Översiktsplan 2040 – Kävlinge kommuns översiktsplan

Genom översiktsplanen visar Kävlinge kommun hur det är tänkt att kommunen ska utvecklas på lång sikt. Den är en viktig del i att nå visionen om att bli Skånes bästa boendekommun.

Den digitala versionen av översiktsplanen

Är du nyfiken på ÖP 2040? I den digitala versionen av översiktsplanen kan du öppna kartan för att läsa om planerna i våra orter men du kan även läsa om bland annat planeringsstrategin och behovsanalysen.

Ta mig till ÖP 2040-sidan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vad vill vi uppnå?

ÖP 2040 har som uppgift att arbeta med den fysiska planeringen som verktyg för att stärka Kävlinge som boendekommun. Översiktsplanens fyra prioriterade områden ligger till grund för planeringsprinciper och ställningstaganden i ÖP 2040. Genom att prioritera vissa frågor tydliggörs den översiktliga planeringens strategiska vägval, och i förlängningen hur planeringen kan bidra till en långsiktig hållbar utveckling i Kävlinge. De fyra prioriterade områdena är kärnan i vad Kävlinge kommun med ÖP 2040 behöver lägga kraft på och stärka för att uppnå visionen och målområdena.

Se den övergripande filmen om ÖP 2040

Ett tryggt och nära vardagsliv

Det viktigaste för Kävlinge kommun är hur invånarna trivs i och upplever sin närmiljö. Här ska varje individ kunna leva hela livet utifrån sina förutsättningar och sin vilja. Var och en ska känna sig trygg oavsett ålder, kön, fysiska förut­sättningar eller resursförmåga. Invånarna ska uppleva att Kävlinge är den nära kommunen, där det är enkelt och säkert att ta sig fram till fots och med cykel. Möjligheten att på ett säkert sätt röra sig mellan skola, arbete, service och aktiviteter är utgångspunkt i stadsplaneringen. Men rätt planering av den fysiska miljön ger också förut­sättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Det bidrar även till mångfald och social sammanhållning. Det handlar om att arbe­ta med kommunens kvaliteter och styrkor, så att de bibehålls och utvecklas.

I Kävlinge kommun ska avstånden kortas och miljön upplevas trygg. Då kan alla, från barn till äldre, leva ett mer självständigt liv som stärker självkänsla och ansvar. Planering och utformning av den fysiska miljön ska belysas ur olika människors behov och erfaren­heter. Bostäder, gång- och cykelbanor samt kollektivtrafik ska samordnas med service för att skapa god tillgänglighet.

Kävlinge kommun ska säkerställa en variation av bostadstyper, storlekar och upplåtelsefor­mer som skapar valfrihet och underlättar för människor med olika behov. Vid bostadsplane­ring ska en blandning av hyresrätter, bostads­rätter och ägande eftersträvas. Med flera olika sorters bostäder inom ett område ska Kävlinge kommun möjliggöra att bo kvar under livets olika skeden.

Bostäder ska planeras så att människors hälsa inte påverkas negativt av till exempel klimatför­ändringar och buller. Närheten till parker och grönområden ska lyftas. Detta främjar fysisk aktivitet och minskar risken för livsstilsrelaterade sjukdomar, vilket även ökar det psykiska välbefin­nandet.

Tillgång till service är en viktig del av vardagslivet. Skolor, bibliotek, affärer, aktivitetsytor och annat ska finnas i nära anslutning till människors boendemiljöer. I Kävlinge kommun ska det vara möjligt att leva ett enkelt vardagsliv och uträtta ärenden på rimliga avstånd. För att göra handeln mer lokalt tillgänglig ska ny handel stärka den blandade stadsmiljön genom att koncentreras inom befintlig stadsstruktur, nära stationer och knutpunkter, torg eller centrumbildningar. Den byggda miljön ska vara tillgänglig för alla, oavsett bakgrund, ålder, kön eller funktionsnedsättning.

Å, hav och natur är nära

När Kävlinge kommun växer med fler invånare räcker det inte att planera för fler bostäder och verksamheter. Det ställer även krav på en na­turmiljö för människors välbefinnande. Kävlinge kommun är uppskattat för sin närhet till skog och naturområden, sina åar och sin kust. Det är centrala anledningar till att människor väljer att flytta hit och en stor del av Kävlinges attrak­tivitet och styrka. Dessa värden är viktiga att bibehålla, utveckla och stärka när befolkningen växer. En stärkt blågrön struktur främjar även en aktiv livsstil, vilket är positivt för hälsa och välbefinnande. Klimatförändringar pågår och grönt tänkande i planeringen är nödvändigt för en uthållig och motståndskraftig kommun.

Kävlinge kommun erbjuder ett liv vid natur och hav, men ändå nära storstaden. Naturen är en tillgång för Kävlinge kommun och den ska få prägla både bostads-, fritids- och skolom­råden. Tillgång till vatten och grönska av god kvalitet nära bostaden bidrar till ökad fysisk aktivitet, förbättrad hälsa och ökad livskvalitet. Särskilt för barn, äldre, funktionsnedsatta och socioekonomiskt svaga hushåll ger den ökade tillgången stor effekt för mer jämlik hälsa. Därför ska bostadsnära naturområden och utemiljöer utvecklas för rekreation, trivsel och vardaglig fy­sisk aktivitet i nya bostadsområden och stärkas i befintliga områden.

Livet i Kävlinge kommun ska kännetecknas av de många värdefulla och variationsrika naturområ­dena. De ska utvecklas och tillgängliggöras för fler invånare och besökare. Områdenas värden ska stärkas, djur- och växtarter ska skyddas och vårdas. Det gröna, havs- och ånära värdet ska vara framträdande i samhällsplaneringen, både ur ett biologiskt och ekonomiskt perspektiv.

Kävlinge kommun ska stärka arbetet med ekosystemtjänster som bidrar till samhällets välstånd och människans välbefinnande. Mer blommor, skog och lokal matproduktion är steg på vägen. För samhällets motståndskraft mot klimatförändringar, havsnivåhöjning, skyfall och värmeböljor har grönstrukturen ett avgörande värde som behöver säkerställas.

Det öppna landskapet är ett av Kävlinge kom­muns kvaliteter och jordbruket en av de största näringarna. För att bibehålla den biologiska mångfalden långsiktigt ska Kävlinge kommun bevara det öppna, variationsrika landskapet och dess särart. Kävlinge kommun ska värna det som utgör landsbygdens värden, så som jord-och skogsbruk, kulturmiljöer, öppna landskap och biologiska värdeöar.

Växa i hållbara lägen

Kävlinge kommun ska växa och utvecklas enligt hållbara principer, såväl ekonomiskt och socialt som miljömässigt. En kommun med höga mål avseende tillväxt behöver ta ansvar för hur utvecklingen sker långsiktigt. Det handlar om att som kommun kunna göra avvägningar mellan olika intressen, förstå resursbehovet och konse­kvenser samt säkerställa att alla delar finns med. Flertalet resurser som grönstruktur, jordbruksmark, kulturvärden med mera är inte oändliga. Hur vi planerar idag får konsekvenser för framti­da generationer.

Dagens samhällsplanering handlar om att ta ansvar för morgondagens samhälle. Kävlinge kommun ska därför i huvudsak växa genom förtätning, eftersom en sammanhållen bebyg­gelse minimerar energiförbrukning, utsläpp och infrastrukturinvesteringar. Att samla människor skapar tryggare miljöer och en ökad närhet till service. Samtidigt kan fler kävlingebor välja håll­bara trafikslag som gång-, cykel- och kollektivtrafik – särskilt om förtätningen koncentreras till de större tätorterna, med utvecklad och väl fungerande kollektivtrafik. Kävlinge kommun ska värna jordbruksmarken, arbeta för en omvand­ling av redan ianspråktagen mark samt utbygg­nad med tätare bebyggelse som är kollektivtra­fiknära.

I Kävlinge kommun ska marken nyttjas väl uti­från sina förutsättningar vid byggnation. Förtät­ning ska vara i fokus vid utbyggnad i Kävlinge, Furulund och Löddeköpinge. En mer tät och sammanhållen bebyggelse bidrar till en resurs­effektiv markanvändning. Tätortsnära grönom­råden ska värnas och utvecklas, och obebyggd mark sparas. Kävlinge kommun strävar efter en blandning av bostäder, arbetsplatser, servi­ce och mötesplatser för att skapa hållbara och attraktiva miljöer.

I Kävlinge kommun ska näringslivet ha möjlighet att växa i symbios med kommunens och miljöns hållbara utveckling. Företag ska erbjudas att eta­blera sig i lägen som gynnar hållbara transpor­ter. Det ska finnas kontor och lokaler i centrala lägen för att underlätta hållbar pendling och för att berika den blandade stadsmiljön.

Att bygga en tätare stad och blanda bostäder, service och arbetsplatser främjar trygghet samtidigt som det går hand i hand med Kävlinge kommuns strävan efter hållbarhet. Vid ny­byggnation ska marken nyttjas väl utifrån dess förutsättningar. Jordbruksmark ska värnas och planering av naturen ska ske på samma villkor som vid utbyggnad av bostäder, infrastruktur och verksamhetsområden. Den tekniska infra­strukturen som vatten, avlopp och el är viktiga aspekter att beakta vid lokalisering. Det handlar om att bygga vidare på det som finns och där en tillväxt kan ske resurseffektivt.

Samspel i en expansiv storstadsregion

När människor reser allt mer mellan bostad, ar­bete, skola och nöje blir kommungränser mindre viktiga. För Kävlinge kommun är det avgörande att vardagslivet fungerar gränslöst och smidigt för både människor och företag. Framtidens samhällsplanering handlar om att samverka strategiskt på olika arenor, både geografiskt och sektoriellt. Att delta i och utveckla samver­kansplattformar utifrån Kävlingebornas bästa. Att kunna erbjuda invånarna större utbud och uppkoppling än vad den egna kommunen kan ge. Framtidens utmaningar kan ingen kommun lösa själv.

Utvecklingskraften i västra Skåne ger Kävlinge möjlighet att vara ett utvecklingsnav som genererar tillväxt och utbyggnad för regionen som helhet. Kävlinge kommun har ett utmärkt geografiskt läge mitt i det tillväxtstarka västra Skåne, som en del av Greater Copenhagen, MalmöLundregionen och Samverkan Sydväst. Kävlinge kommuns strategiska läge, mitt emellan Malmö/Lund och Helsingborg/Landskrona, är en kraft och potential som Kävlinge kommun ska dra större nytta av.

Kävlinge kommun ska utvecklas jämsides med de närliggande större städerna, som är viktiga noder för både företag och boende. Den regio­nala tillgängligheten är en förutsättning för att Kävlinge ska bli ännu mer attraktivt för boende och arbete. Snabba, effektiva och klimatan­passade regionala kommunikationer behöver utvecklas som stärker den gemensamma arbets­marknadsregionen i västra Skåne. Utvecklad kollektivtrafik och ett hållbart resande är nyck­eln för en tillväxtkommun med stort bostadsut­bud och växande näringsliv. Kävlinge kommun ska erbjuda både näringsliv och invånare ett attraktivt alternativ till storstaden genom korta pendlingsavstånd.

Människor och företag attraheras av att det finns mycket att välja på. Uppkopplingen till ur­bana kvaliteter så som kultur, restauranger och nöjen i andra kommuner ska stärkas. Kävlinge kommun ska erbjuda urbana kvaliteter med när­het. Samspelet med grannkommuner avseende utbildning, vård, kulturscener, handel, rekreation och offentlig service ska stärkas. Även avseende den tekniska försörjningen som dricksvatten, avlopp, avfall och el, ska Kävlinge kommun vara en aktiv part av större geografiska samarbeten.

För att skapa fler målpunkter och anledningar till besök i kommunen ska handels- och besöksnä­ringen stärkas, till exempel genom förtätning, förstärkta stråk och kopplingar, i synnerhet med gång-, cykel-, och kollektivtrafik. Handelsplats Center Syd är en regional mötesplats att utveckla.

Det här är en översiktsplan

Den svenska Plan- och bygglagen (PBL) anger att alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen och som visar inriktningen för den långsiktiga mark- och vattenanvändningen. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men den ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas samt för hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

I översiktsplanen kan du bland annat läsa vad kommunen planerar för utveckling i våra orter Kävlinge, Furulund, Löddeköpinge, Dösjebro, Hofterup och Ålstorp samt Barsebäcks by och Barsebäcks hamn.

Antagandehandlingar och bilagor

Kävlinge kommun översiktsplan, ÖP 2040, antogs av kommunfullmäktige 2022-09-19 och fick laga kraft 2022-10-19. Här kan du ta del av alla handlingar för ÖP 2040.

I den interaktiva kartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du navigera runt i kartan och läsa samma information som finns i del 1, planförslaget och del 2, planförutsättningar.

Antagandehandlingen i PDF är uppdelad på fyra dokument.

Orterna och byarna

I översiktsplanen kan du bland annat läsa om vad som planeras för de olika orterna inom Kävlinge kommun. Läs gärna om utvecklingen och se filmerna för respektive ort eller by.

Kävlinge tätort

I Kävlinge finns en stor förtätningspotential. Översiktsplanen möjliggör 5985 bostäder fram till 2040 och plats för ett mer mångfacetterat näringsliv i en blandad bebyggelse.

Kävlinge växer genom förtätning och i prioriterade utbyggnadsområden. Detta möjliggör ett stort antal nya bostäder i flerbostadshus, en annan stadsmässig täthet och blandade upplåtelseformer.

Det finns ett behov av att binda ihop de centrala delarna av Kävlinge på båda sidor om järnvägen och lyfta utvecklingen av centrum.

De offentliga platserna behöver lyftas och centrumhandelns omvandling stöttas.

Läs mer om utvecklingen i Kävlinge tätort Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Se filmen om utvecklingen i Kävlinge tätort

Furulund och Lackalänga

Översiktsplanen möjliggör en utbyggnad av 1940 bostäder i Furulund. Det finns potential för såväl större utbyggnadsområden som förtätning och service.

Den nya tågstationen ger möjlighet att förändra och förstärka området kring stationen. Här finns potential för serviceutveckling, och en förtätning i området närmast stationen kan ge en tydligare centrumfunktion kring de offentliga platserna. Utbyggnadsområdet Häradsvägen möjliggör en större utbyggnad av bostadsbebyggelse samt ny skola och förskola.

Lackalänga by har potential till varsam komplettering. Det är av vikt att byn hålls samman som en egen enhet och inte växer samman med Furulund. De gröna stråken emellan orterna ska bevaras.

Läs mer om utvecklingen i Furulund och Lackalänga by Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Se filmen om utvecklingen i Furulund och Lackalänga by

Löddeköpinge och Hög

Under planperioden föreslås 1200 bostäder fram till 2040. I Löddeköpinge finns det en förtätningspotential att tillvarata som möjliggör ökad variation av bostadsformer och bebyggelsetäthet.

Utvecklingen av ett attraktivt centrum med både bostäder och offentlig, kulturell och kommersiell service är i fokus under planperioden.

I Sandskogen och Lyckehusen sker en varsam bebyggelsekomplettering.

En bebyggelseutveckling av Hög möjliggörs med fokus att hålla ihop byns utbredning.

Läs mer om utvecklingen i Löddeköpinge och Hög Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Se filmen om utvecklingen i Löddeköpinge och Hög

Dösjebro

Under planperioden föreslås cirka 450 bostäder fram till 2040. Dösjebros utveckling ska ske så att den egna karaktären tillvaratas, byn hålls samman, vägarna anpassas för gång- och cykeltrafik och grönområden bibehålls.

Orten har en stor potential utifrån det goda kollektivtrafikläget. En utbyggnad av orten ska komplettera småhusbebyggelsen med fler bostadsformer, som flerfamiljshus och hyresrätter, samt vardagsnära service och handel.

En ny skola och förskola planeras under planperioden.

Läs mer om utvecklingen i Dösjebro Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Se filmen om utvecklingen i Dösjebro

Hofterup, Ålstorp och Henkelstorp

Inom området planeras för 210 bostäder fram till 2040. För Hofterup, Ålstorp och Henkelstorp är inriktningen att det generellt sett inte är lämpligt med avstyckning/förtätning i någon större omfattning inom befintlig bebyggelse. Nya utbyggnadsområden ska möjliggöras med tydliga karaktärsbeskrivningar som ger möjlighet till en variation av bostadsutbudet. Ny bebyggelse föreslås framför allt koncentreras till tre möjliga utbyggnadsområden.

För att möjliggöra ett ökat kollektivtrafikresande är det viktigt att utveckla trygga och säkra stråk till busshållplatserna. Satsning på gång-och cykelväg längs Grand Prix vägen är prioriterat, men det bör säven säkerställas längs Lundåkravägen och Skönadalsvägen.

Läs mer om utvecklingen i Hofterup, Ålstorp och Henkelstorp Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Se filmen om utvecklingen i Hofterup, Ålstorp och Henkelstorp

Barsebäcks by, Barsebäckshamn, Barsebäcks resort och Barsebäcksverket

Orterna får en planerad utbyggnad på 165 bostäder under planperioden. I Barsebäckshamn och Barsebäcks by föreslås utbyggnad i direkt anslutning till befintlig bystruktur. Utbyggnaden ska ske med vördnad för landskapsbilden och med hänsyn till befintliga gröna korridorer och element.

Anläggningsområdet vid Barsebäck kärnkraftverk är av riksintresse för energiproduktion och distribution. Kävlinge kommun vill på sikt möjliggöra en omvandling av området för utveckling och tillgängliggörande av kusten i linje med visionen om Barsebäck Sjöstad. Samverkan med berörda myndigheter och aktörer avseende områdets strategiska utveckling är centralt för omvandlingen.

Läs mer om utvecklingen i Barsebäcksområdet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Landsbygden och mindre byar

I Kävlinge kommun bor cirka 2 550 personer på landsbygden. Översiktsplanens inriktning är att stärka den levande landsbygdens förutsättningar genom att verka för bättre möjligheter att bo och arbeta på landsbygden och samtidigt verka för en god hushållning av brukningsvärd jord- och skogsbruksmark.

Bostadskomplettering i byar som Lilla Harrie, Stora Harrie, Virke, Stävie, Södervidinge och Västra Karaby ska framför allt ske på lucktomter eller att nya bostäder placeras i direkt anslutning till befintliga byggnader.

Läs mer om utvecklingen på Kävlinge kommuns landsbygd och i mindre byar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?