Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Skolbiblioteksplan

Inledning

I grundskolans och fritidshemmens läroplan, Lgr 11, slås det fast att:

”Skolbiblioteket används som en del i undervisningen för att stärka elevernas språkförmåga och digitala kompetens”.

Innehållet i denna skolbiblioteksplan ska ses som en grund för arbetet på Kävlinge kommuns skolbibliotek.

Syftet med skolbiblioteksplanen är att ha ett ramverk för skolbiblioteksverksamheten.

Målet är att uppnå en likvärdig verksamhet på kommunens skolbibliotek.

Skolbiblioteksplanen är bibliotekariernas verktyg för att kunna planera och utföra uppdraget.

Läsfrämjande arbete

Det läsfrämjande arbetet bedrivs i samråd och samarbete med skolans pedagoger.

Bibliotekarien ska arbeta med följande:

 • Bokprat minst en gång per läsår och klass

Bokprat kan kopplas till aktuella teman eller vara en introduktion till bokprojekt. Presentation av böcker i olika genrer och svårighetsgrad skapar intresse och lockar till läsning.

 • Skyltning och utställningar

Skyltning och utställningar tillgängliggör beståndet.

 • Författarbesök

Författarbesök ger inspiration till eget skrivande och läsning. Det ger också en insyn i ett författarskap.

 • Vägledning i biblioteket för lärare och elever
 • Bokcafé och bokcirklar för årskurs 7–9 i samarbete med folkbiblioteket
 • Beställa in grupp- och klassuppsättningar
 • Hjälpa lärare med temapaket
 • Högläsning
 • Lärarhandledningar till aktuella skönlitterära böcker.
 • planerar och arrangerar biblioteksrelaterade evenemang som läsutmaningar och läslustveckor.

Stöd för elever med särskilda behov

Tillsammans med skolornas specialpedagoger arbetar bibliotekarierna riktat mot elever med särskilda behov.

 • Stöd vid urval av skönlitteratur och läromedel samt bidrar med kompensatoriska lösningar med till exempel IntoWords.
 • Tillgång till Legimus för elever.
 • Hjälp med Inläsningstjänst

Modersmål

Skolbibliotekens bestånd av böcker på modersmål är samlat på Olympiaskolan. Beståndet uppdateras kontinuerligt och efter behov.

MIK, Medie- och informationskunnighet

Skolbibliotekens mål är att:

F-klass – Åk 3

Eleven:

 • regelbundet går till biblioteket för att låna
 • blir förtrogen med biblioteksrummet, dess utbud och rutiner kring lån
 • lär sig det grundläggande om bibliotekssystemet – Söka och hitta

Pedagoger och bibliotekarie:

 • introducerar bibliotekskatalogen på nätet och lär eleven att reservera och låna om.
 • för källkritiska och reflekterande resonemang kring de texter och bilder som gruppen arbetar med.
  Exempel på ämnen är: Vad är en källa? Vilka källor kan användas? Det behövs mer än en källa! Vad är skillnaden på åsikt och fakta? Är allt på Youtube sant?
 • Undervisar kring upphovsrätten, både text och bild. Hur gör du texten till din egen?
 • Arbetet med MIK fortsätter i adekvata sammanhang, exempelvis via skönlitteratur.
 • Introducera olika sökstrategier.

Åk 4 - 6

Eleven:

 • tränas i att hitta texter som passar ämnesområdet och sin kunskapsnivå.
 • lär sig att använda, granska och värdera olika källor samt att motivera sina val av källor.
 • förstår skillnaden mellan en primärkälla och en sekundärkälla.
 • lär sig att skriva en källförteckning.

Pedagoger och bibliotekarie:

 • förvissar sig om att alla elever kan hantera bibliotekskatalogen och dess funktioner.
 • presenterar ne.se och andra sökvägar samt hjälper eleven att skapa ett personligt konto till NE. Diskutera vikten av källkritiskt tänkande genom konkreta övningar. Bibliotekarien utgår ifrån de fem källkritiska frågorna: Vem? Vad? Hur? När? Varför?
 • arbetar med och visar på redskap som kan ge eleven ett tryggt sätt att hantera och interagera på sociala medier samt digitala plattformar.
 • ger eleven redskap för att kunna genomskåda bildmanipulation och reklam.

Åk 7 - 9

Eleven:

 • får en översikt över lämpliga sökvägar i sitt ämne men också hjälp med att formulera sökfrågor
 • lär sig att granska sökträffar, ha ett källkritiskt förhållningssätt och identifiera trovärdiga och relevanta källor.
 • ska känna till kopplingar mellan sökstrategier och källkritik
 • lär sig att förhålla sig till tendenskriteriet.
 • ska veta vad som gäller om upphovsrätt.
 • anger rätt referens till de källor de använder samt gör källhänvisningar och skriver en källförteckning.

Pedagoger och bibliotekarie:

 • visar hur olika typer av texter är uppbyggda.
 • leder diskussioner om bilders trovärdighet och hur det går att följa dess historik.
 • fördjupar diskussionen om förhållningssätt till sociala medier och digitala plattformar.
 • I samband med fördjupningsarbeten får eleverna en genomgång i att använda flera informationskällor samt databaser.
 • för en pågående diskussion om källkritik, trovärdighet, tendens och relevans.

Administration

Skolbibliotekarierna sköter allt kring den dagliga verksamheten i biblioteket, såsom:

 • lån och återlämning av böcker
 • hantering av bokleveranser mellan kommunala skolor i Kävlinge
 • kravhantering
 • registrering av nytt material i Book-IT
 • Underhåll av mediebeståndet
 • Budgetansvar och inköp

Medieplanering

Skolbibliotekens mediebestånd är till största delen gemensamt och cirkuleras mellan skolorna efter behov. Medieplaneringen styrs ytterst av läroplanen, samt utifrån varje skolas önskemål. Så många parter som möjligt samarbetar kring medieplaneringen.

Genom att lägga in all media i Book-IT blir det tillgängligt och sökbart. Det skapar förutsättningar för ett gemensamt och välanvänt bestånd. Genom samarbete med folkbiblioteket och stöd från Kulturrådet kan specifika satsningar göras.

Skolbibliotekarierna ansvarar för skolbibliotekens medieanslag. Sedan år 2005 är anslaget 100:- per elev och år och används för inköp av böcker och tidskrifter.

Elevrepresentation

Biblioteks- eller medieråd finns på vissa skolor. Dessa råd består av representanter från varje klass, bibliotekarien och gärna en pedagog. Rådens funktion är att främja elevinflytande i skolbibliotekets arbete. Under mötena kan inköpsförslag, olika biblioteksprojekt och annat som rör skolbiblioteket diskuteras.

Skolbibliotekens webbplats och sociala medier

Skolbiblioteken har en egen webbplats.

www.kavlinge.se/upplevaochgora/bibliotek/skolbibliotekenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Den vänder sig till elever, pedagoger och föräldrar. Sidorna ska vara till stöd i det dagliga skolarbetet för såväl elever som lärare och innehåller boktips i olika former, material för lärare och länkar som underlättar vid informationssökning. Vår webbplats uppdateras och utvärderas löpande.

Skolbiblioteken har en blogg, www.biblioteksbubbel.blogspot.comlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Några skolbibliotek arbetar också aktivt med sociala medier.

Senast reviderad:
Kävlinge 2020-12-11

Uppdaterad 2020-12-21

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga