Stadsutvecklingsprojekt

"Vi formar framtiden" syns runt omkring vackra Kävlinge kommun, inte minst vad gäller utvecklingen av nya bostadsområden och den service som följer. Oavsett om du är boende i kommunen sedan tidigare eller nyfiken på att flytta hit: 100 procent välkommen till en kommun där vi tillsammans skapar vi de bästa möjligheterna för alla människor att utvecklas och njuta av en hög livskvalitet. 

Aktuella stadsutvecklingsprojekt i Kävlinge kommun

Visionsbild Almelund från ovan.

Almelund

Välkommen till Almelund – en ny, lummig stadsdel med vindlande gångar i utkanten av Kävlinge.

Visionsbild bostäder och fält Lödde Öster.

Lödde Öster

I Lödde Öster skapas en attraktiv ny stadsdel i intill villabebyggelse och jordbruksmark.

Visionsbild flerbostadshus i Stationsstaden då det skymmer.

Stationsstaden och Södra stationsstaden

Välkommen till Kävlinges nya, urbana centrum. Här byggs en av Skånes mest spännande stadsdelar på bästa läge.


Visionsbild Lödde Centrum och Folketspark från ovan.

Lödde Centrum, och Folkets park

Lödde Centrum, Lödde Centrum Väst och Folkets park står inför en spännande omvandling till en modern och attraktiv stadsmiljö.


Visionsbild Furulund Centrum, kvarter från ovan.

Furulund Centrum

En ny entré intill tågstationen i Furulund, ett spännande kvarter med bostäder, handel och ytor för umgänge.

Visionsbild av Åstaden och Kävlingeån från ovan.

Åstaden

I Åstaden förverkligas visionen om en hållbar stadsdel och ett sammanbundet Kävlinge och Furulund.

Färdigställda byggprojekt och övrig bebyggelse

Ny gång- och cykelväg i Löddeköpinge

Under sommaren 2023 kommer en ny gång- och cykelväg att börja anläggas i Löddeköpinge, längs Barsebäcksvägens södra sida. Även busshållplatserna vid Lödde centrum byggs om och Barsebäcksvägen kommer i samband med detta att utformas som en upphöjd bygata. Tanken är att öka bykänslan genom att förbättra rörelsestråket längs Barsebäcksvägen  och knyta ihop det med Lödde Centrum på ett bättre sätt.

Läs mer: Nyhet om ombyggnad av Barsebäcksvägen Länk till annan webbplats.

Kommunen har slutfört en fastighetsreglering av de tomter som ligger längs Barsebäcksvägen för att kunna genomföra den gällande detaljplanen och bygga ut cykelvägnätet enligt den cykelvägsplan som kommunen arbetar efter.

Under projektets gång kommer det att vara begränsad framkomlighet längs Barsebäcksvägen och alla trafikanter som kan välja annan väg ombeds göra det. Under vissa etapper kommer bil- och busstrafik att ledas om via Köpingvägen och Landskronavägen. Följ skyltning på platsen.

Förhoppningsvis kan byggstart ske efter sommaren 2023 och den nya gång- och cykelvägen väntas vara klar under våren 2024. 

Kustområdet, Barsebäckstrand

Kommunen ska utveckla kustområdet vid Barsebäckstrand till ett aktivitetscentra som knyter samman de attraktionsnoder och lockar både invånare och besökare. Sedan 2016 pågår ett utvecklingsarbetet genom projektet "Öka attraktiviteten längs kusten".

Aktivitetscentra - en levande mötesplats för hållbar naturturism

Kommunen ska utveckla Barsebäckstrand som ett aktivitetscentra som knyter samman de attraktionsnoder som finns längs kusten, och genom detta skapa en levande mötesplats för hållbar naturturism. För att uppnå detta behövs dessa funktioner i området:

 • Bad och rekreation
 • Mat och upplevelser
 • Boende
 • Aktiviteter längs kusten

En analys har tydliggjort att funktionerna kräver olika drivkrafter, som bäst uppfylls av professionella aktörer inom respektive område. Ytterligare blev det tydligt att de delar som handlar om service till kommunens invånare bäst löses av kommunens organisation. Exempelvis havsbad med brygga, strand och lekplats.

Ett flertal olika aktörer på området som alla har olika fokus men ett gemensamt mål och vision, ger dessutom en större möjlighet till professionell drift och bygger på att maximera samarbete och samverkan. Samtidigt minskar det riskerna för friktion av olika intressegrupper i området.

Det kan röra sig om att aktiviteter utgår från Barsebäckstrand. Likaså en möjlighet att förlägga utbildning och föreläsningar kopplat till aktiviteterna på Barsebäckstrand. Som exempel utbildning i kitesurfing och vindsurfing eller föreläsning om fåglar eller kulturhistoria och fornminnen. Detta möjliggör också utveckling och försäljning av relaterade produkter och tjänster såsom paketresor, kurser med övernattning, utrustning och kartor/böcker för att nämna några.

För att effektivt knyta samman attraktionsnoderna behövs en helhetssyn kring cykelvägar och vandringsleder längs kusten. Detta ger i sig en ökad attraktion.

Vad händer nu?

Analys av marken inom området och av vilka investeringar som behövs för att sedan ta fram förfrågningsunderlag för en stegvis utveckling av området. Projektet ska även ta fram och sammanfatta en vision och värdegrundsfrågor, samt skapa en samverkansgrupp för aktörer vid Barsebäckstrand.

Planer på ny badparkering

En avgörande faktor för att få lönsamhet i att driva verksamhet vid Barsebäckstrand är att utöka antalet campingplatser. Därför vill kommunen flytta den befintliga parkeringen och har fått strandskyddsdispens av miljö- och byggnadsnämnden. Beslutet fick däremot avslag från Länsstyrelsen, med hänvisning till att strandängarna har höga naturvärden. Kommunen har överklagat beslutet till mark- och miljödomstolen.

Bakgrund - satsningen på Barsebäckstrand

Kustområdet vid Barsebäckstrand är en viktig del av Kävlinge kommuns attraktionskraft för både invånare och besökare. Målet med projektet "Öka attraktiviteten längs kusten" är att öka attraktiviteten längs kusten genom att lyfta och stärka det som utgör själva attraktivitet i form av natur, kultur och rekreation - det vill säga natur- och friluftsvärdena såväl som tillgänglighet och kulturlandskap. Genom dialog och samverkan med medborgare, andra aktörer, företagare och organisationer har kommunen kartlagt vilka behov och möjligheter som finns för kustområdet.

Tolvåkersområdet, Löddeköpinge

Skissbild på en ljus teglad skolbyggnad.

En kraftfull förnyelse av Tolvåkersområdet har påbörjats, som kommer att ge oss en modern och hållbar mötesplats för utbildning, kultur och föreningsliv i Löddeköpinge. Vi bygger med höga miljökrav och placerar solceller på idrottshallens tak.

Lokaler nyttjas dagar, kvällar och helger
Tolvåkersområdet utvecklas med en tydlig idé om att nyttja lokalerna till flera olika verksamheter. Bild- och musiksalar kan användas av skolan under dagarna och av Kulturskolan på kvällarna. Föreningar och fritidsgård kommer att husera i idrottshallarna på kvällar och helger.

Förnyelse i flera etapper
Förnyelsen av Tolvåkersområdet pågår under flera år och delas in i etapper. När allt är klart kommer Tolvåkersområdet att ha en ny skolbyggnad och två idrottshallar. Området blir en central plats för Löddeköpinges barn och unga med fritidsgård, kulturskola, aktivitetspark och många möjligheter för föreningslivet.

Följande aktiviteter är planerade:

 • Ny förskola - färdig årsskiftet 2019/2020
  Den gamla Tolvåkers förskola har rivits och en helt ny förskola har byggts. Förskolan, fritidsgården och kulturskolan flyttade in i de nya lokalerna i början av 2020.
 • Rivning av Söderparkskolan – våren 2020
  Söderparkskolans elever har flyttat in i de moduler som Tolvåkers förskola tidigare använde och i juni 2020 revs mellanstadiedelen av Söderparkskolan.
 • Byggstart för ny skolbyggnad – vintern 2020/2021
  När rivningen av Söderparkskolan är färdig inleds uppförandet av en helt ny skolbyggnad som ska ersätta Tolvåkerskolan och mellanstadiedelen av Söderparkskolan. Den nya skolbyggnaden och idrottshallarna väntas stå klar till våren 2024.
 • Tolvåkerskolan rivs – hösten 2023
  När den nya skolbyggnaden är färdigbyggd flyttar Tolvåkersskolans elever in och den gamla Tolvåkerskolan rivs i etapper.
 • Tolvåkersbadet rivs
  När det nya badhuset i Kävlinge är klart kommer Tolvåkersbadet att rivas.
 • Aktivitetspark byggs och utemiljöer färdigställs.
  Slutligen, när Tolvåkersbadet har rivits, byggs en aktivitetspark och den sista delen av utemiljön färdigställs.
Ritning över Tolvåkersområdet

På ritningen:
a) Amfiteater
b) Lekyta med bollplank
c) Multisport
d) Parkering
e) Idrottshall
f) Utegym
g) Söderparks befintliga kola
h) Skola
i) Beachhandboll
j) Parkourpark
k) Pulkabacke

Skönadals förskola, Hofterup

Skissbild över Skönadals förskola sedd från den lummiga gården.

På bästa läge i lummiga Hofterup byggs en helt ny förskola, som binder samman den idylliska skogsmiljön utomhus med inomhuslärmiljön genom noggrant utvalda material, färger och inredning på tema skog och natur.

2019 fick barn och personal flytta ut till temporära moduler efter det att en vattenläcka påträffats på Skönadals förskola. Fuktskadorna var så omfattade att det inte var försvarbart med renovering, utan en modern, ny förskola skulle byggas.

Den nya förskolan stod klar hösten 2022 och kommer att följa Kävlinge kommuns funktionsprogram för byggnation av förskolor där byggnadens utformning bygger på pedagogisk forskning och Skolverkets riktlinjer om barngruppens storlek.

Skissad översiktsbild över Skönadals förskola, där man ser skolbyggnaden och den stora lummiga gården med höga träd.

Skönadals förskola får en grön lummig utemiljö där så mycket som möjligt av den omkringliggande skogsdungen har bevarats.

Framtida byggprojekt

Bostadsbyggandet väntas gå på högvarv de kommande åren och utöver de 1 300 bostäder som redan är planerade i bland annat Stationsstaden, visar en analys att det finns möjlighet att bygga ytterligare 7 600 bostäder till år 2035. 6 700 av dessa bostäder är tänkta att byggas i Kävlinge och Furulund. Av de övriga väntas Dösjebro få ett trettiotal, Hofterup 350 och Löddeköpinge 500 bostäder.

Verktyg för värdeskapande stadsutveckling

En förtätningsstrategi för var och hur det ska byggas de närmaste tjugo åren har tagits fram. Fokus ligger på att förtäta befintliga tätorter, snarare än att bygga på jordbruksmark.

Fyra områden har särskilt fokus:

 • Förtätning av Kävlinge stadskärna för att stärka serviceunderlaget lokalt.
 • Byggandet av en å-nära stad i området längs Kävlingeån för att bygga samman Kävlinge och Furulund.
 • Främjandet av centrala småstäder i Kävlinge, Furulund, Löddeköpinge och Dösjebro för att stärka orterna och skapa förutsättningar för en större andel hållbara transporter.
 • Förtätning av befintliga villaområden i tätorterna för att skapa mer levande orter och öka förutsättningarna för en större andel hållbara transporter.

Nytt kulturhus i Kävlinge

Lallerstedtska huset planeras bli en mötesplats. I huset har biblioteket tidigare haft lokaler och café och kulturskola finns idag kvar i huset. Nu undersöks möjligheten att skapa en ny samlingspunkt för kommuninvånarna. Caféet och kulturskolan kommer fortsatt finnas kvar i lokalerna på Kvarngatan 17.

I uppdraget står det bland annat att:

 • huvudinriktningen är att skapa ett kulturhus som är tillgängligt för alla
 • huset ska vara en öppen, kreativ mötesplats som möjliggör möten mellan kommuninvånare i olika åldrar, föreningar, civilsamhälle, kommunala verksamheter med flera
 • en scen ska anläggas i nuvarande bibliotekssal
 • Kulturskolans verksamhet ska kvarstå, i ändamålsenliga lokaler
 • café ska finnas i huset
 • kommuninvånare, föreningar och andra intressenter ska involveras och vara delaktiga i utformning, innehåll och verksamhet

Under våren 2023 påbörjade arkitekter arbetet med att rita på möjliga lösningar för hur huset kan användas för att möta behov och önskemål. Behov och önskemål har samlats in från medborgare, föreningar, studieförbund, biblioteket, caféet och kulturskolan. Tack till alla er som bidragit med tankar och önskemål!

Under våren 2024 kommer projektet kika mer i detalj på kommunens lokalbehov för att se hur vi på bästa sätt skapar ett levande hus så stor del av tiden som möjligt samt kika närmare på förutsättningar för en scen.

Har du frågor om projektet, välkommen att kontakta projektledare Lina Rudin på lina.rudin@kavlinge.se.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?