Söka föreningsbidrag

Kommunens stöd till föreningarna lämnas främst till barn- och ungdomsverksamhet. Stödet består av anläggningar, kontanta bidrag samt information och gemensamma utbildningar.

Bidrag till idrottsföreningar

Bidragen som kan sökas hos Kultur och Fritid är:

 • Lokalt aktivitetsstöd - ansökan 25 februari och 25 augusti
 • Lokalbidrag hyrd lokal - ansökan 25 februari och 25 augusti
 • Lokalbidrag egen lokal - ansökan 25 februari
 • Utvecklings- och startbidrag - ansökan löpande under året
 • Integrationsbidrag - ansökan löpande under året

Aktivitetskort på Nätet (ApN)

Föreningar som ansöker om kommunalt aktivitetsstöd gör det via systemet Aktivitetskort på Nätet - ApN. 

Inloggning till Aktivitetskort på Nätet (ApN)

För att få inloggning till systemet kontakta fritid@kavlinge.se och uppge den info som efterfrågas i lathunden nedan.

Bidrag till kulturföreningar

Kulturföreningarna kan söka följande bidrag

 • Verksamhetsbidrag - ansökan 15 oktober
 • Utvecklings- och startbidrag - ansökan löpande under året
 • Integrationsbidrag - ansökan löpande under året
 • Lokalbidrag - ansökan 25 februari

Kontakt

Kultursamordnare Heidi Viman
046- 73 94 83
heidi.viman@kavlinge.se

Bidrag till studieförbund

Bidraget är till studieförbund som är verksamma i Kävlinge kommun.

Ansökningstid

 • Ansökningstid för stöd till studieförbund är 15 april-15 maj.
 • Ansök via e-tjänsten Ansökan om stöd till studieförbund

Till hösten planeras ett möte med kommunen och de studieförbund som har verksamhet i kommunen.

Villkor

 • Studieförbundet ska uppfylla kraven för bidragsberättigad förening.
 • Studieförbundets centrala organisation ska vara godkänd av Folkbildningsrådet för erhållande av statsbidrag.
 • Delta vid minst ett, av kommunens kulturpolitiskt ansvarige tillkallat, årligt möte för att diskutera samspelet mellan studieförbundets verksamhet, kommunens kulturpolitiska mål och övrig i kommunen förekommande kulturverksamhet. Kommunen har i denna dialog rätt att klargöra vilka cirkelverksamheter studieförbundet lokalt bör prioritera samt vilken verksamhet som ej kan anses bidragsgrundande.

Bidrag utgår enligt tre delar

 • Grundbidraget baseras på de två föregående verksamhetsårens studietimmar och utgör 65% av det totala bidraget. Exempel. Vid ansökan i maj 2020 åsyftas studietimmar från verksamhetsåren 2017 och 2018.
 • Volymbidraget baseras på det senaste verksamhetsårets studietimmar och utgör minst 20% av det totala bidraget. Exempel. Vid ansökan i maj 2020 åsyftas studietimmar från verksamhetsåret 2019.
 • Målgruppsbidraget baseras på den verksamhet som mellan studieförbund och kommun uttalats som extra prioriterad. Bidraget utgör 15% av det totala bidraget. Exempel. Vid ansökan i maj 2020 åsyftas studietimmar från verksamhetsåret 2019. Ett studieförbund kan maximalt få del av 20% av årets totala målgruppsbidrag. Eventuellt kvarvarande målgruppsbidrag adderas i sådant fall till den totala summan för volymbidraget.

Ansökan

 • Görs via e-tjänst "Ansökan om stöd till studieförbund"
 • I ansökan ska det tydligt framgå hur mycket verksamhet som bedrivits i Kävlinge kommun under senaste verksamhetsåret. Dessutom ska det framgå hur många unika individer som deltagit i verksamheten.
 • Om studieförbundets verksamhet omfattar flera kommuner ska det av redovisningen tydligt framgå vilken verksamhet som avses för Kävlinge kommun.
 • Firmatecknare bestyrker att uppgifterna på ansökningsblanketten är korrekta.
 • Sent inkommen ansökan behandlas inte. Samma gäller Ej komplett ansökan.

Bidrag till integrationsprojekt

Nu kan du som förening och frivilligorganisation söka bidrag för aktiviteter som syftar till att förbättra möjligheterna för nyanlända att integreras i det svenska samhället. Särskilt fokus ska läggas på aktiviteter som involverar barn och ungdomar.

Bidrag kan sökas av föreningar och frivilligorganisationer i Kävlinge kommun som vill arbeta med att:

 • Engagera nyanlända i den ordinarie verksamheten.
 • Hitta nya sätt att öka kontakterna mellan nyanlända och civilsamhället och därmed främja integration i kommunen.

Så här går det till:

 1. Kontakt
  Kontakta kommunens föreningssamordnare
  Magnus Lindner, Magnus.Lindner@kavlinge.se och boka ett möte för att gå igenom förslaget. Vi kommer gärna och besöker er på plats!
 2. Ansök om integrationsbidrag
  Ansök enkelt via vår e-tjänst Ansök om integrationsbidrag
  Ansökan ska innehålla en enkel beskrivning av den planerade aktiviteten med syfte, målgrupp, tidplan och budget.
  Föreningar måste uppfylla villkoren i kommunens bidragsbestämmelser. Frivilligorganisationer måste finnas i kommunen, stå på demokratisk grund och vara öppen för alla kommuninvånare.
 3. Återrapportering
  En enkel återrapportering görs senast två månader efter avslutad aktivitet, dock senast den 31 oktober innevarande år.
  Rapporten lämnas till föreningssamordnare på Kävlinge kommun.
  Rapporten ska innehålla en redovisning av vad som har gjorts, vilka som har deltagit, vilka resultat som har uppnåtts och hur bidraget har använts.
  Om större förändringar av aktiviteten görs ska detta meddelas föreningssamordnaren så snart som möjligt.

Bidrag till föreningar inom det sociala området

Ansökan

 • Ansökan om bidrag görs via e-tjänst Ansökan verksamhetsbidrag.
 • Ansökningstid är 15 april-15 maj.
 • Firmatecknare bestyrker att uppgifterna på ansökan är riktiga.

Villkor

 • Föreningen ska uppfylla kraven om bidragsberättigad förening
 • Ansökan ska innehålla en beskrivning av föreningens verksamhet det senaste verksamhetsåret samt en förteckning över hur många av föreningens medlemmar som har anknytning till Kävlinge kommun.
 • Använder föreningen pengarna till annat än det som beviljats blir föreningen återbetalningsskyldig.

Bidrag till föreningar inom funktionsstöds- och äldreområdet

Kävlinge Omsorgsnämnd delar ut bidrag till föreningar inom äldreomsorg, LSS och socialpsykiatri.

Ansökan

 • Ansökan om bidrag görs via e-tjänst Föreningsbidrag för Omsorgs verksamhetsområde - ansökan
 • Ansök senast 31 augusti.

Villkor

För att få verksamhetsbidrag måste föreningen uppfylla följande förutsättningar:

 • ha minst 10 medlemmar
 • vara ansluten till erkänd riksorganisation
 • bedriva verksamhet för kommuninvånare
 • lämna en verksamhetsberättelse där man anger vilka aktiviteter som genomförts och antal medlemmar

Regler för föreningsbidrag omsorgsnämnden finns där du hittar e-tjänsten.

Kontakt

Susann Jonasson
susann.jonasson@kavlinge.se
046-73 96 10

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?