Hyresregler för kommunala idrottsanläggningar

Ordningsregler

 1. Lokalerna hyrs ut i befintligt skick.
 2. Aktivitetsytan får endast beträdas under den tid som anges i bokningsbekräftelsen.
 3. Omklädningsrum disponeras max 30 minuter före och 30 minuter efter bokad träningstid. Vid matcher och arrangemang disponeras omklädningsrum max 45 minuter före och 30 minuter efter bokad match/arrangemang
 4. Hallgolvet får endast beträdas med skor som är rena och avsedda för inomhusbruk.
 5. Ansvarig ledare måste vistas i anläggningen under bokad tid. Ansvarig ledare kontrollerar hallen i samband med bokningens start. Denne ska även lämna anläggningen sist, se till att utrustning är placerad på angiven plats samt kontrollera att fönster och dörrar är stängda och låsta. 
 6. Det är inte tillåtet att lägga föremål i dörrar eller fönster för att hindra att dessa stängs.
 7. Handbollsklister/vax eller likande får endast användas i Korsbacka A-hall, Tolvåkershallen samt Lödde Idrottshall.
 8. Pälsdjur, nötter, parfymer och liknande som är allergiframkallande lämnas utanför lokalerna.
 9. Bollar används i utrymmen och på ytor som är avsedda för dessa.
 10. Rökmaskiner är inte tillåtet.
 11. Kund som disponerar anläggningen ansvarar för att deltagare, gäster och åskådare följer gällande ordningsregler. 
 12. Anläggningen får inte användas till andra ändamål än det som avtalats och framgår i bokningsbekräftelsen.
 13. Ansvarig ledare ska känna till var släckutrustning finns, säkerställa att rätt antal personer vistas i lokalen än den samt kontrollera att utrymningsvägar är fria.
 14. Kioskförsäljning är tillåtet i samband med föreningsarrangemang.
 15. Kommunen ansvarar för att anläggningen och dess utrustning är i sådant skick att den kan användas ändamålsenligt. Vid avslutat bokningstillfälle ska kunden återställa material och utrustning på rätt plats, samt grovstäda golv, omklädningsrum och övriga ytor som använts. Om kund brister i sina åtaganden kan kommunen komma att kräva kunden på de merkostnader som uppkommit för att återställa anläggningen till sitt ursprungliga skick. Om kund uppmärksammar skador eller brister ska dessa omedelbart felanmälas till fritid@kavlinge.se. Skada uppkommen av uppsåt eller vårdslöshet debiteras kunden.

Betalning

 1. Fakturering görs kvartalsvis i april, juli, oktober och december. Avgiften ska betalas inom den tid som anges på fakturan.
 2. Taxan kan efter beslut i Arbetsliv och fritidsnämnden justeras under pågående säsong, jämfört med det som står i bokningsbekräftelsen.
 3. Icke utnyttjade säsongsbokningar ska återlämnas senast 15 september (gymnastik och sporthallar) samt 15 april (idrottsplatser). För avbokning av enstaka bokningstillfällen gäller 14 dagars uppsägningstid. Tider som ej bokats av debiteras.

Allmänt

 1. Kommunens personal äger rätt att när som helst under hyrestiden inspektera lokalen och dess verksamhet.
 2. Kommunen är befriad från att följa gällande avtal om särskilda omständigheter som ligger utanför kommunens kontroll inträffar. Exempelvis en pandemi, ny eller förändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, vattenskada eller olyckshändelse av större omfattning. Kommunen ska i ett ”Force majeure-läge” utan dröjsmål informera kunden och i den mån det är möjligt bereda plats på likvärdig anläggning.
 3. Kund som inte följer hyresreglerna eller personalens anvisningar riskerar avstängning från framtida bokningar.
 4. Kund får inte utan kommunens godkännande installera utrustning, utföra ombyggnadsarbeten eller likvärdigt.
 5. Kund ansvar för att informationen i detta avtal når övriga ledare och deltagare som innefattas av bokningen.
 6. Parkera bilar, mopeder och cyklar på anvisade platser så att de inte hindrar räddningsfordon.
 7. Kommunen äger rätt att neka eller avhysa kund vid misstanke om störning av ordning, förekomst av olaglig verksamhet, hets mot folkgrupp eller dylikt föreligger.

Fastighetsjour måndag-fredag kl.08-22 samt lördag-söndag 08-17.
Korsbackahallens vaktmästare 046-73 92 85

Fastighetsjour måndag-fredag kl.22-08 samt lördag-söndag kl.17-08.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?