Tillsyn av fastigheter och kontroller

Bygg- och miljönämnden har tillsynen över att fastighetsägare håller sina byggnader och tomter i vårdat skick.

Olovliga åtgärder

Som tomtägare är du skyldig att se till att du har de tillstånd du behöver för de byggåtgärderna du planerar. Det gäller även för eventuell verksamhet du planerar bedriva. Du är även skyldig att se till att din tomt i övrigt är i ett vårdat skick. Det innebär att du måste ha bygglov, marklov, rivningslov och startbesked för de åtgärder som kräver de besluten och att tomten i övrigt ska vara städad. Detta för att det inte ska finns risk för olycksfall eller att det blir en olägenhet för omgivningen. Vad som kan vara en olägenhet för omgivningen avgörs från fall till fall.

Farligt avfall

Bygg- och miljönämnden är ansvarig för tillsyn om det finns miljöfarligt avfall eller avfall som på annat sätt kan påverka människors hälsa eller miljö negativt. Nedskräpade tomter som allmänheten har tillträde till eller insyn till hanteras också av Bygg- och miljönämnden.

Ovårdade tomter och byggnader

Som tomtägare är du skyldig att hålla häckar och annan växtlighet intill gatukorsningar och tomtutfarter i vårdat skick för att för att hindra att olyckor sker. Mer om detta kan du läsa under fliken häckar och buskage. Om växtligheten hindrar framkomligheten eller sikten för trafikanterna kan du göra en anmälan via kommunens e-tjänst

Störs du av grannens träd, grenar eller rötter som tränger sig in i din rabatt ska du först och främst ta kontakt med din granne och framföra dina synpunkter. Om ni inte kan komma överens och nå en gemensam lösning, då är detta en fråga som regleras civilrättsligt via 3 kapitlet i Jordabalk (1970:994). Nämnden hanterar inte dessa frågor eller övriga rättsförhållanden mellan grannarna.

Hissar

Du som fastighetsägare är skyldig att se till att din hiss besiktigas regelbundet. Du ansvarar också för att det finns en skylt som talar om när hissen är besiktigad och när den ska besiktigas nästa gång.

Boverket är den myndighet som sätter reglerna som gäller för hissar. Hissar som omfattas av Boverkets föreskrifter definieras som motordrivna anordningar med hisskorg, plattform eller annan lastbärande del. De ska vara permanent uppställda och vara styrda av gejder, väggar, saxarmssystem eller liknande för transport av personer, personer och gods eller enbart gods mellan fasta stannplan.

En hiss som inte godkänts vid besiktning eller inte besiktigas enligt de intervaller som den ska, får inte användas, då den utgör en säkerhetsrisk.

Obligatorisk ventilationskontroll - OVK

Ventilationskontroll, även kallad OVK, är en kontroll av en byggnads ventilationssystem som måste utföras för att undersöka om inomhusklimatet är tillräckligt bra. Bygglovsenheten ansvarar för tillsynen av den obligatoriska ventilationskontrollen i Kävlinge kommun. Själva kontrollen ska göras av en certifierad kontrollant.Kontrollen ska göras innan ett ventilationssystem tas i bruk första gången och därefter med jämna mellanrum beroende på vilket ventilationssystem du har och hur lokalen används. Detta för att dels få ett bra inomhusklimat för människor och byggnad, dels för att spara energi. En- och tvåbostadshus behöver bara kontrolleras när systemet tas i bruk första gången. Kravet för återkommande kontroller gäller alltså inte en- och tvåbostadshus.

Byggnader med krav på återkommande besiktning (OVK)

Byggnader med treårsintervall

Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande oavsett typ av ventilationssystem samt flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med FT- och FTX-ventilation.

Byggnader med sexårsintervall

Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med F-, FX- och S-ventilation.

Så kontrollerar du ventilationen

Det är du som fastighetsägare (eller om du äger en byggnad som står på någon annans mark) som ska se till att OVK utförs och du måste anlita en certifierad kontrollant för detta. Du kan hitta kontrollanter som är certifierade på Boverkets hemsida Länk till annan webbplats.. När kontrollen är gjord av den certifierade kontrollanten skickas ett exemplar till bygglovsenheten och ett exemplar till dig. Om du gör större förändringar på ditt ventilationssystem måste det kontrolleras på nytt. Dessutom behöver du göra en anmälan först.

Ventilationssystem

Ventilationssystemen är indelade i S-, F-, FX- FT- och FTX-ventilation.

  • Med S-ventilation avses självdragsventilation.
  • Med F-ventilation avses fläktventilation där endast frånluftflödet är fläktstyrt.
  • Med FT-ventilation avses fläktventilation där både frånlufts- och tilluftflödena är fläktstyrda.
  • Med FTX- och FX-ventilation avses FT- respektive F-ventilation med värmeåtervinning.

Hinder

Enkelt avhjälpta hinder ska undanröjas i befintliga byggnader som innehåller lokaler dit allmänheten har tillträde samt på befintliga allmänna platser.

Lokaler dit allmänheten har tillträde är sådana lokaler som riktar sig till, och används av, allmänheten. Det kan då röra sig om receptioner på sjukhus, vårdcentraler eller myndigheter. Andra lokaler som riktar sig till allmänheten finns exempelvis i idrottsanläggningar, bibliotek, teatrar, biografer, samlingslokaler, buss-, taxi- och järnvägsstationer, terminaler, apotek, kiosker, restauranger och affärslokaler. Vissa delar av skolor kan också vara publika lokaler. Allmänna platser är de gator, vägar, torg, parker, med mera, som är redovisade som allmän plats i detaljplan eller områdesbestämmelser.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?