Från ett tråkigt till ett levande centrum

Under våren 2022 tog BID Kävlinge fram en nulägesanalys fram som ligger till grund för det framtida utvecklingsarbetet i Kävlinge centrum.

Tillsammans bidrog stadens olika aktörer med fakta, analyser, studier, utredningar och statistik. Utöver detta gjordes platsvandringar, workshops, en SWOT-analys samt en enkät till medborgarna, som genererade 562 svar (länka till sidan om enkäten). Trendspaningar, natio­nella webinar, digitala studiebesök och erfaren­hetsutbyten med kollegor i landet har också genomförts. Resultatet visar att vi vill skapa ett centrum som är levande, attraktivt och aktivt och vi ska göra det tillsammans i samverkan.

BID betyder Business Improvement District – affärsutvecklingsområde - och är en beprövad arbetsmodell för att få alla parter involverade, aktiverade och delaktiga i stadens utveckling.

KFS står för föreningen Kävlinge Furulund Samverkan.

Kävlinge station med två ungdomar i förgrunden.

Kävlinge - från tätort till "stad"

Kävlinge tätort utgör kommunens centralort med potential för ökad stadsmässighet, kommersiell och offentlig service. Kävlinge är ett stationssamhälle med knappt 9 800 invånare. Det finns ett behov av att binda ihop de centrala delarna av Kävlinge på båda sidor om järnvägen och lyfta utvecklingen av centrum. Mårtenstaden, väster om järnvägen, är en naturlig utgångspunkt i utvecklandet av gatuhandel och kommersiell service, medan den nya Stationsstaden, öster om järnvägen, åtminstone initialt kommer ha en större tyngd på offentlig service.

Att skapa ett tydligt kommuncentrum med potential att utveckla och bredda det lokala utbudet står högt på agendan och innebär ett fokus på en utveckling av Kävlinge tätort till ”riktig” stad. Det innebär såväl en förtätning som en utbyggnad av tätorten, därtill en sammankoppling med Furulund.

Summering av nulägesanalyser inom olika grupper

Näringsidkare

Nuläget kommer från samtal med styrgruppens näringslivsrepresentanter samt workshops och diskussioner med både enskilda näringsidkare och i grupp.

 • Efter inventering visar det sig att i BID-området finns totalt 75 verksamheter (okt 2021). Dominerar gör verksamheter inom skönhet/hälsa, följt av tjänsteföretag, handel och restaurang/café. Vakansgraden ligger på 7 procent, vilket motsvarar 5 lediga lokaler.
 • Endast 10 verksamheter är inom handel.
 • Flera av verksamheterna är ganska anonyma både vad gäller företagsnamn, skyltning och exempelvis öppettider. Detta bidrar till att känslan på Mårtensgatan är lite ”slitet, ovårdat och trött”.
 • 5 lediga lokaler finns i BID-området och här saknas information om vad som ska hända.

Fastighetsägare

Nuläget kommer från samtal mellan representanter från Fastighetsägargruppen och BID-Managern.

 • I BID-området finns det drygt 30 fastighetsägare, varav knappt hälften är privatpersoner.
 • Det kommunala fastighetsbolaget KKB är den största aktören med 2280 stycken hyreslägenheter och cirka 30 000 kvm kommersiella lokaler.
 • En kartläggning över BID-områdets fastighetsägare har gjorts, som visar att många är små och lokala fastighetsägare, kombinerat med några få lite större.
 • Det har historiskt saknats en gemensam plattform och arena för Kävlinges fastighetsägare att samlas på, varför en inbjudan till ett första möte skickades tidigt i BID-processen. En fastighetsägargrupp startades med syfte att med gemensamma krafter skapa en attraktivare stadskärna, få fler att etablera sig, hjälpa varandra med marknadsföring och uthyrning av lokaler och agera som EN röst i viktiga frågor.
 • Gruppen har inledningsvis gjort stadsvandringar, diskuterat gemensamma sakfrågor samt utbytt både erfarenheter och delgett varandra kommande projekt och framtidsplaner.

Föreningar

Nuläget kommer från samtal med BIDs Styrgrupps representanter från föreningslivet.

 • Cirka 100 föreningar finns registrerade i kommunen varav ungefär hälften är inom idrott.
 • För de invånare som vill ägna sig åt idrott, friluftsliv och kultur finns det idag många alternativ att välja på.
 • Kommunen nästan fördubblade de kommunala bidragen till idrottsföreningar för något år sedan, vilket var ett mycket välkommet tillskott.
 • Det finns ett stort och akut behov av ändamålsenliga lokaler för föreningar, gärna i BID-området. Kävlinge växer och därmed också underlaget för fler aktiva i föreningslivet. Ett flertal föreningar kan inte växa i den takt de önskar utan får säga nej till nya medlemmar.
 • Föreningsrådet som funnits som paraplyförening under 4-5 år, med syftet att driva föreningsgemensamma frågor, fick svårigheter att hitta nya engagerade när styrelsen lämnade, vilket resulterade i att Föreningsrådet lades ner.
 • Kommunen har dialogmöten med föreningarna, en gång per år med politik och en gång per år med tjänstepersoner. Föreningar ställer frågor och kommer med förslag på dagordning inför de mötena.
 • Föreningsliv och kultur är extra viktigt för människor i vissa situationer och faser i livet för att kunna hitta sammanhang, motverka ensamhet och utsatthet.
 • Oro finns att eldsjälarna tappar sugen - här behöver kommun, företag och föreningar arbeta tillsammans.
 • Det finns ett bra stöd från kommunens kultursamordnare, vilket är väldigt uppskattat.

Samverkansorganisation

Nuläget kommer från samtal med centrumassistent samt workshops med KFS styrelse.

 • Generell brist på engagemang och intresse från medlemmarna.
 • Styrelsen behöver ses över så att rätt funktion och kompetens finns representerad.
 • Det saknas strategiskt arbete och långsiktig planering i både KFS styrelse och organisation.
 • En centrumassistent är anställd på 100 procent och arbetar med operativa frågor, med kortsiktiga mål och ingen direkt styrning.
 • KFS grundmodell är bra men behöver utvecklas för att möta dagens och morgondagens situation och utmaningar.
 • Ekonomisk fördelning idag: kommun 42 procent, Näringsliv 39 procent, Fastighetsägare 16 procent och föreningsliv 2 procent av budgeten.

Vill du läsa hela Nulägesanalysen? Läs mer på KFS:s webbplats kavlingefurulund.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om BID-projektets Affärsplan 2023-2026

Har du frågor kring BID-arbetet?

Skicka ett e-brev till Therese Andersson, strategisk planeringschef på Kävlinge Kommun: Therese.Andersson2@kavlinge.se

Några av våra kommande projekt

 • Namnbyte på Torget till för att knyta an till historia och varumärket
 • En gemensam städdag till hösten via Håll Sverige Rent
 • Se över möjligheten att prova tidsbegränsad gångfartsgata
 • Ökad tillgänglighet, tydligare kontrastmarkeringar och handledare in till verksamheter längs Mårtensgatan
 • Ett gemensamt årshjul för att synka och tydliggöra de aktiviteter som drar folk till stadskärnan
 • Ett gemensamt skyltprogram
Är du nöjd med innehållet på webbsidan?