Artikeln publicerades 25 april 2024

Detaljplanen för Stora Harrie beslutad av kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen antog vid sammanträdet den 24 april förslaget på ny detaljplan för Stora Harrie 7:5. Den nya detaljplanen gör det möjligt att bygga tio nya villor och ett LSS-boende med sex lägenheter i utkanten av Stora Harrie.

Illustration som visar gaveln på ett gult hus och en gata kantad med grönska.

Detaljplanen för Stora Harrie 7:5 avser ett område i utkanten av Stora Harrie som tidigare använts som fotbollsplan. Den nya bebyggelsen ska knyta an till övrig byggnader i samhället och vara av varierande karaktär, precis som byn i övrigt.

Villor i norr och LSS-boende i söder

Detaljplanen gör det möjligt att bygga tio villor i 1-1,5 plan i anslutning till befintliga hus i byn. De nya bostadshusen ska utformas i harmoni med byns befintliga byggnader, såväl storleksmässigt som utseendemässigt. I området anläggs också gröna stråk och norr om villorna planeras en grönyta för lek och umgänge.

Söder om de nya villorna görs det plats för ett LSS-boende med sex lägenheter och en stor gemensam trädgård. Lägenheterna får egen ingång och uteplats. För att skapa avskildhet för de boende föreslås att huvudentré och personalytor placeras mot parkeringen i norr, medan lägenheter och gemensamhetsytor placeras mot söder.

Illustration som visar det nya området ovanför, med villorna i den befintliga byn till vänster och de nya husen till höger.

Illustration över den tänkta bebyggelsen, med villor närmast den befintliga byn och ett LSS-boende söder om de nya villorna.