Kommunövergripande mål

Inom våra strategiska områden finns sju politiskt antagna mål. Genom att involvera medarbetarna arbetar vi dagligen med att uppnå dessa sju mål så att medborgarna känner sig 100% välkomna och får en skönare vardag.

Våra mål

Förutsättningar

För att nå visionen och de uppsatta målen och skapa bra resultat för kommuninvånarna krävs det resurser i form av medarbetare, ekonomi samt ett hållbarhetstänk.

Attraktiv arbetsgivare

Genom att ta tillvara medarbetares kompetens, kunskap och engagemang och att ha fokus på verksamhetens syfte och behov skapar vi bättre förutsättningar att uppnå de uppsatta målen.

Sunda finanser

Genom en god användning av våra resurser i verksamheten skapar vi förutsättningar för hög effektivitet vilket möjliggör leverans av hög kvalitet till våra medborgare.

Hållbarhet – Agenda 2030

De globala målen i Agenda 2030 är integrerade i de kommunövergripande målen och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?