Program och planeringsunderlag

För att kunna planera på bästa sätt behöver kommunen kunskap om olika frågor. Det kan vara natur- och kulturmiljövärden i kommunen, miljö- och klimat eller trafik och transporter.

Planeringsunderlag behövs när kommunen ska bestämma om bygglov, detaljplaner eller i översiktsplaneringen.

En del av underlagen är politiskt beslutade av kommunstyrelsen, eller i vissa fall kommunfullmäktige. Det kan vara strategier, policys eller program som ger inriktning och styrning för den fortsatta samhällsplaneringen. Bostadsstrategin och naturvårdsprogrammet är exempel på beslutade underlag.

Ortsanalys för Dösjebro

Ortsanalysen är inte politiskt beslutad. Dokumentet kommer att användas som underlag för fortsatt arbete med Dösjebros utveckling, bland annat i kommunens översiktsplanering.

Under 2018 tog kommunen fram en ortsanalys för Dösjebro tätort med hjälp av en konsult. Syftet med ortsanalysen är att undersöka Dösjebros kvaliteter och utvecklingspotential, men också att föra en tidig dialog med de som bor och verkar på orten om hur de ser på Dösjebros utveckling.

Ta del av ortsanalysen här Pdf, 24.9 MB, öppnas i nytt fönster..

Bebyggelseinventering

Regionmuseet har tagit fram bebyggelseinventeringar för Barsebäckshamn, Barsebäcks by och Vikhög åt Kävlinge kommun.

I samband med planläggningen för villabebyggelse vid Tobaksladan i Dösjebro togs en särskild skrift fram.

I samband med planläggning av det före detta gästgiveriet i Kävlinge togs också en kulturmiljörapport fram.

Kävlinge - ett skånskt järnvägssamhälle är en intressant rapport där man får lära sig mycket om bland annat tegelarkitekturen som präglar Kävlinge.

Gamla gästgivargården i Kävlinge

Huset som trotsade en rivning och återuppfördes

Barsebäckshamn

Barsebäckshamn, en värdefull miljö

Barsebäcks by

Vikhög

Tobaksladan i Dösjebro

Kävlinge - ett skånskt järnvägssamhälle

Kullenområdet, en värdefull miljö

Nya Staden, en värdefull miljö

Bostadsstrategi - riktlinjer för bostadsförsörjningen

Bostadsstrategin beskriver förutsättningar och nuläge för bostadsmarknaden i kommunen. Kommunen har ett ansvar att planera för bostadsförsörjningen, bland annat i översiktsplanen. Strategin innehåller även målområden och åtgärder för bostadsförsörjningen som ska göra att målet om attraktiva och hållbara boendemiljöer uppnås. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för bostadsstrategin.

Bostadsstrategi är framtagen enligt bestämmelserna i lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (SFS 2000:1383).

Bostadsstrategin var på samråd 24 mars-7 maj 2017 för att hämta in synpunkter från bland andra Länsstyrelsen, Region Skåne och berörda kommuner

Bostadsstrategin antogs av kommunfullmäktige den 11 september 2017 och finns att tillgå under styrdokumenten.

Förtätningsstrategi - verktyg för värdeskapande stadsutveckling

Förtätningsstrategin syftar till att visa var och hur kommunen vill förtäta fram till 2035 på ett sätt som gör att den nya bebyggelsen bidrar till att skapa mervärden. Den ska också fungera som vägledning och inspiration för hur den nya bebyggelsen kan bidra till kommunens mål om en bättre och mer hållbar boendemiljö.

Analysmodellen som legat till grund för strategin visar på ett scenario där kommunen utifrån de drivkrafter och begränsningar som givits har möjlighet att bygga 7600 bostäder. Denna siffra är exklusive redan planerade bostäder i till exempel Stationsstaden.

Förtätningsstrategin är utformad med fokus på tätort som geografisk avgränsning snarare än på den specifika förtätningsytan. Då sätts också förtätning som process och verktyg bättre in i sitt sammanhang i samhällsplaneringen och samhällsbygget som komplement till övriga mer traditionella planeringsverktyg.

Fem mervärden är vägledande för strategin. Dessa bygger på mål och riktlinjer från kommunens utvecklingsstrategi och översiktsplan: 1. Levande stadskärna 2. Sammanhängande tätort 3. Hållbara transporter 4. Attraktiv stadsmiljö 5. Rekreativ boendemiljö

Förtätningsstrategin är vidare uppdelad i fyra delstrategier som beskriver hur bebyggelsen bäst utformas i olika typer av lägen för att skapa ovan angivna mervärden. De fyra delstrategierna är:

Utveckla stadskärnan - ”Genom att förtäta nära Kävlinges stadskärna stärks serviceunderlaget lokalt. Samtidigt finns det möjlighet att skapa mer attraktiva offentliga rum som knyter samman Kävlinge och Furulund”

Bygg Å-nära stad - ”I området längs Kävlingeån och nära stadskärnan finns förutsättningar att utveckla bostäder med både närhet till stationerna, i Kävlinge och Furulund, och till fina rekreationsområden vid ån. En stor del av bostäderna ligger i Solanumområdet och bidrar till att bygga ihop Kävlinge och Furulund”

Bygg central småstad - ”Områdena i den här delstrategin ligger inom 1 kilometer från Kävlinge eller Furulunds station, eller inom 500 meter från Löddeköpinge stadskärna eller Dösjebro station. Bebyggelse här stärker stadskärnorna och skapar förutsättningar för en större andel hållbara transporter”

Bygg kollektivtrafiknära villastad - ”Småhusmarknaden är stark i kommunen. Genom att utveckla småhus nära kollektivtrafik och inom befintliga tätorter, och med en utformning som bidrar till intressanta gaturum, kan även småhusbebyggelsen bli ett verktyg för mervärdesskapande förtätning”

Förtätningsstrategin antogs av kommunstyrelsen 2017-08-30 och finns att tillgå under styrdokumenten.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?