Tillstånd, regler och tillsyn

Som företagare har du ett ansvar för att din verksamhet inte skadar omgivningen genom utsläpp till mark, luft och vatten eller på något annat sätt ger en negativ påverkan på människors hälsa eller miljön.

Om ditt företags verksamhet regleras av lag måste du i vissa fall söka tillstånd eller anmäla verksamheten till kommunen eller andra myndigheter. Ett företag kan också ha skyldighet att göra olika kontroller och besiktningar av sin verksamhet.

Aktuell tillsynstaxa enligt Miljöbalken är 972 kronor/timmen, från och med januari 2022.

Skördetröska som skördar spannmål mot bakgrund av klarblå sommarhimmel med bomullsmoln.

Rapportera osäker livsmedelshantering, privatpersoner

Har du upplevt osäker livsmedelshantering som kan påverka smittskyddssäkerheten på exempelvis ett serveringsställe? Då ska du kontakta Bygg- och miljöenheten i Kävlinge kommun.

E-post: miljo@kavlinge.se
Telefon: 046-73 90 00 (Kontakt Kävlinge)


Ansvarsområden för tillstånd och tillsyn

Kävlinge kommun arbetar med hälsoskyddsfrågor rörande inomhusmiljöproblem (som buller, fukt, mögel, radon, lukter och legionella), enskilda avloppsanläggningar, luft- och vattenkvalitet, strålning samt djurhållning inom detaljplanelagt område.

Ansvarsområden

 • Obebyggd mark
 • Arrende av jordbruk- och ängsmark
 • Uthyrning av idrottshallar
 • Byggande och förvaltning av fastigheter med kommunal verksamhet

Kontakta: Fastighetsavdelningen vid sektor Samhällsbyggnad.

 • Tillståndsgivning till företag i frågor om parkering och markupplåtelse
 • Schakttillstånd
 • Evenemangstillstånd
 • Underhåll och byggnation gator, vägar och parkeringsplatser

Kontakta: Gatuavdelningen vid sektor Samhällsbyggnad

 • Tillstånd för markupplåtelse

Kontakta: Polismyndigheten

 • Förebyggande arbete, bränder
 • Tillsyn av verksamhetsutövares lokaler

Kontakta: Räddningstjänsten

 • Granskning av miljöfarliga verksamheter
 • Granskning av livsmedelshygien
 • Tillsyn av förorenade markområden och byggnader
 • Tillsyn avseende hantering av farligt avfall och kemiska produkter

Kontakta: Miljöavdelningen vid sektor Samhällsbyggnad

 • Handläggning av bygglov
 • Skyltning på fasad
 • Fastighetsregistrering
 • Mätning och kartframställning
 • Plan- och bygglovsärenden

Kontakta: Bygglovsenheten vid sektor Samhällsbyggnad

 • Serveringstillstånd för sprit, vil och öl
 • Tillsyn av restauranger med serveringstillstånd
 • Tillstånd för försäljning av tobak, folköl och nikotinläkemedel
  Tillsyn av affärsverksamheter som säljer tobak, folköl och nikotinläkemedel

Kontakta: sektor Arbetsliv och fritid

Kontaktuppgifter

Enklaste sättet att komma i kontakt med rätt person eller handläggare vid de olika avdelningarna och sektorerna i Kävlinge kommun är via Kontakt Kävlinge.

Mejl: kontakt@kavlinge.se

Telefon: 046-739000

Fler kontaktvägar in till Kontakt Kävlinge finns längre ner på sidan!

Avfall och brännbara sopor

Avfall uppkommer i stort sett inom alla företag och verksamheter. För olika typer av avfall gäller olika regler. Grovt indelat kan man säga att avfallet kan delas in i:

 • verksamhetsspecifikt avfall inklusive farligt avfall
 • producentansvarsavfall
 • hushållsavfall

De regler som styr hur du ska hantera avfall finns i miljöbalken och Naturvårdsverkets föreskrifter. Lagen säger att avfall är varje föremål, ämne eller substans som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med. Miljöbalken reglerar hantering av avfall genom avfallsförordningen.

Du som har en verksamhet ansvarar själv för att allt avfall (även farligt avfall) som uppstår tas omhand på ett bra sätt. För vissa sorters avfall ansvarar producenterna för insamling och återvinning, till exempel förpackningar och tidningar.

Farligt avfall

Farligt avfall är avfall som innehåller eller består av ämnen som har farliga egenskaper. De farliga egenskaperna kan vara akuta såväl som långsiktiga.

Regelverket inom avfallsområdet är omfattande. Definitionen av avfallsbegreppet och klassning av farligt avfall styrs av EU-regler. En huvudregel är att blandning av olika sorters farligt avfall eller med annat avfall inte är tillåtet. Blandning kan emellertid tillåtas om huvudsyftet är att förbättra säkerheten vid bortskaffande eller återvinning.

Om farligt avfall uppkommer i en verksamhet skall verksamhetsutövaren föra anteckningar om:

 • den mängd avfall som uppkommer årligen
 • de slag av avfall som uppkommer i verksamheten
 • de anläggningar som olika slag av avfall transporteras till. Anteckningarna skall bevaras i minst fem år.

Den som ger upphov till annat avfall än hushållsavfall i sin yrkesmässiga verksamhet är skyldig att kontrollera att den som skall transportera avfallet har tillstånd eller har anmält transportverksamheten till myndighet.

Släng och sortera ditt avfall korrekt

Verksamhetsutövare är skyldiga att göra en grundläggande karakterisering av sitt avfall och beskriva dess ursprung, sammansättning, avfallets egenskaper och på vilken slags deponi avfallet kan läggas.

För transport av avfall kan det krävas transporttillstånd eller anmälan till Länsstyrelsen. Därefter ska en mer grundläggande karakterisering av avfallet göras.

Brännbart avfall

Lagstiftningen inom avfallsområdet har genomgått stora förändringar på bara några få år, bl. a. ställs krav på sortering vid källan och separat transport av brännbart avfall. Stora krav ställs också på kunskap om det avfall som ska deponeras.

Avfall är varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren vill, avser eller är skyldig att göra sig av med. Även om avfallet har ett ekonomiskt värde eller återanvänds klassas det fortfarande som ett avfall.

Verksamhetsutövaren ansvarar själv för hanteringen av sitt verksamhetsavfall. I första hand bör avfall återanvändas eller återvinnas, men det är också viktigt att undersöka möjligheten att minska den totala avfallsmängd som uppkommer.

Att använda bekämpningsmedel

Den som överväger att använda bekämpningsmedel ska så långt det är möjligt välja den metod eller det medel som är minst skadligt för människors hälsa och miljön. Det innebär att du noga ska överväga alternativa metoder innan du använder kemiska bekämpningsmedel.

Kemiska bekämpningsmedel är, enligt miljöbalken, kemiska produkter som ska förebygga eller motverka djur, växter eller mikroorganismer som orsakar skada eller besvär för människors hälsa eller egendom. Det rör sig alltså produkter som är speciellt avsedda att påverka levande organismer, varvid de ska hanteras sparsamt och varsamt.

Tillstånd från Bygg- och miljönämnden

Du behöver ansöka om tillstånd och invänta tills du får det för att få använda växtskyddsmedel:

 • på tomtmark för flerfamiljshus
 • på gårdar till skolor och förskolor
 • på lekplatser som allmänheten har tillträde till
 • i parker och trädgårdar dit allmänheten har tillträde
 • inom idrotts- och fritidsanläggningar
 • vid planerings- och anläggningsarbeten
 • på vägområden samt på grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor
 • på ytor av asfalt eller betong eller andra hårdgjorda material.

Spridning inom vattenskyddsområden

Krav på tillstånd gäller också vid spridning inom vattenskyddsområden, vilket regleras i föreskriften om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel (NFS 2015:2 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.).

Skriftlig anmälan fyra veckor innan spridning av växtskyddsmedel

Du måste skicka in en skriftlig anmälan till bygg- och miljönämnden för att få sprida växtskyddsmedel:

 • på vägområden, för att förhindra spridning av invasiva främmande arter eller andra arter som omfattas av föreskrifter om bekämpning som Jordbruksverket har meddelat
 • på banvallar
 • inom områden med en sammanhängande area överskridande 1 000 kvad­ratmeter där allmänheten får färdas fritt, med undantag för åkermark. (Det gäller inte om området omfattas av tillståndskrav).

Anmälan ska ske senast fyra veckor före den dag då spridningen avses påbörjas. Om det finns särskilda skäl kan anmälan göras inom kortare tid.

Om kemisk bekämpning utförs utan att anmälan gjorts eller tillstånd getts kan det bli aktuellt med åtalsanmälan eller beslut om miljösanktionsavgift.

E-tjänst och blankett för anmälan och ansökan om tillstånd för spridning av bekämpningsmedel Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Användning av biocidprodukter

Vid användning av vissa biocidprodukter mot skadedjur, kan du behöva informera den kommunala nämnden om bekämpningen. De biocidtyper detta gäller är: träskyddsmedel, medel mot råttor och möss, insektsmedel, medel mot spindlar och kvalster samt medel mot andra leddjur.

Du informerar nämnden skriftligen, senast i samband med spridningen eller omedelbart därefter:

 • när bekämpningen utförts på en plats som allmänheten har tillträde till.

Vad en underrättelse ska innehålla står i 4 kap. 3 § Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av vissa biocidprodukter (NFS 2015:3 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.).

Mer information och fördjupning kring bekämpningsmedel

Se förordning (SFS 2014:425 Länk till annan webbplats.) om bekämpningsmedel och Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel (NFS 2015:2 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.) och biocidprodukter (NFS 2015:3 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.) samt tillhörande vägledningar.

Brandfarliga produkter och varor

Den som hanterar brandfarliga varor yrkesmässigt eller i större mängd behöver oftast ha tillstånd för hanteringen enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor. Till brandfarliga varor räknas brandfarliga vätskor, brandfarliga gaser och brandreaktiva varor.

Tillståndshanteringen för brandfarliga produkter och varor i Kävlinge kommun ansvarar Räddningstjänsten Syd för.

Information och ansökan på Räddningstjänsten Syds hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Cisterner för diesel/eldningsolja eller spillolja 

Anmälan av cistern

Innan cisternen tas i bruk, måste den anmälas till bygg- och miljönämnden. Det gäller alla cisterner mellan 1 och 10 kubikmeter då dessa enligt miljöbalken ska kontrolleras regelbundet av firma som är ackrediterad för cisternkontroll.

Regler för kontrollen finns i Naturvårdsverkets föreskrift NFS 2017:5 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Konsekvenser av utebliven anmälan

Om man inte anmäler sin cistern till kommunen eller om man inte utför återkommande kontroll inom angivna intervall av sin cistern kan man få betala miljösanktionsavgift.

Anmälan om cisterner - e-tjänst Länk till annan webbplats.

Avgifter

För handläggning av anmälan av cistern tar kommunen ut en avgift. Avgiften framgår av bygg- och miljönämnden taxa och är 972 kronor per timme från och med 1 januari 2022.

Taxan baseras på fasta besöksavgifter, det innebär att när miljöavdelningen gör tillsyn på en verksamhet kommer detta att kosta en förutbestämd summa. I summan ingår planering, inbokning, inspektion, samt efterarbete i form av minnesanteckningar, protokoll eller beslut och uppdatering av ärendehanteringssystem. Om verksamheten som inspekteras har så allvarliga avvikelser att uppföljande besök måste göras kommer detta att kosta en extra avgift.

Bygglov för installation av cistern

Inget bygglov eller bygganmälan krävs för installation av mindre cisterner för uppvärmningsändamål.

Övriga cisterner kräver bygglov.

Kontrollrapport

Alla cisterner ovan eller i mark, med förvaring av brandfarliga vätskor eller spillolja, som rymmer mer än 1 m3 vätska, ska anmälas till bygg- och miljönämnden. Inom vattenskyddsområde gäller anmälningsplikten för hantering av mer än 250 liter brandfarliga vätskor eller spillolja. Anmälan ska senast fyra veckor innan installationen påbörjas eller hanteringen inleds inkomma till bygg- och miljönämnden.

Samtliga kontrollrapporter, även periodiska, som utförts enligt föreskrifterna från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, ska utan orimligt dröjsmål skickas in till bygg- och miljönämnden. Rapporterna ska skickas in utan anmodan från myndigheten.

Cisterner som inte används

Cisterner som inte används ska tömmas och rengöras. Ett intyg på att cisternen är rengjord ska skickas till kommunen för att cisternen ska betraktas som tagen ur bruk.

Djurhållning och lantbruk

Djurhållning och misskötsel av djur

Alla ärenden som gäller djurskydd har tagits över av Länsstyrelsen. Det rör exempelvis:

 • anmälningar gällande vanvård av djur
 • tillsynen över djurhållning
 • tillstånd för djurhållning (enligt 16 § djurskyddslagen)

Anmälan av vanvård av djur

Anmälan om vanvård av djur görs till Länsstyrelsen på telefonnummer 010-224 10 00 (växel). Telefontider och viktigt att tänka på innan du anmäler, kan du läsa om på Länsstyrelsens hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Akuta ärenden utanför kontorstid hänvisas till Polisen, telefonnummer 114 14.

Lantbruk

Kommunen har fortfarande tillsynen när det gäller miljöskydd på lantbruk så som:

 • gödselhantering/lagring/spridning
 • kemikalier och bekämpningsmedel
 • oljecisterner.

Gödselhantering

Stallgödsel innehåller stora mängder kväve och fosfor som kan läcka ut till yt- och grundvatten och där skapa problem genom övergödning; igenväxning, algblomning och höga nitrathalter i grundvattnet. Under hösten och vintern är detta läckage störst eftersom det under denna period förekommer mycket nederbörd och växterna då inte tar upp näringsämnen.

Spridning och lagring av gödsel

I Blekinge, Skåne och Halland får stallgödsel och andra organiska gödselmedel mellan 1 augusti och 31 oktober bara spridas i växande gröda eller inför sådd av höstoljeväxter. På lerjordar med mer än 15 procent lerhalt får gödsel även spridas inför höstsådd av säd.

I övriga nitratkänsliga områden får stallgödsel och andra organiska gödselmedel mellan 1 augusti och 31 oktober bara spridas i växande gröda eller inför höstsådd.

Lantbrukare inom de nitratkänsliga områdena ska beräkna och dokumentera lagringsmöjligheterna för gödsel som producerats på gården.

Du kan ansöka om dispens för gödselspridning via vår e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Halmeldning

Enligt skötselkraven är det inte tillåtet att bränna halm efter skörd på åkermark. Det är fullt tillåtet att elda halm i värmepannor, men om du bränner halmen på åkern efter skörd försämrar det mullhalten genom att även stubben brinner.

Om du anser att du behöver bränna halm efter skörd på åkermark måste du söka dispens hos Länsstyrelsen så du inte sedan får påpekande på skötselkraven och risk för avdrag på ditt stödbelopp. Dispens lämnas endast vid särskilda skäl.

Dispens söker du genom att skicka in en dispensansökan till Länsstyrelsen. I dispensansökan ska följande framgå:

 • namn
 • kundnummer
 • övriga kontaktuppgifter till kontaktperson för dispensansökan
 • skiftesnummer
 • omfattning av bränning
 • motiv/orsak till bränning

Ansökan sänds till: Länsstyrelsen i Skåne län, Handläggningsenheten, 291 86 Kristianstad.

Tänk på att förutom dispens från skötselkraven måste du även ansöka om dispens hos Kävlinge kommun för att få elda halm. Vid ansökan hos kommunen ska länsstyrelsens beslut om dispens bifogas.

Miljöskydd och kommunal tillsyn av lantbruk

Lantbruk och djurhållande gårdar hanterar ofta produkter och processer som kan påverka miljön negativt. För att minimera riskerna för negativ miljöpåverkan finns det regler som kommunen kontrollerar genom regelbundna inspektioner på lantbruk och hästgårdar.

Exempel på områden som kommunen har tillsyn över är gödselhantering, hantering av kemiska produkter till exempel bekämpningsmedel, cisterner och avfall.

Grävarbeten på kommunal mark

Ska du gräva i kommunal mark? Då behövs ett grävtillstånd från kommunen.

Om du har inlogg till DF-respons

För dig som har avtal och inloggningsuppgifter till vårt system kan du logga in och hantera din ansökan. Om ditt arbete påverkar trafiken behöver du ansöka om en trafikanordningsplan.

Ansökan om grävtillstånd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om trafikanordningsplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du saknar inlogg eller behöver ta fram ritningar

Behöver du beställa ett inlogg för att göra din ansökan eller ta fram ritningar över vattenledningar och den kommunala belysningen är du välkommen att mejla Kontakt Kävlinge på kontakt@kavlinge.se.

För information om övriga ledningar kan du besöka Ledningskollen. Länk till annan webbplats.

Hantering av kemikalier, bensin och olja

Vi vet att kemiska ämnen i arbets-, utomhus- och inomhusmiljön påverkar hälsan och miljön. Exempelvis så har en miljon svenskar besvär som hänger samman med kemiska ämnen i inomhusmiljön.

Idag finns det cirka 30 000 kemiska ämnen som säljs i Europa i enorma volymer. Många av dessa orsakar allvarliga skador på människors hälsa och i miljön. Det finns dessutom bristande kunskaper om många kemikaliers effekter på hälsa och miljö.

Krav på verksamheter som hanterar kemikalier

Det skall finnas en aktuell förteckning över de kemiska produkter som hanteras inom en verksamhet.

Den som hanterar kemiska produkter skall också ha kunskap om produkterna, dess farlighet och hur de skall lagras och hanteras.

Det skall finnas en aktuell förteckning över de kemiska produkter som hanteras inom en verksamhet.

Oljeavskiljare

Oljeavskiljare används vid verksamheter där det förekommer olja, bensin och andra lätta vätskor (vätskor med lägre densitet än vatten).

Det kan gälla både i anslutning till spillvatten och till dagvatten som till exempel bensinstationer, fordonstvättar, industrier som hanterar oljor eller oljeindränkta produkter (verkstäder, bilskrotnings-anläggningar).

För oljeavskiljare finns en europeisk standard (SS-EN 858) som också gäller som svensk standard. Av standarden framgår bl. a. hur oljeavskiljare kan utformas och dimensioneras samt installeras och underhållas.

Hygienlokaler

Anmälningspliktiga behandlingslokaler

Exempel på hygieniska behandlingslokaler som är anmälningspliktiga är solarie och verksamhet där allmänheten erbjuds hygienisk behandling av yrkeskunnig som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercningsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg som vid fotvård, håltagning/piercing, akupunktur och tatuering.

Ny lag från den 1 juli 2021 om estetiska behandlingar

Den 1 juli 2021 trädde en ny lag (2021:363) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar i kraft.

De nya reglerna betyder bland annat att:

I samband med lagen måste barberare och öronhåltagare med flera anmäla sin verksamhet till bygg- och miljönämnden.

Barberare, öronhåltagare, frisörer och andra salonger som använder stickande och skärande verktyg måste anmäla sin verksamhet till miljöenheten senast den 1 september. Ändringarna trädde ikraft den 1 juli 2021 och de verksamheter som omfattas av bestämmelserna ska anmäla sig före den 1 september 2021. Exempel på verksamheter som måste anmäla sig: Barberare och frisörer som använder rakblad eller rakkniv, verksamheter med öronhåltagning (även pistol) och nagelsalonger (manikyr/pedikyr) som använder rakblad eller andra stickande/skärande verktyg.

Den som bedriver verksamheten eller utför behandlingen åt någon annan mot betalning, marknadsför verksamheten och agerar som företag (det vill säga inte i egenskap av privatperson) är anmälningspliktig.

Anmälan om hygienlokal

Den som avser att driva en verksamhet enligt 38 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (FMH) måste lämna in en anmälan till kommunen.

Även du som övertar en etablerad verksamhet ska göra en anmälan.

Anmälan skall vara skriftlig och lämnas in minst sex veckor innan verksamheten startas.

Anmälan skall lämnas in tillsammans med:

 • ritning som visar hur lokalen inreds och utrustas
 • redovisning av ventilation
 • redovisning av hur man förhindrar smittspridning.

Rekommendation till övriga verksamheter i hygienlokal

Den som ska starta en verksamhet där allmänheten erbjuds yrkesmässig hygienisk behandling men ej är anmälningspliktig enligt ovan rekommenderar vi ändå att du kontaktar Kävlinge kommun i förväg. Genom att du frivilligt informerar om din verksamhet får miljönämnden veta vilka nya verksamheter som öppnas och kan då också lämna de råd och anvisningar som behövs.

Kommunen tar inte ut någon avgift för registrering av ej anmälningspliktig verksamhet.

Avgifter enligt taxa miljöbalken

Tillsyn enligt miljöbalken omfattar både tillsyn över miljöfarliga verksamheter och det som förr kallades hälsoskyddstillsyn.

Under hälsoskyddstillsynen hamnar solarier och hygienlokaler så som tatueringsverksamheter, frisörer och fotvård.

Vad omfattar taxan?

Taxan baseras på fasta besöksavgifter, det innebär att när miljöavdelningen gör tillsyn på en verksamhet kommer detta att kosta en förutbestämd summa. I summan ingår planering, inbokning, inspektion, samt efterarbete i form av minnesanteckningar, protokoll eller beslut och uppdatering av ärendehanteringssystem.

Tidsintervallen för tillsyn och inspektion

Tillsyn ska göras med viss regelbundenhet och intervallet mellan tillsynsbesöken kommer att vara erfarenhetsbaserat. Det innebär att det kommer att göras tillsyn oftare om det finns många anmärkningar på verksamheten.

Om verksamheten som inspekteras har så allvarliga avvikelser att uppföljande besök måste göras, kommer detta att kosta en extra avgift.

De verksamheter som har en väl fungerande egenkontroll och sköter journalföring och annan dokumentation kommer att få ett längre tillsynsintervall.

Från 1 januari 2022 är timavgiften 972 kronor.

Köldmedier och växthusgaser

EU har tagit fram lagstiftning om fluorerade växthusgaser (EG 517/2014). Dessa gaser påverkar klimatet negativt och används bland annat som köldmedier (HFC). Lagstiftningen innebär ändringar i den svenska lagstiftningen genom förordning om fluorerade växthusgaser (SFS 2016:1128).

Läckagekontroll

EU-lagstiftningen innebär att på alla stationära aggregat som innehåller 5 ton koldioxidekvivalenter eller mer ska läckagekontroll göras återkommande.

Det innebär alltså att även på aggregat i privata hushåll ska läckagekontroll göras.

Även privatpersoner som ska installera värmepump kan omfattas

Eftersom endast aggregat som innehåller minst 5 ton koldioxidekvivalenter omfattas av kravet påverkas få hushåll i praktiken. Även privatpersoner omfattas av certifieringskrav för att exempelvis installera värmepumpar.

Livsmedelshantering, registrering och avgifter

De flesta som på något sätt hanterar livsmedel faller inom ramen för registrering eller godkännande. Verksamheter som inte tidigare haft tillsyn ska nu även de registreras. Det kan vara daghem med färre än två avdelningar, dagbarnvårdare, hemtjänst, vårdavdelningar, transportörer, ideella föreningar, bed & breakfast, grönsaksodlare, apotek med flera.

Är du osäker om just din verksamhet ska anmälas, tveka inte att kontakta kommunen för rådgivning.

Anmäl din livsmedelsverksamhet

Alla livsmedelsföretagare måste anmäla sin verksamhet till den kommun verksamheten ska bedrivas i.

Anmälan ska göras minst 14 arbetsdagar innan verksamheten får starta. Ett beslut om registrering utfärdas för verksamheten.

Godkännande krävs för animalieanläggning

Om din verksamhet klassas som animalieanläggning görs en ansökan om godkännande till kommunen och en förprövning genomförs innan verksamheten får starta.

Då du fått beslut om registrering för verksamheten

När verksamheten startat kommer personal från kommunen för att göra en första inspektion. Vid den första inspektionen kontrolleras:

 • verksamheten i förhållande till vilka rutiner som tagits fram
 • lokalens underhåll
 • planlösning bedöms i förhållande till typ av livsmedelshantering.

Riskklass

Efter inspektionen görs en bedömning av anläggningen/verksamheten och i samband med bedömningen riskklassas verksamheten. Vilken riskklass verksamheten hamnar i beror på vad för typ av livsmedel som hanteras och vilket produktionssätt som används. Risklassningen styr hur mycket kontrolltid som det går åt för myndigheten att kontrollera verksamheten.

För att uppfylla lagstiftningens krav måste du ha lämpliga lokaler och utrustning samt bland annat ett system för egenkontroll.

Egenkontroll

Du som livsmedelsföretagare ska veta att maten är säker och rätt märkt. Du ska också se till att kraven i lagstiftningen är uppfyllda hela tiden. Därför måste du ha ett system för egenkontroll. Ett sådant system är egentligen allt du gör för att maten ska vara säker och för att lagstiftningens krav ska vara uppfyllda i din verksamhet.

För att din egenkontroll ska bli bra måste du först och främst tänka på hur du arbetar för att uppnå goda grundförutsättningar (god hygienpraxis, GHP)

Avgifter knutna till livsmedelshantering

Bygg- och miljönämnden kontrollerar att livsmedelsverksamheter följer livsmedelslagstiftningen. Enligt lagstiftningen ska kontrollen finansieras via avgifter. Fasta avgifter tas ut för registrering, godkännande och årlig kontrollavgift. Timavgift tas ut för extra offentlig kontroll och tas ut för varje påbörjad halvtimme. Timtaxan är för närvarande 877 kr.

Avgift

Vid registrering av en anläggning tar vi ut en avgift motsvarande en timmes arbete, som ska täcka de administrativa kostnaderna. Årlig kontrollavgift tas ut samma år som verksamheten registreras. Avgiften för att få en livsmedelsanläggning prövad för ett godkännande är lika stor som den årliga kontrollavgiften. Verksamheter som ska provas för godkännande är så kallade animalieanläggningar, såsom styck- och köttproduktanläggningar. Årlig kontrollavgift börjar tas ut året efter verksamheten godkänns.

Årlig kontrollavgift

Den årliga kontrollavgiften för livsmedelsanläggningar baseras på verksamhetens risker; om ni märker eller ansvarar för märkning av förpackade livsmedel eller av matsedlar och menyer, samt bygg- och miljönämndens erfarenhet om hur väl ni följer livsmedelslagstiftningens krav.

Så bedöms riskklassen

Risken baseras på tre faktorer:

 • vilken typ av livsmedelshantering ni har
 • hur stor livsmedelshanteringen är
 • om ni lagar mat till känsliga grupper.

Vi får fram vilken riskklass ni hamnar i och antalet kontrolltimmar som detta medför genom att summera poängen från riskfaktorerna.

Tidstillägg görs för verksamheter som märker och/eller utformar märkning/presentation/matsedlar/menyer. I tilläggstiden ingår också kontroll av spårbarhet.

Verksamheter som märker/förpackar får tilläggstid baserat på verksamhetens storlek.

Verksamheter som endast utformar märkning får verksamhetsanpassad tilläggstid.

Verksamheter som endast utformar presentationer/menyer/matsedlar endast får en timmes tilläggstid.

Erfarenhetsklassificering

Erfarenhetsklassificeringen görs genom en sammanfattande bedömning av de senaste kontrollresultaten. Det som bedöms är om verksamheten sköts bra utan brister, har tillfredsställande rutiner för säkra livsmedel och om konstaterade brister åtgärdas.

Klassningen görs varje år eller mer sällan beroende av besöksfrekvens. När en verksamhet startar placeras den alltid i erfarenhetsklass B. Skötsamma verksamheter placeras i klass A, varvid kontrolltiden halveras jämfört med klass B. Misskötta verksamheter hamnar i klass C, där kontrolltiden ökar med 50% jämfört med tiden i klass B.

Årliga kostnad ska betalas för varje påbörjat kalenderår

Genom att summera tiden från riskklassningen med eventuell tilläggstid för märkning, samt därefter ta hänsyn till erfarenhetsklassningen tar vi fram den årliga kontrolltiden i timmar. Antalet timmar multiplicerar vi med timtaxan och detta ger den årliga kontrollavgiften. Kontrollavgiften omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Hela avgiften ska betalas för varje påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs.

Detta omfattar avgiften

I kontrolltiden ingår miljöinspektörens förberedelser (genomgång av tidigare kontrollrapporter, inlämnat material från verksamheten, inläsning om verksamheten etc.), själva kontrolltiden (inspektion, revision, provtagning etc.) och efterarbete (administrativt arbete såsom rapportskrivning, besvarande av inlämnade åtgärdsplaner etc.).

Kontrolltiden är en schablon och visar ett ungefärligt kontrollbehov sett över några år, till exempel kan en verksamhet med 6 timmars kontrolltid få 4 timmars kontroll ett år och 8 timmar ett annat.

Livsmedelsföretagare

De flesta som på något sätt hanterar livsmedel faller inom ramen för registrering eller godkännande. Det kan vara daghem med färre än två avdelningar, dagbarnvårdare, hemtjänst, vårdavdelningar, transportörer, ideella föreningar, bed & breakfast, grönsaksodlare, apotek med flera.

Är du osäker om just din verksamhet ska anmälas, tveka inte att kontakta kommunen för rådgivning.

Registrera din verksamhet i god tid innan

Det är Livsmedelsföretagaren som ska registrera sitt företag i god tid innan verksamheten planerar att öppna. Minst 10 arbetsdagar innan planerad öppning. Om prövning för godkännandet inte är klar får företaget inte starta.

Kontroll/inspektion på plats efter start

När en registrering är utförd av livsmedelsföretagaren och verksamheten startat kommer du att bli inspekterad. När ett livsmedelsföretag startar skall lokalerna vara anpassade efter verksamheten som skall bedrivas.

Ha egenkontrollprogram klart

Ett egenkontrollprogram som bygger på en faroanalys ska finnas framtaget, anpassat för verksamheten. Om inte, kan du antingen få ett föreläggande om att uppfylla kraven i livsmedelslagstiftningen eller ett förbud utfärdas för delar eller för hela verksamheten.

Egenkontrollprogram

Livsmedelsföretagarens system för egen kontroll ska säkerställa att kraven i livsmedelslagstiftningen uppfylls genom att tillämpa god hygienpraxis (GHP), HACCP-principerna samt ha rutiner för redlighet.

HACCP, ett system som identifierar, bedömer och kontrollerar faror som är viktiga för livsmedelssäkerheten. Vägledningar finns på livsmedelsverkets hemsida.

Tänk på att ett HACCP-program ska kunna förstås och användas av all berörd personal i företaget.

Det finns konsulter och utbildare runt om i landet som håller utbildningar i livsmedelshygien och hur en företagare tar fram och anpassar ett egenkontrollprogram för sin verksamhet.

Ägarbyte

I samband med ägarbyte ska verksamheten antingen anmälas till för registrering eller prövas för godkännande.

Innehavaren ska kunna visa för kontrollmyndigheten att alla relevanta krav i lagstiftningen uppfylls (lokalen, utrustning, egenkontroll, med mera).

Tillfälliga tillstånd

Ansökan för tillfälliga/tidsbegränsade tillstånd görs på samma sätt som för en registrering i övrigt.

Lotteri inom Kävlinge kommun

Alla lotterier i Sverige styrs av Spellagen och för att anordna lotteri krävs generellt tillstånd. Sker lotteriet inom Kävlinge kommuns gränser så är det hos kommunen ni ansöker om tillståndet.

Vissa typer av lotterier kräver inget tillstånd, men då krävs det att samtliga krav uppfylls. Det kan även vara svårt att avgöra om ett arrangemang är ett lotteri eller en tävling. Om resultatet eller vinsten avgörs av slumpen och inte prestation, då räknas det som ett lotteri.

Ansök om registreringslotteri

Vill du eller din förening ansöka om att bedriva lotteri? På Spelinspektionen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om lotteri.

Du ansöker om registreringslotteri via vår e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Läkemedel, försäljning

Vissa receptfria läkemedel får sedan 2009 säljas på andra försäljningsställen än öppenvårdsapotek. Kommunerna har i lagstiftningen fått ansvaret för kontrollen av att regelverket följs och Läkemedelsverket har fått rollen som övergripande tillsynsmyndighet.

Krav för att få sälja receptfria läkemedel

Enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel ska den ska den som vill sälja vissa receptfria läkemedel först anmäla handeln till Läkemedelsverket.

Den som bedriver handel med vissa receptfria läkemedel ska enligt lagen uppfylla ett antal krav. Detta gäller bland annat anmälan, egenkontrollprogram och exponering av läkemedlen. Till föreskrifterna finns en vägledning.

Kävlinge kommun ska enligt lagen kontrollera att regelverket följs och Läkemedelsverket har fått det övergripande tillsynsansvaret och sanktionsmöjligheterna. Vi måste därför rapportera brister vi hittar till Läkemedelsverket som kan vidta åtgärder i form av förelägganden och förbud med böter.

På Läkemedelsverkets webbplats finns all information om handel med vissa receptfria läkemedel samlad. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sanering av PCB

PCB (polyklorerade bifenyler) är en samling miljögifter som bland annat kan påverka immunförsvar och fortplantning.

Användningen av PCB i fog- och golvmassa förbjöds 1972, men finns fortfarande kvar i miljön på grund av dess kemiska stabilitet och långa nedbrytningstid.

Anmäl sanering av PCB

Sanering av PCB-haltiga fogar är en miljöfarlig verksamhet som ska anmälas till bygg- och miljönämnden i god tid före start.

Invänta svar från bygg- och miljönämnden, i de flesta fall kommer det i form av ett föreläggande om försiktighetsmått.

Serveringstillstånd

För att få servera starköl, vin, spritdryck eller jästa alkoholdrycker behöver du enligt alkohollagen ett serveringstillstånd. Tillstånd behövs oavsett om det gäller ett tillfälligt arrangemang, till exempel i samband med en konsert, eller om du behöver ett stadigvarande tillstånd för din restaurang.

Kävlinge kommun har utifrån alkohollagen tagit fram riktlinjer för serveringstillstånd i kommunen.

Ansök om serveringstillstånd

När du ansöker om serveringstillstånd gör vi en samlad bedömning av:

Använd vår e-tjänst för att ansöka om serveringstillstånd Länk till annan webbplats. (kräver e-legitimation).

Avgifter för ansökan, anmälan och tillsyn

Från och med 1 juli 2021 gäller nya avgifter för ansökan, anmälan och tillsyn av serveringstillstånd.

Avgifter för ansökan, anmälan och tillsyn av serveringstillstånd

Inbetalning av prövningsavgift

Inbetalning av prövningsavgift görs i samband med ansökan/anmälan till Bankgiro 603-8657.

Bifoga kopia på inbetald avgift tillsammans med din ansökan/ anmälan. Ärendet behandlas inte förrän prövningsavgift är erlagd.

Handläggningstid

Kommunen behandlar ditt ärende så fort som möjligt, men normal handläggningstid beräknas till cirka 2–4 månader.

Vad krävs för att få serveringstillstånd?

Du måste anses lämplig för att ha hand om servering av alkohol. Lämplig i det här fallet innebär bland annat att du sköter din ekonomi och inte har ett brottsligt förflutet. Du ska också visa att du har kunskaper i alkohollagen. Det gör genom att skriva ett särskilt kunskapsprov, om du inte redan har ett giltigt intyg sedan tidigare.

Vi gör en prövning av personlig lämplighet på den eller de personer som har betydande inflytande i rörelsen. Det kan vara en ekonomisk intressent, aktieägare eller platschef. Dessutom ställs krav på lokalen där serveringen ska ske. Din verksamhet ska inte heller orsaka störningar gällande ordning och nykterhet.

Hur görs uppföljning och tillsyn?

Enligt alkohollagen är kommunen och polisen ansvariga för tillsyn. Syftet med tillsynen är att kontrollera att serveringen följer de lagar och riktlinjer som finns. Tillsyn görs också i förebyggande syfte för att minska risken för att problem uppstår. Genom information, rådgivning och utbildning vill vi skapa en god grund för dialog, förståelse och samarbete mellan oss och tillståndshavarna.

I tillsynen ingår olika delar:

 • Kontroll av tillståndshavarens personliga och ekonomiska förhållanden.
 • Tillsynsbesök på serveringsstället. Tillsynsbesöken kan göras i samverkan med polis eller andra myndigheter.

Vid tillsynsbesök tittar alkoholhandläggaren på:

 • Ordningsläget i och utanför serveringsstället
 • Graden av berusning hos gästerna
 • Att det inte sker servering till underåriga
 • Vilka som är serveringsansvariga
 • Hur alkoholdryckerna marknadsförs
 • Vilket matutbud som finns

Meddela när du inte använder ditt tillstånd

Kom ihåg att du är skyldig att meddela kommunen om du inte längre använder ditt tillstånd.

Om du vill ha råd och hjälp inför din ansökan får du gärna kontakta oss.

Kontakt

Alkohol- och tobakshandläggare
Viktoria Fröberg
viktoria.froberg@kavlinge.se
046-73 95 71

Skyltar och ljusanordningar

Enligt de lokala ordningsföreskrifterna krävs det tillstånd av Polisen och kommunens gatuavdelning för att sätta upp skyltar på allmän plats. Enligt plan- och bygglagen krävs det även bygglov för skyltar och ljusanordningar.

Skyltar utan giltigt tillstånd samlas in

De skyltar på allmän plats som inte har giltiga tillstånd och som anses vara en trafikfara eller vara i vägen för renhållning och annat underhållsarbete att samlas in.

Skyltarna kommer att kunna hämtas ut på Centralförrådet i Kävlinge.

Tobak, e-cigaretter och folköl

För att få sälja tobak måste du ansöka om tillstånd hos kommunen. Försäljning av e-cigaretter, påfyllningsbehållare och/eller folköl ska anmälas till Kävlinge kommun. Du måste även betala en tillsynsavgift och ha ett egenkontrollprogram.

Tobak

Du måste ha tillstånd av kommunen för att få sälja tobak till konsumenter. Ansök om tillstånd genom att skicka in blanketten för tillståndsansökan och ditt egenkontrollprogram. Följande handlingar ska alltid bifogas i ansökan. Pdf, 161.5 kB.

Villkor för att få sälja tobak

 • Du skall vara personligt och ekonomiskt lämplig för att erhålla försäljningstillstånd.
 • Du får bara sälja tobak till personer över 18 år.
 • Alla tobaksvaror ska ha korrekta hälsovarningar och säkerhetsmarkeringar.
 • Du ska ha en noggrann egentillsyn, så att verksamheten följer de lagar och regler som finns.
 • Huvudregeln är att det är förbjudet att marknadsföra tobaksprodukter. Däremot är det tillåtet med viss marknadsföring inne på försäljningsstället, till exempel neutral information om att du säljer tobaksvaror, varulistor och prislistor.
 • Du måste sätta upp skyltar som informerar om åldersgränsen.

E-cigaretter och påfyllnadsbehållare

Liknande produkter innebär bland annat e-cigaretter och påfyllnadsbehållare. Försäljning av dessa produkter ska anmälas till kommunen.

Det kostar ingenting att anmäla försäljning av dessa varor.

Villkor för att få sälja tobaksliknande produkter

 • Du får bara sälja tobaksliknande varor till personer över 18 år.
 • Du ska ha en noggrann egentillsyn, så att verksamheten följer de regler som finns.
 • Alla varor skall ha korrekta hälsovarningar.
 • Du måste sätta upp skyltar som informerar om åldersgränsen.

Folköl

Om du vill sälja folköl ska du göra en anmälan till kommunen. Om du sedan tidigare har serveringstillstånd behöver du inte anmäla folkölsförsäljning.

Med folköl menas öl med en alkoholhalt som överstiger 2,25 men inte 3,5 volymprocent.

Villkor för att få sälja folköl

 • Du får bara sälja folköl till personer över 18 år.
 • Du ska ha en noggrann egentillsyn, så att verksamheten följer de regler som finns.
 • Du måste ha en godkänd eller registrerad livsmedelsanläggning och sälja matvaror eller servera lagad mat.
 • Du måste sätta upp skyltar som informerar om åldersgränsen.

Egenkontroll och tillsyn

Egenkontroll innebär att du som verksamhetsutövare ser till att all personal känner till och följer de regler som finns för försäljning. När du ansöker om tillstånd för tobaksförsäljning eller anmäler försäljning av liknande varor och/eller folköl ska du bifoga en kopia på ett kontrollprogram som beskriver din egenkontroll.

Kommunen har tillsynsskyldighet, vilken ska genomföras minst en gång om året. Vid tillsyn kontrollerar kommunen att försäljare följer de regler som finns, exempelvis att varorna är korrekt märkta, måttfullt exponerade och att åldersgräns efterföljs.

Faktura för tillsyn utgår en gång om året och faktureras per produkt.

Meddela när du inte använder ditt tillstånd

Kom ihåg att du är skyldig att meddela kommunen om du inte längre använder ditt tillstånd.

Om du vill ha råd och hjälp inför din ansökan får du gärna kontakta oss.

Kontakt

Alkohol- och tobakshandläggare
Viktoria Fröberg
viktoria.froberg@kavlinge.se
046-73 95 71

Torghandel

Torghandel bidrar till en levande gatumiljö. På följande offentliga platser upplåter kommunen för torghandel:

 • Torget vid järnvägsstationen i Kävlinge
 • Unionstorget i Kävlinge centrum
 • Stenhuggaregatan, Kävlinge

Torghandel får ske från kl 08.00 till 18.00 på helgfria dagar.

Varor som inte får säljas

Varor som kan ge upphov till att den allmänna ordningen störs, till exempel knivar, sprängdeg, skjutvapen och pyrotekniska varor, får inte säljas på de allmänna försäljningsplatserna.

Torghandlarens ansvar

Du som hyr en saluplats ska se till att saluplatsen hålls ren och snygg. Efter försäljningstidens slut skall avfall och annat skräp från rörelsen samlas ihop och föras bort.

Avgifter för torghandel

För användning av allmän försäljningsplats har kommunen rätt att ta ut avgift enligt de grunder som beslutats av kommunfullmäktige.

Kontaktperson vid torghandel

För mer information eller frågor rörande torghandel:

Emma Jonsson, nämndsekreterare
Telefon 046-73 91 81
emma.jonsson@kavlinge.se

Miljöfarlig verksamhet, tillsynsplan och taxa

Bygg- och miljönämnden är kommunal tillsynsmyndighet för verksamheter som faller inom miljöbalkens område. Här hamnar alla typer av verksamheter som klassas som miljöfarliga.

Miljöfarlig verksamhet

Miljöfarliga verksamheter enligt miljöbalkens definition är bland annat sådana som ger upphov till farligt avfall eller släpper ut avloppsvatten, fasta ämnen eller gas. Även användning av byggnader eller anläggningar som kan ge upphov till störningar för omgivningen i form av buller, skakningar, ljus eller liknande är exempel på miljöfarliga verksamheter.

Det innebär att tillverkningsindustrier, verkstadsindustrier, fordonsverkstäder, lantbruk med mera räknas som miljöfarliga verksamheter, men även enskilda avloppsanläggningar och förvaring av diesel- eller eldningsolja i cisterner är exempel på miljöfarliga verksamheter.

Anmälningsplikt

Vissa verksamheter är anmälningspliktiga, det vill säga det krävs en anmälan till kommunens bygg- och miljönämnden innan verksamheten startas. Exempel på sådana verksamheter är uppläggning av avfall eller massor, kompostering av avfall i större skala, hantering av vissa kemikalier med mera. En anmälan ska göras i god tid, cirka 6 veckor innan verksamheten ska starta. Om du sätter igång verksamheten innan anmälan gjorts, kan du åtalas för otillåten miljöverksamhet.

Tillståndsplikt

Större verksamheter är tillståndspliktiga. Tillstånd ska sökas hos länsstyrelsen eller miljödomstolen.

Taxa Miljöbalken

Från 1 januari 2022 är timavgiften 972 kronor.

Tillsynsplan 2021-2023

Enligt miljötillsynsförordningen ska det finnas en utredning om tillsynsbehovet för bygg- och miljönämndens hela ansvarsområde enligt miljöbalken. Utredningen ska avse en treårsperiod och den ska ses över vid behov, dock minst en gång per år.

Baserat på behovsutredningen och det register över verksamheter som miljöavdelningen för, ska myndigheten göra en samlad tillsynsplan​ inför varje verksamhetsår.

Tillsynsplanen behandlar den tillsyn och kontroll som bygg- och miljönämnden har ansvar för enligt lagstiftning och enligt kommunens reglemente.

Tillsynsplan 2021-2023 inklusive kontrollplan för 2021 Pdf, 2.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Producentansvar

Producentansvaret är ett regelverk som har tillkommit för att skapa ett miljömässigt hållbart samhälle för framtiden.

Framtidsbilden är ett kretsloppsanpassat samhälle där det mesta av det som betraktas som avfall kommer till nytta som någon form av ny resurs. Fram till idag omfattar producentansvaret:

 • förpackningar av glas, papper, plast och metall
 • returpapper som tidningar, reklamblad, kataloger
 • kontorspapper
 • elektriska och elektroniska produkter, dvs. allt med elsladd, batterier, glödlampor
 • bilar
 • däck

Producenterna har anförtrott organisationen och administrationen av producentansvaret till så kallade materialbolag eller servicebolag. Dessa är:

 • För tidningar och förpackningar Förpacknings- och Tidningsinsamlingen.
 • För glas finns dessutom Svensk Glasåtervinning och för tidningar Pressretur. Dessa två bolag ingår i Förpacknings- och Tidningsinsamlingen.
 • För elektriska och elektroniska produkter El-Kretsen.
 • För träförpackningar Svensk Trä.
 • För däck Svensk Däckåtervinning.
 • För bilar bilindustriföreningen Bil Sweden.
Är du nöjd med innehållet på webbsidan?