Artikeln publicerades 26 oktober 2022

Nytt bostadsområde med grönytor föreslås på ”Plattan” i Furulund

Kävlinge kommun föreslår att det ska utredas om nya bostäder och grönområden kan anläggas runt det som kallas ”Plattan” i Furulund. Plattan är en plats där det idag finns en hårdgjord yta som tidigare använts till körskoleverksamhet. Som ett första steg beslutade Planutskottet den 24 oktober om ett positivt planbesked för fastigheten Furulund 2:98 och arbetet med att ta fram en detaljplan för området kommer inom kort att dra i gång.

I Kävlinge kommuns översiktsplan, ÖP 2040, som nyligen vunnit laga kraft, är både Plattan och området vid Kronovägen i Furulund markerat som områden för förtätning av sammanhängande bostadsbebyggelse. Förutsättningarna för bostäder vid Kronovägen kommer att utredas och kan därför komma att ingå i detaljplanen.

Den övergripande idén för platsen utgår från att två olika delområden utvecklas, den södra delen ”Plattan” och den norra delen ”Kronovägen”. I det södra området föreslås två punkthus i fyra till fem våningar och fem lamellhus i tre våningar vid sidan av två radhuslängor. Till det norra området föreslås parhus i två plan. Sammanlagt beräknas dessa områden innebära ungefär 210 nya bostäder.

De två delområdena har varsin tillfartsväg för biltrafik och binds samman med cykelvägar och gångstråk. Mellan de två områdena föreslås också en ny naturkil, ett skogsparti för att förstärka de naturvärden som finns omkring platsen. Naturen ska tillåtas ta plats även inne i den nya bebyggelsen.

Planutskottet har nu beviljat ett positivt planbesked och arbetet med att ta fram en detaljplan kommer att inledas under vintern. Under planprocessens gång kommer boende i området och andra intressenter att kunna lämna synpunkter på förslaget.

 

Övergiven asfalterad ytan som kallas "Plattan" i Furulund