Artikeln publicerades 13 mars 2024

Uniper och Kävlinge kommun eniga om önskad inriktning för Barsebäck Clean Energy Park

För att öka takten i energiomställningen och stärka Sveriges och Skånes konkurrenskraft, har Uniper och Kävlinge kommun enats om en viljeinriktning för Barsebäck Clean Energy Parks framtid, det tidigare området med kärnkraftsreaktorer. Ambitionen är att Clean Energy Park ska vara en plats som stimulerar till innovation och utveckling samtidigt som den bidrar till Kävlinge kommuns attraktivitet.

Solnedgång över kusten

På området finns idag elektrisk infrastruktur, en reservkraftanläggning och ett kärnkraftverk som monteras ner och rivs. Det finns också en industrihamn. Energimyndigheten har utsett platsen till ett riksintresse för energiproduktion.

Men det är inte bara en industriell yta. På området finns också skyddade strandängar, skogsvegetation, jordbruksmark och Skåneleden.

Det överenskomna syftet för Barsebäck Clean Energy Park är att skapa verksamheter som bidrar till den nödvändiga energiomställning som krävs för att Sverige ska bli ett fossilfritt samhälle, och samtidigt beakta och visa aktsamhet för platsens kulturmiljö och naturvärden.

Vi vill skapa ett landmärke för allmänheten som ger ökade intäkter för turistnäring och lokalsamhälle. En plats där näringsliv, akademi och kommun möts och formar framtidens energilösningar. En plats att vara stolt över.

Vi vill etablera verksamheter som stärker Skånes energisystem och skapar arbetstillfällen och investeringar. Det kan exempelvis vara fossilfri, planerbar energiproduktion. För att stärka regionens självförsörjningsgrad pekar Skånes effektkommission på ett behov av ytterligare 200 MW gasturbiner som kör på fossilfritt bränsle fram till 2030.

Som nästa steg för Barsebäck Clean Energy Park inleds en förstudie för att undersöka hur och när ett planarbete kan genomföras. Det blir första steget mot skapandet av en plats som stimulerar till innovation och utveckling, och bidrar till Kävlinge kommuns attraktionskraft.

Beslut om viljeinriktningen kommer att fattas på kommunstyrelsens sammanträde den 20 mars.

Annsofie Thuresson
Kommunstyrelsens ordförande

Johan Svenningsson
VD Uniper Sverige