om du har synpunkter på trafiksäkerheten på det kommunala vägnätet kan du lämna det via Åsikt Kävlinge. Synpunkter på det statliga vägnätet ska lämnas till Trafikverket.

Riktlinjer för hastighetsdämpande åtgärder

Antagen TN § 89/2016


Hastighetsdämpande åtgärder

Hastigheten har mycket stor påverkan på trafiksäkerheten. Hastighetsdämpande hinder bör i första hand genomföras på huvudgator vid skolor, större korsande GC-vägar, olycksdrabbade
korsningar eller på sådana platser där många barn eller äldre korsar gatan. På sikt bör alla övergångsställen och cykelöverfarter hastighetssäkras. Vid val av åtgärd bör minst följande aspekter beaktas:

• Trafiksäkerhet, trygghet och framkomlighet för oskyddade trafikanter
• Framkomligheten och bekvämligheten för kollektivtrafiken
• Framkomlighet för biltrafiken
• Driftmöjligheter av anläggningen
• Gestaltning

På bostadsgator erbjuds boende att få sätta ut blomlådor på av kommunen anvisad plats för att lugna trafiken.

Övergångsställen

Övergångsställen är främst motiverade där motortrafikflödet överstiger 3 000 fordon per dygn, men kan i vissa fall vara motiverade även om biltrafikflödet understiger 2 000 inom 40-område. Övergångsställe bör inte finnas där hastighetsgränsen är över 60 km/timmen, om de inte är
hastighetssäkrade.

Där behov finns av nya övergångsställen eller det sker ombyggnation av gator bör övergångsställen hastighetssäkras.

Enligt inventeringen kan många övergångsställen tas bort. Dessa föreslås fräsas bort när behov av ny linjemålning uppstår eller när omasfaltering görs.

Övergångsställen signalregleras endast om det finns framkomlighetsproblem.

Cykelöverfarter

Införandet av cykelöverfarter startade 2017 i några punkter för att därmed skapa erfarenheter.

Cykelgrindar och bilhinder

Traditionellt har hinder på gång- och cykelvägar används dels för att förhindra otillåten biltrafik och dels för att minska cyklisters hastighet där en cykelväg mynnar ut i en trafikerad gata. Det visar sig att dessa hinder i många fall gör mer skada än nytta i och med att de riskerar att orsaka singelolyckor bland cyklister. De kan också försvåra framkomligheten och tillgängligheten för exempelvis personer med funktionsnedsättningar, fotgängare med barnvagn, cyklister med påhängskärra och renhållningsfordon. Fasta hinder på gång- och cykelvägar bör därför i så stor utsträckning som möjligt undvikas och suggestivt fasas ut. Inledningsvis bör huvudcykelstråk till kollektivtrafikpunkter och länkar i det regionala cykelstråket samt trafikfarliga stenar/betonggrisar i mörka lägen prioriteras.

Varningsskyltar

Det är viktigt att bilisten kan tillgodogöra sig den information som finns längs vägen. Inom tättbebyggt område rör sig många gående, cyklande mfl. Varningsskyltar används ofta vid korsningspunkter för att varna bilisterna. Varningsskyltar för barn och cyklar bör användas endast undantagsvis. Detta för att bibehålla en god acceptans och efterlevnad på platser där varningsskyltar behövs. När korsningspunkter hastighetssäkras kan oftast varningsskyltarna för gående/cyklade tas bort, men behov finns ofta för att varna för farthinder.

Påverkansåtgärder

Hastighetsdisplayer sätts upp för att uppmärksamma bilisterna på deras hastighet i syfte att minska hastigheterna. Användningen bör dock ses som en tillfällig åtgärd och ersätter inte behov av nybyggnation av hastighetsdämpande åtgärder.

Påverkansåtgärder kan också ske exempelvis genom dialog med medborgarna, kampanjer, artiklar, annonser osv.

Ekonomi

Ekonomiskt finansieras åtgärderna dels inom driftbudgeten exempelvis borttagning av hinder och övergångsställen, påverkansåtgärder med mera och dels genom investeringsprojekt exempelvis ombyggnad av gator osv.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?