Tillsammans skapar vi en levande stadskärna

I december 2022 tog BID Kävlinge fram en affärsplan för åren 2023-2026 som ska ligga till grund för det framtida utvecklingsarbetet i Kävlinge centrum.

Ett effek­tivt samarbete och en god dialog mellan stadens aktörer är helt avgörande för detta. BID-arbetet ska ses som en inkörsport till ett framtida hållbart, långsiktigt och stabilt arbetssätt. Ett klart syfte och en skarp vision tillsammans med en hållbar stra­tegi för framtiden, leder oss handfast vidare i det framtida arbetet i samverkan med stadens aktö­rer.

Vision för utveckling av Kävlinge centrum:

”Tillsammans skapar vi en skönare vardag i Kävlinge, där en levande och lummig stadskärna skapar stadsliv, med möjlighet till hygge, mat, möten, handel och kultur. Med stolthet bjuder vi in till vår stad, vårt vardagsrum!”

Övergripande mål

Det övergripande målet är att bidra till en levande stadsmiljö med ett attraktivt utbud av verksamheter, mat, fika, upplevelser och aktiviteter. Vår stadskärna ska förknippas med god service och trivsam, trygg miljö, god tillgänglighet avseende att ta sig dit och generösa öppettider. Vi ska skapa ett centrum med mer ytor för grönska, uteserveringar och människor. Dit man är välkommen till fots, med cykel, kollektivtrafik eller bil.

Fler mål för det fortsatta utvecklingsarbetet:

 • Fler verksamheter med besökare i bottenplan, med rätt mix av utbud.
 • Fler etableringar av café och restauranger - gärna i stråk, tillsammans lockar de fler.
 • Fastigheterna ska upplevas som välskötta och vackra, det visuella intrycket är avgörande för känslan som platsen ger.
 • Ett gemensamt ”möbleringsprogram” som är till för både kommun, fastighetsägare och verksamheter.
 • En utvecklad stråkstruktur i centrum för att samla och rikta aktivitet och flöde.
 • Stationsområdet, Mårtensgatan, Unionstorget och Kvarteret Arbetet ska utvecklas utifrån respektive områdes förutsättningar för att stärka centrum som helhet.
 • Fler kulturmöjligheter, evenemang och möten som välkomnar besökare.
 • Centrum ska upplevas tryggt, rent och säkert.
 • Antalet sysselsatta och boende i centrum ska öka.
En konstnär i orange målarrock målar ett elskåp i Kävlinge cemtrum.

Det fortsatta genomförandet

För att få bästa effekt av utvecklingsarbetet är det viktigt att parterna är överens om vem som gör vad och samtidigt håller fokus på den gemensam­ma målbilden. Samtliga aktörer; KFS, fastighetsä­gargruppen, kommunen, näringslivet och fören­ingslivet ska tillsammans ansvara för utvecklingen av Kävlinge centrum genom att förverkliga olika aktiviteter i handlingsplanen.

Handlingsplanen är ett separat dokument som tillhör affärsplanen där Kävlinge centrums vision och mål förverkligas genom olika aktiviteter. Handlingsplanen ska ses som ett levande dokument, där fokusgrupperna ansvarar för uppdatering och revidering årligen. Prioritering och beslutande görs av KFS styrelse med representanter från stadens alla aktörer.

Exempel på åtgärder som diskuteras i de tre fokusområdena:

Stationsområdet

 • Ta fram visionsskisser över området.
 • Utveckla Stationshuset med relevanta verksamheter.
 • Skapa ”Christian Mortensens plats” på torget för att stärka identiteten.
 • Byta ut slitna möbler.

Unionstorget

 • Utveckla befintliga event och prova nya samarbeten.
 • Möjliggöra torghandel med lokala aktörer.
 • Se över samtliga konstverk – skick, belysning, information.

Mårtensgatan

 • Ta fram ny gestaltning/utformning utifrån ökad tillgänglighet.
 • Göra entréerna mer välkomnande.
 • Sätta upp vajerdekor över gatan.
 • Förbättra kontrastmarkeringar.
 • Liva upp gångtunneln för ökad trygghet.

Vill du läsa hela Affärsplanen? Läs mer på KFS:s webbplats: kavlingefurulund.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om BID-projektets Nulägesanalys (från maj 2022)

Har du frågor kring BID-arbetet?

Skicka ett e-brev till Therese Andersson, strategisk planeringschef på Kävlinge Kommun: Therese.Andersson2@kavlinge.se

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?