Hyresregler för kommunala idrottsanläggningar

Ordningsregler

 1. Lokalerna hyrs ut i befintligt skick.
 2. Aktivitetsytan får endast beträdas under den tid som anges i bokningsbekräftelsen.
 3. Omklädningsrum disponeras max 30 minuter före och 30 minuter efter bokad träningstid. Vid matcher och arrangemang disponeras omklädningsrum max 75 minuter före och 30 minuter efter bokad match/arrangemang
 4. För gymnastik- och sporthallar gäller att hallgolvet endast får beträdas med skor som är rena och avsedda för inomhusbruk. Skor som färgar av sig på golvet får EJ användas.
 5. Deltagare får EJ vistas i anläggningen utan ansvarig ledare. Ledare ansvarar för att avsyna hallen i samband med bokningens start. Ledaren ska även lämna anläggningen sist och är skyldig att se till att utrustning är placerad på angiven plats samt att fönster och dörrar är stängda och låsta.
 6. Det är EJ tillåtet att lägga något mellan dörr/fönster och karm för att hålla dörr/fönster olåst.
 7. Det är EJ tillåtet att inom anläggningen användas handbollsklister/vax eller likande. Undantag gäller för Korsbacka A-hall, Tolvåkershallen samt Lödde Idrottshall.
 8. Det är EJ tillåtet att medföra pälsdjur samt att äta mandel och nötter i lokalerna. Starka dofter ska undvikas.
 9. Det är EJ tillåtet att i korridor, toalett, omklädningsrum och dylikt kasta eller studsa bollar.
 10. Rökning och nyttjande av alkohol och narkotika är förbjudet i lokalerna och i anslutning till dess entréer.
 11. Lokalen hyrs inte ut till disco eller liknande tillställningar.
 12. Nyttjande av rökmaskiner är inte tillåtet. Utlöses brandlarmet står bokaren själv för kostnaden.
 13. Kund som disponerar anläggningen är skyldig att tillse att god ordning hålls samt att deltagare, gäster och åskådare följer gällande ordningsregler.
 14. Anläggningen får inte, utan kommunens medgivande, användas till andra ändamål än det som avtalats och framgår i bokningsbekräftelsen.
 15. Ansvarig ledare ska känna till var släckutrustning finns, säkerställa att inte fler personer vistas i lokalen än den är brandgodkänd för samt kontrollera att samtliga utrymningsvägar är fria.
 16. Kioskförsäljning är endast tillåtet i samband med föreningsarrangemang.
 17. Kommunen ansvarar för att anläggningen och dess utrustning är i sådant skicka att den på ett tillfredställande sätt kan avtjäna avsett ändamål. Vid avslutat bokningstillfälle ska kunden återplacera all utrustning på dess rätta plats, grovstäda golv, omklädningsrum och i övrigt nyttjade ytor. Om kund brister i sina åtaganden kan kommunen komma att kräva kunden på de merkostnader som uppkommit för att återställa anläggningen till sitt ursprungliga skick. Om kund uppmärksammar skador eller brister ska dessa omedelbart felanmälas till fritid@kavlinge.se. Skada uppkommen av uppsåt eller vårdslöshet debiteras kunden.

Betalning

 1. Fakturering görs 1 gång/kvartal i oktober, december, april och juli. Avgiften ska betalas inom den tid som anges på fakturan.
 2. Taxan kan efter beslut i Arbetsliv och fritidsnämnden justeras under pågående säsong, jämfört med det som står i bokningsbekräftelsen.
 3. Icke utnyttjade säsongsbokningar ska återlämnas senast 15 september (gymnastik och sporthallar) samt 15 april (idrottsplatser). För avbokning av enstaka bokningstillfällen gäller 14 dagars uppsägningstid. Ej avbokade tider debiteras.

Allmänt

 1. Kund (förening) ska om kommunen kallar medverka i anläggningsråd.
 2. Kund måste vara myndig (18 år) vid aktivitetstillfället.
 3. Kommunens personal äger rätt att när som helst under hyrestiden inspektera lokalen och dess verksamhet.
 4. Kommunen är befriad från att följa gällande avtal om särskilda omständigheter som ligger utanför kommunens kontroll inträffar. Exempelvis ny eller förändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, vattenskada eller olyckshändelse av större omfattning. Kommunen ska i ett ”Force majeure-läge” utan dröjsmål informera kunden och i den mån det är möjligt bereda plats på likvärdig anläggning.
 5. Kund som inte följer hyresreglerna eller personalens anvisningar riskerar avstängning från framtida bokningar.
 6. Kund får inte utan kommunens godkännande installera utrustning, utföra ombyggnadsarbeten eller likvärdigt.
 7. Kund ansvar för att informationen i detta avtal når övriga ledare och deltagare som innefattas av bokningen.
 8. Parkera bilar, mopeder och cyklar på anvisade platser så att de inte hindrar räddningsfordon.
 9. Kommunen äger rätt att neka eller avhysa kund vid misstanke om störning av ordning, förekomst av olaglig verksamhet, hets mot folkgrupp eller dylikt föreligger.

Fastighetsjour måndag-fredag kl.08-22 samt lördag-söndag 08-17.
Korsbackahallens vaktmästare 046-73 92 85

Fastighetsjour måndag-fredag kl.22-08 samt lördag-söndag kl.17-08.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?