Olycksfallsförsäkring

Kommunen har tecknat olycksfallsförsäkring med Protector Försäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom kommunens verksamhetsområde.

Vad är en olycksfallsskada?

En olycksfallsskada är den kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt drabbats av genom en plötslig yttre händelse (ett utifrån kommande våld mot kroppen).

Denna försäkring som kommunen tecknat gäller inte för sjukdom.

Anmäla skada

Det är barnets eller elevens vårdnadshavare som anmäler skador till försäkringsbolaget Protector. Uppge försäkringsnummer 356265-9.2

Fyll i din skadeanmälan via en e-tjänst på Protectors webbplats.

För frågor, vänligen kontakta Protector Försäkring

skador@protectorforsakring.se
08-410 637 00

Åtgärder vid skada

 • Uppsök läkare eller tandläkare som är ansluten till försäkringskassan
 • Spara alla kvitton
 • Behov av taxi till och från skolan på grund av olycksfallet skall vara styrkt med ett intyg från behandlande läkare. Av intyget skall framgå under vilken tid taxi beviljats. Innan taxiresorna till och från skolan beställs skall Protector kontaktas för bekräftelse. Sänd intyget i samband med skadeanmälan via Protectors webbsida eller via e-post. Efter bekräftelse från Protector kan beställning av taxiresor göras.

För vem gäller olycksfallsförsäkringen?

Försäkringen gäller för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom kommunens verksamhetsområde.

 • Försäkringen gäller under verksamhetstid samt under den direkta resan till och från verksamheten.
 • De barn som är placerade i familjehem, eller personer placerade i kontaktfamiljer och stödfamiljer samt personer med insatser enligt LSS, är heltidsförsäkrade (dygnet runt).

Vårdnadshavare som vill ha ett fullgott försäkringsskydd över hela dygnet för sitt barn rekommenderas därför att komplettera med en egen sjuk- och olycksfallsförsäkring.

Försäkrade under verksamhetstid

 • Elever i grundskola, grundsärskola samt fritidshem inklusive friskolor, elever i annan kommun samt elever från annan kommun
 • Elever i gymnasieskolan inklusive friskolor, elever i annan kommun samt från annan kommun
 • Gymnasiesärskola
 • Elever/deltagare i Introduktionsprogram samt det kommunala aktivitetsprogrammet
 • Elever i förskoleverksamhet inklusive friförskolor, elever i annan kommun samt från annan kommun
 • Personer med insatser enligt SoL och LVU
 • Elever i kommunal vuxenutbildning
 • Elever i SFI och flyktingar med uppehållsplats
 • Elever i sommarpraktik/feriearbetare
 • Frivilliga medarbetare - hjälpledare
 • Frivilliga medarbetare - arvoderade ledsagare, kontaktpersoner samt avlösare
 • Frivilliga medarbetare - väntjänst och anhörighetsstöd
 • Barn och ungdom i annan kommunal verksamhet exempel fritidsgårdar och musikskola
 • Ungdomstjänst administrerad av socialtjänsten. Varierande tider
 • Sommarlovsentreprenörer
 • Personer under praktik placerad av socialtjänsten
 • Strukturerad utflyttad sysselsättning psykiatri
 • Personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder

Försäkrade under heltid (dygnet runt)

 • Barn placerade i familjehem
 • Personer placerade i kontaktfamiljer och stödfamiljer
 • Personer med insatser enligt LSS

Tidigare försäkringsgivare olycksfall

Skador som inträffat före 1 maj 2015

Ska anmälas till det försäkringsbolag som Kävlinge hade avtal med när skadan uppstod.

1 maj 2010 - 30 april 2015 If Skadeförsäkring AB
(försäkringsnummer 13 00 016)

Skador uppkomna efter 1 maj 2015

Ska anmälas till Protector.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?