Barn- och elevhälsa

Inom centrala Barn- och elevhälsan arbetar vi med och stödjer förskola och skola för att våra barn och elever ska få den bästa möjliga utbildningen.

Flicka som mäter längden hos skolsköterska

Fotograf Anders Ebefeldt

Arbete med Barn- och elevhälsa är en del av förskolans och skolans lärandeuppdrag. Alla som arbetar i förskola och skola ansvarar för att barn och elever lär sig, trivs, mår bra och är trygga.

Vi har även ansvar för familjehus, öppen förskola som erbjuder föräldrastöd inom ramen av hälsofrämjande och förebyggande insatser.

Barnkonventionen
I arbetet med barn, elever, lärare och rektorer utgår vi från Barnkonventionens grundläggande principer.

 • Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som berör barn.
 • Alla barn har samma rättigheter och lika värde,
 • Alla barn har rätt till liv och utveckling och alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad
 • Alla barns rätt till utbildning.

Barn- och elevhälsan i grundskolan

Vårt viktigaste arbete är att hitta förutsättningar och förebygga svårigheter så att alla barn lyckas och lär sig i skolan.

Varje grundskola har tillgång till en egen elevhälsa där vi är representerade.

Psykologer

I Kävlinge kommun arbetar fyra skolpsykologer. Skolpsykologerna är en del av elevhälsoteamen på alla kommunens grundskolor.

Psykologernas uppdrag är att bidra med psykologisk kunskap för att hjälpa eleverna mot kunskapsmålen. Vi hjälper personalen att förstå elevers behov och att skapa en skola där alla mår bra och lär sig. Vi arbetar huvudsakligen hälsofrämjande och förebyggande med fokus på bemötande och lärmiljöer.

I psykologernas arbete ingår:

 • Att bidra med psykologisk kunskap i hur skolan organiserar sin verksamhet.
 • Konsultation till skolpersonal
 • Utbildningar samt handledning till personal
 • Att göra psykologiska bedömningar av elever, grupper och organisationer med fokus på lärande och behov av stöd

När vänder man sig till en skolpsykolog som elev eller förälder?

Psykologerna arbetar främst hälsofrämjande och förebyggande med lärmiljöer, stöd till pedagogerna och i skolans elevhälsoarbete.

Om du som förälder är orolig för ditt barns utveckling eller skolsituation kan du kontakta psykologen på ditt barns skola. Om du är orolig för att ditt barn lider av psykisk ohälsa, som inte är direkt kopplad till skolan, till exempel ångest, depression eller tvång så kan du kontakta En väg in via 020-51 20 20.

Sekretess

Psykologen och övrig personal i skolans elevhälsoteam har sträng sekretess. Detta innebär att det som kommer fram i samtal mellan elev/vårdnadshavare och psykologen endast kan delas med berörd skolpersonal om det behövs för att man ska kunna stödja eleven i skolan. Med samtycke kan psykologen dela information med andra personer som är viktiga för elevens utveckling, till exempel BUP, habiliteringen eller socialtjänsten. Precis som all övrig skolpersonal har psykologen anmälningsplikt. Detta betyder att psykologen måste anmäla till socialtjänsten om det finns oro för att en elev far illa. Vid dessa tillfällen upphävs psykologens sekretess gentemot socialtjänsten.

Kuratorer

I Kävlinge kommun arbetar skolkuratorerna för att stödja alla elevers hälsa och öka deras möjlighet att nå skolans mål. Detta sker genom hälsofrämjande och förebyggande arbete samt åtgärdande insatser. Kuratorerna ingår i skolans elevhälsoteam och bidrar med den sociala och psykosociala kompetensen. Detta innebär att se elevens helhetssituation och titta på vad som kan påverka och hjälpa eleven att nå skolans mål.

I kuratorernas arbete ingår:

 • Övergripande frågor på skolan som hjälper alla elever.
 • Stödjande och rådgivande samtal med elever och föräldrar
 • Stöd till skolpersonal i frågor som rör elevernas skolsituation
 • Klassarbete som exempelvis pubertetssamtal och sex, samtycke och relationer.

När vänder man sig till en kurator som elev eller förälder?

Som elev eller förälder kan du vända dig till kuratorn när något bekymrar dig. Kuratorn kan lyssna och ge vägledning exempelvis kring situationen i skolan eller hemma, kamrater eller fritid. Kontakten med kuratorn är alltid frivillig. Enskilda samtal med elever sker tidigast från 8 -års ålder. Kuratorerna kan också ge råd om vilka möjligheter det finns för barn/ungdomar och deras familjer att få stöd utanför skolan.

Sekretess

Kuratorn har sträng sekretess. Detta innebär att det som kommer fram i samtal mellan eleven/vårdnadshavare och kuratorn endast kan delas med berörd skolperson om det behövs för att man ska kunna stödja eleven i skolan. Med samtycke från elev/vårdnadshavare kan kuratorn dela information med andra personer som är viktig för elevens utveckling, till exempel BUP eller socialtjänsten. Precis som all övrig skolpersonal har kuratorn anmälningsplikt. Detta betyder att kuratorn måste anmäla till socialtjänsten om det finns oro för att en elev far illa. Vid dessa tillfällen upphävs kuratorns sekretess gentemot socialtjänsten.

Skolsköterskor

I Elevhälsans medicinska insats (EMI) arbetar skolsköterskor och skolläkare. EMI tar över efter barnhälsovården och följer elevernas hälsa och utveckling.

Målsättningen för EMI är att främja elevernas hälsa och utveckling samt att ha ett förebyggande och främjande perspektiv. Elevernas utveckling mot skolans mål ska stödjas och stärkas. Detta sker framför allt i hälsosamtalen som eleverna erbjuds regelbundet under skoltiden, men även med förebyggande insatser på gruppnivå. All individuell kontakt med skolsköterskan är frivillig.

Skolsköterskorna ingår i skolans elevhälsoteam och bidrar med medicinsk och omvårdnadskompetens. Skolsköterskorna är med vid skydds och allergironder och arbetar med elevernas arbetsmiljö.

I skolsköterskornas arbete ingår:

 • Medicinska bedömningar kring utvecklingsrelaterade frågor, vid behov skickar vi remiss eller samverkar med andra vårdgivare.
 • Hälsosamtal med alla elever i förskoleklass, årskurs 2, 4 och 7, samt uppföljning av eventuella avvikelser.
 • Föräldrastöd kring kost, sömn och rörelse samt barnets situation i skolan.
 • Stöd till pedagoger kring kost, sömn
 • och rörelse samt barnets situation i skolan.
 • Erbjuder vaccinationer enligt det nationella barnvaccinationsprogrammet.
 • Förebyggande arbete i klasser kring pubertet, samtycke, relationer, ANDT och livsstilsval.
 • Öppen mottagning samt enklare sjukvårdande insatser.

När vänder man sig till en skolsköterska som elev eller förälder?

Elever kan vända sig till skolsköterskan på den öppna mottagningen. Som elev eller förälder kan du vända dig till skolsköterskan med frågor kring barnets hälsa och skolgång. Vi hjälper elever med medicinska bekymmer så skolan fungerar för dem.

Sekretess

Skolsköterskan och skolläkaren arbetar under hälso- och sjukvårdslagen. Vilket innebär att vi har tystnadsplikt som kan brytas av ett medgivande från elev/målsman. Precis som all övrig skolpersonal har skolsköterska/skolläkare anmälningsplikt till socialtjänsten om det finns oro för att ett barn far illa.

Centrala resurser

I Kävlinge kommun arbetar centrala resurser, som består av specialpedagoger, speciallärare, fritidspedagog och lärare.

Centrala resurser arbetar för att stödja alla elevers hälsa och öka deras möjlighet att nå skolans mål. Detta sker genom hälsofrämjande och förebyggande arbete samt åtgärdande insatser.

Centrala resurser ingår inte i skolornas elevhälsoteam, men samarbetar med skolpsykologer, kuratorer, skolsköterskor och övrig skolpersonal. Centrala resurser deltar vid de olika skolornas elevhälsoteam i samband med ärenden. Detta för att vara ett stöd till skolornas elevhälsoteam i att se elevens helhetssituation och titta på vad som kan påverka och hjälpa eleven att nå skolans mål.

I Centrala resursers arbete ingår bland annat att vara ett stöd till kommunens skolor i arbetet med:

 • Problematisk skolfrånvaro
 • Elever med hörselnedsättning
 • Elever som behöver extra stöd i skolan
 • Fortbildning till skolans personal

När vänder man sig till Centrala resurser som elev eller förälder?

Centrala resurser är en del av Barn- och elevhälsan och får sina uppdrag av skolornas rektorer. Som elev eller förälder vänder man sig till skolan för stöd.

Sekretess

All personal inom kommunens verksamhet har tystnadsplikt. Detta innebär att uppgifter som kan skada barn eller vårdnadshavare inte får lämnas ut till andra utanför skolan. (29 kap. 14 § skollagen.)
Alla som arbetar på en skola har sekretess, det vill säga att de får inte hur som helst föra vidare vad de har fått veta om ditt barn eller ditt barns hemförhållanden. Lärare får prata med varandra om saker som rör en gemensam elev om det är av betydelse för att studierna ska kunna ordnas på ett ändamålsenligt sätt.

Förebyggande arbete

I Kävlinge kommun har vi tagit fram en ANDTS-policy för att förebygga alkohol-, narkotika-, dopning-, tobak- och spelmissbruk. Att tidigt upptäcka och vidta rätt åtgärder är avgörande för hur bra vi lyckas skydda en ungdom som börjat använda tobak, droger samt missbruk av spel. För att göra detta krävs kunskap och handling.

Vår ANDTS-policy och tillhörande handlingsplan syftar till att vägleda skolpersonal i hur de ska agera vid oro, misstanke eller kännedom om att en elev använder droger, tobak, alkohol eller är spelmissbrukare. Bland annat kan vi tillämpa sökning med narkotikahundar efter skoltid, som en av flera förebyggande åtgärder för en trygg och drogfri skola.

Alla barn har rätt att få en bra och trygg start på livet. Läs mer om kommunens stöd till barn och unga här

Vanliga frågor och svar

Mitt barn har svårt att koncentrera sig och jag funderar på ADHD eller ADD? Vad ska jag göra?

Börja med att prata med mentorn om hur ditt barn fungerar i skolan. Ibland kan svårigheter finnas i hemmet men inte i skolan och tvärt om. Svårigheter med koncentration kan bero på många olika saker. Om du har svårt att hantera situationen i hemmet eller är orolig för ditt barn kan du ringa till En väg in på telefonnummer 020-512020. Där får du prata med en sjuksköterska som sedan lotsar dig vidare. Om en utredning öppnas på ditt barn kan skolan behöva komplettera med information om hur barnet fungerar i sin skolvardag. Det är viktigt att understryka att man inte behöver en diagnos för att få det stöd man behöver i skolan. Om du upplever att ditt barn inte får det stöd som behövs kan du prata med mentor/klasslärare, specialpedagog eller rektor på din skola för att just ditt barns skolsituation och stöd i skolan ska ses över.

Mitt barn mår psykiskt dåligt. Vart ska jag vända mig?

Om du upplever att ditt barn mår psykiskt dåligt och är deprimerad kan du som förälder kontakta En väg in, som ger telefonrådgivning för barn och unga mellan 0–18 år med psykisk ohälsa i Skåne. Telefonnummer till En väg in är 020-51 20 20. Det är även viktigt att informera barnets mentor, kanske finns det något som skolan kan göra för att bidra till att ditt barn ska må bättre.

Måste föräldrarna veta att en elev träffar skolkuratorn?

Om du är under 12 år och har en pågående samtalskontakt måste dina föräldrar godkänna det.

Vad gör jag om mitt barn inte vill gå till skolan?

Prata med ditt barn och försök att hitta anledningen, är det skolrelaterat eller är det sociala och/ eller relationella orsaker som ligger bakom. Därefter försök att komma fram till en gemensam plan hur ni ska gå tillväga för att lösa problemet. Ta kontakt med mentor / lärare och informera om din oro och vad ni pratat om.

Måste mitt barn ha en diagnos för att få stöd?

Nej, skolan är skyldig att ge stöd till de elever som behöver det. Stödet ska utformas utifrån elevens behov och inte diagnos.

Kan mitt barn med hörselnedsättning gå i sin kommunala hemskola?

Majoriteten av alla barn med hörselnedsättning går i sin kommunala hemskola. Alternativ till hemskolan är regionala och kommunala skolor för elever med hörselnedsättning, samt den statliga specialskolan för barn som också har behov av undervisning på teckenspråk. I Skåne finns Silviaskolan i Hässleholm, som är en regional skola för elever med hörselnedsättning samt den statliga Östervångsskolan i Lund för de elever som önskar undervisning på teckenspråk.

Kan skolsköterskan hjälpa mitt barn om hen är sjuk eller skadat sig på fritiden?

Skolsköterskans främsta uppdrag är hälsofrämjande och förebyggande, men hen är såklart behjälplig med enklare sjukvårdsinsatser om detta händer under skoltid och skolsköterskan har tid och möjlighet.

Om du har funderingar kring ditt barns hälsotillstånd eller skada ta hjälp av 1177.se alternativt sök via din vårdcentral.

Vad gör jag som vårdnadshavare om mitt barn behöver specialkost?

Om ditt barn behöver specialkost behövs ett intyg från sjukvården. Intyget lämnas till skolan.

Vad gör jag som vårdnadshavare om mitt barn behöver läkemedel i skolan?

För att personalen i skolan ska kunna hjälpa ditt barn med läkemedel så behövs ett intyg och handlingsplan från behandlande läkare. Det är vårdnadshavares ansvar att uppdatera handlingsplan, kontrollera utgångsdatum på läkemedel m.m. Skolsköterskan har inget ansvar när ett barn ska få läkemedel i skolan. Det är rektor och behandlande läkare ska samverka för att detta ska kunna ske på ett säkert sätt.

Bup Skåne online

Bup Skåne online är Barn- och ungdomspsykiatrins webbtjänst där du hittar råd och självhjälp för att må bättre psykiskt och hjälpa andra. Du hittar även kontaktvägar och information om hur du kan söka hjälp.

Bup Skåne online Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Barn- och elevhälsan i förskolan

I Kävlinge kommun arbetar Förskoleteamet som består av specialpedagoger och psykolog. Förskoleteamet är en stödfunktion som kompletterar förskolans verksamhet och arbetar för att bidra till att alla barn ska få en utbildning som är utformad och anpassad så att de kan lära och utvecklas så långt som möjligt. Detta sker genom hälsofrämjande och förebyggande arbete. Det kan exempelvis innebära att fokusera på lärmiljön och lyfta frågor kring det vi vet är betydelsefullt och underlättar lärandet för något eller några barn samtidigt som det är bra för alla.

Förskoleteamet

I Förskoleteamets arbete ingår att arbeta med följande delar sett utifrån våra olika yrkesroller:

 • Ge stöd till förskolan i att kartlägga och utveckla arbetet kring både individ, grupp och förskolans organisation
 • Handleda arbetslag för att reflektera kring vardagliga situationer i förskolan
 • Vara ett stöd till rektor och personal i olika frågor
 • Bidra till att utveckla förskolans verksamhet genom fortbildning till förskolans personal
 • Samverka med andra aktörer utanför förskolan som logoped, barn- och ungdomshabilitering, barnavårdscentral med flera

Förskoleteamet är en del av Barn- och elevhälsan och får sina uppdrag av förskolans rektor och arbetslag. Om du som förälder vill veta mer om Förskoleteamets arbete kontaktar du arbetslag eller rektor på den förskola där ditt barn går.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?