Koloniområden och odlingslotter

Det finns två koloniområden i kommunen. Ett av dem, Östra koloniområdet, är beläget på Föreningsgatan vid Rinnebäckskolan och ägs av kommunen. På området finns både odlings- och kolonilotter.

Odlingar, buskar och taket på två små hus

Arrendera en lott på Östra koloniområdet

 • För att få arrendera en lott måste du vara folkbokförd i Kävlinge kommun.
 • Du betalar en arrendeavgift per år samt vattenavgift. Arrende avgiften är beroende på storleken på tomten, men är mellan 1000-3000 kr 2021 och betalas i mars varje år.
 • Kommunen har 63 lotter, varav en del med möjlighet för stuga och nr 45-60 som är odlingslotter.

Arrendeavtal

Arrendeavtalet hanterar hur kolonin ska skötas med bland annat dessa regler:

 1. Arrendatorn ska omgående anlägga och bruka koloniträdgård på kolonilotten.
 2. Att inte bosätta sig permanent på kolonilotten.
 3. Att följa gällande ordningsregler för kolonilotten se Bilaga 1.
 4. Att följa föreningens stadgar och anvisningar.
 5. Att vid skada på egna byggnader tillse att dessa snarast återuppbyggs eller repareras.
 6. Att ersätta all skada som uppkommer genom arrendatorns vållande eller genom försummelse av någon som hör till arrendatorns familj eller gästar arrendatorn eller som där utför arbete för arrendatorn.
 7. Att utge skadestånd eller annan kostnad som Kävlinge kommun i egenskap av jordägare eller arrendator av arrendestället kan bli skyldig att utbetala.
 8. Att lämna föreningen eller jordägaren tillträde till kolonilotten för besiktning.
 9. Att utan anmaning anmäla stadigvarande adressändring till Jordägaren.
  Om arrendatorn inte fullgör sina skyldigheter enligt avtalet och ordningsregler (bilaga 1) och åtgärder inte skett inom en månad kan kommunen besluta om åtgärder som arrendatorn är skyldig att betala.

Kolonilott med stuga

Kolonistugor är privat egendom. Säljaren lämnar skriftliga uppgifter till kommunen om vilken koloni det gäller, pris, kontaktuppgifter till köparen samt tillträdesdag.

Den som står först i kölistan ska alltid erbjudas att köpa i första hand till det överenskomna priset. Om denna tackar nej skrivs avtal med den köpare som anmälts av säljaren.

Köparen tecknar arrendeavtal för marken med Kävlinge kommun. Avtalet reglerar marken och berör inte stugan. Avtalet skickas i två exemplar till köparen. Båda avtalen signeras och returneras. När kommunens handläggare signerat avtalen får köparen tillbaka sitt exemplar.  

Kommunen meddelar områdets koloniförening om ägarbytet. Vi lämnar namn, adress och telefon samt tillträdesdatum.

 Bygga stuga på befintlig lott

Ansökan görs till bygglovsavdelningen, men vi rekommenderar att ni läser igenom de regler och riktlinjer som finns i vårt avtal ( se nedan) innan ansökan.

 Säg upp arrendeavtal

Om du inte önskar bruka din arrendelott längre kan du säga upp den. Det gör du skriftligt via brev till Kävlinge kommun, Sektor Samhällsbyggnad, 24480 Kävlinge eller via e-post.

Som arrendator har du skyldighet att följa avtalet även under uppsägningstiden. 

Lediga kolonilotter Östra koloniområdet

Östra koloniområdet är uppdelat i kolonilotter enligt kartan nedan. Lediga kolonilotter publiceras här.

I nuläget finns inga lediga kolonilotter.

Ansök om kolonilott

Ansök om kolonilott via e-tjänst. E-tjänsten finns under Självservice. Er ansökan kommer placeras i kö och vi kontaktar den som står först i kön när något blir ledigt.

Kolonilotter Östra koloniområdet
Är du nöjd med innehållet på webbsidan?