Bidragsbestämmelser

Följande bidragsbestämmelser för Arbetsliv och fritid beslutades i december 2019.

Allmänt

Arbetsliv- och fritidsnämnden hanterar föreningar med verksamhet inom det sociala området, friluftsliv, idrott, kultur samt studieförbund. Föreningsbidrag utgår till föreningar och organisationer som jobbar för att ge kommunens invånare en upplevelserik, varierande och meningsfull fritid.

Bidragen riktar sig till föreningar inom arbetsliv- och fritidsnämndens verksamhetsområde. Bidrag utgår således inte till politiska-, ekonomiska-, föräldra-, skol-, pensionärs- och religiösa föreningar. Föreningar som får bidrag från annan nämnd, styrelse eller förvaltning i Kävlinge kommun kan inte få bidrag för samma typ av verksamhet av arbetsliv- och fritidsnämnden.

Villkor för bidragsberättigad förening

 • Valt styrelse om minst tre personer.
 • Är uppbyggd och fungerar enligt demokratiska principer.
 • Antagit skriftliga stagar och senast två (2) månader efter årsmötet uppdaterar medlemsförteckning och laddar upp årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse, årsbokslut inklusive revisionsberättelse i föreningsregistret.
 • Innehar ett organisationsnummer från Skatteverket.
 • Bedriver ideell verksamhet som gynnar invånare i Kävlinge kommun.
 • Har sitt säte, alternativt bedriver aktiviteter som har en väsentlig betydelse för medlemmar/invånare i Kävlinge kommun.
 • Tillhör en erkänd riks- eller distriktsorganisation om sådan finns, exempelvis Riksidrottsförbundet för idrottsföreningar.
 • Har en medlemsavgift för föreningens verksamhet.
 • Har plus-, bankgiro eller bankkonto i föreningens namn.
 • Föreningen ska ha en policy som anger hur man arbetar för att motverka droger, alkohol, narkotika och tobak, förhindra sexuella trakasserier och bidra till jämlikhet och likabehandling i föreningen. Policy ska laddas upp i kommunens föreningsregister. Vid revidering ska policy laddas upp på nytt.

Det ligger på föreningens ansvar att begära begränsat utdrag ur belastningsregistret för de som anställs eller har uppdrag i föreningen som innebär att de kommer i kontakt med barn och ungdomar.

Föreningar med behovs- och situationsanpassat stöd för kommunens invånare hanteras genom beslut i arbetsliv- och fritidsnämnden.

Uppföljning och Kontroll

 • För samtliga bidrag gäller att kontroller kan utföras av arbetsliv- och fritidsnämnden.
 • Förening som beviljas bidrag är skyldig att ge sådan insyn i verksamheten att lämnade uppgifter kan kontrolleras. Det kan bland annat innebära att skyndsamt ställa de handlingar till förfogande som arbetsliv- och fritidsnämnden kan kräva, såsom hyresavtal, fakturor, närvarokort, medlemsregister, verifikationer, avtal eller dylikt.
 • Lämnande av oriktiga uppgifter medför återbetalningsskyldighet på hela eller delar av beloppet. Det kan även medföra avstängning från bidrag under en viss tid. Beslut i sådan ärenden fattas av arbetsliv- och fritidsnämnden.

Formella villkor

 • Bidragsberättigad förening har möjlighet att boka sporthallar, gymnastiksalar och kulturlokaler till subventionerad föreningstaxa.
 • Vid bidrag till andra organisationer än bidragsberättigade krävs alltid beslut av arbetsliv- och fritidsnämnden.
 • Bidrag fördelas inom ramen för av kommunfullmäktige anvisade medel.
 • Närvarokort, ansökningsblanketter och övriga handlingar kopplade till ansökningar och bidrag ska arkiveras av föreningen, enligt bokföringslagen, i minst sju år.
 • Handlingar som kommer in till kommunen behandlas enligt offentlighetsprincipen.
 • Om verksamheten som beviljats bidrag skjuts upp eller förändras ska kommunen omedelbart meddelas.
 • Om beviljat bidrag inte används ska stödet omgående betalas tillbaka.

Ansökningstider för arbetsliv- och fritidsnämndens bidrag

Kulturlokalsbidrag för kulturföreningar och föreningar inom det sociala området

 • Söks senast 25 februari.
 • Ansökan görs via e-blankett.
 • Sent inkommen bidragsansökan samt ej komplett bidragsansökan innebär att bidraget minskar eller att ansökan helt avslås. Ej komplett ansökan räknas som inkommen från den dag då ansökan bedöms komplett.
  1–14 dagar sen – avdrag med 5% av godkänt bidragsbelopp
  15–30 dagar sen – avdrag med 10% av godkänt bidragsbelopp
  Efter 30 dagar behandlas inte ansökan.


Lokalt aktivitetsstöd – idrott och friluftsliv

 • Söks senast 25 augusti, för verksamhet genomförd 1 januari - 30 juni. Söks senast 25 februari, för verksamhet genomförd 1 juli - 31 december.
 • Ansökan görs via e-tjänst i Aktivitetskort på Nätet, ApN.
 • Sent inkommen bidragsansökan samt ej komplett bidragsansökan innebär att bidraget minskar eller att ansökan helt avslås. Ej komplett ansökan räknas som inkommen från den dag då ansökan bedöms komplett.
  1–14 dagar sen – avdrag med 5% av godkänt bidragsbelopp
  15–30 dagar sen – avdrag med 10% av godkänt bidragsbelopp
  Efter 30 dagar behandlas inte ansökan.

Lokalbidrag – idrott och friluftsliv

 • Söks senast 25 februari och 25 augusti för hyrd lokal.
 • Söks senast 25 februari för egen lokal.
 • Ansökan görs via e-blankett.
 • Sent inkommen bidragsansökan samt ej komplett bidragsansökan innebär att bidraget minskar eller att ansökan helt avslås. Ej komplett ansökan räknas som inkommen från den dag då ansökan bedöms komplett.
  1–14 dagar sen – avdrag med 5% av godkänt bidragsbelopp
  15–30 dagar sen – avdrag med 10% av godkänt bidragsbelopp
  Efter 30 dagar behandlas inte ansökan.

Startbidrag – idrott, friluftsliv, kultur och föreningar inom det sociala området

 • Söks löpande under året.
 • Ansökan görs via e-blankett.

Studieförbund

 • Söks 15 april-15 maj.
 • Ansökan görs skriftligen.
 • Sent inkommen ansökan behandlas inte. Samma gäller Ej komplett ansökan.

Utvecklingsbidrag – idrott, friluftsliv och kultur

 • Söks löpande under året, dock innan projektets start.
 • Ansökan görs via e-blankett

Verksamhetsbidrag för kulturföreningar

 • Söks 15 september-15 oktober för kommande verksamhetsår.
 • Sent inkommen bidragsansökan samt Ej komplett bidragsansökan innebär att bidraget minskar eller att ansökan helt avslås. Ej komplett ansökan räknas som inkommen från den dag då ansökan bedöms komplett.
  1–14 dagar sen – avdrag med 5% av godkänt bidragsbelopp.
  15–30 dagar sen – avdrag med 10% av godkänt bidragsbelopp.
  Efter 30 dagar behandlas inte ansökan.

Verksamhetsbidrag - föreningar inom det sociala området samt föreningar som inte är beviljade något annat bidrag

 • Söks 15 april-15 maj.
 • Ansökan görs via e-blankett.
 • Sent inkommen ansökan behandlas inte. Samma gäller Ej komplett ansökan.

Föreningstyper

Nya föreningar, som inte har någon självklar tillhörighet exempel e-sportföreningar, tilldelas en föreningstyp i dialog med handläggare på kommunen.

Friluftsförening
Förening som är ansluten till Scouterna, Friluftsfrämjandet eller som har annan tydlig verksamhetsinriktning med koppling till natur och friluftsliv.

Idrottsförening
Förening med verksamhet som bygger på medlemmars fysiska aktivitet. Föreningen ska vara ansluten till en religiöst och politiskt obunden riksorganisation.

Föreningar inom det sociala området
Förening som bedriver verksamhet som primärt syftar till att hjälpa människor.

Kulturförening
Förening inom exempelvis musik, teater eller konst som syftar till att skapa kulturverksamhet för sig själva eller kommunens invånare.

Studieförbund
Organisationen ska vara godkänd av Folkbildningsrådet för erhållande av statsbidrag.

Kulturlokalsbidrag – kultur och föreningar inom det sociala området

Bidraget ska underlätta den fortlöpande driften för föreningar som hyr, arrenderar eller driver lokal eller anläggning som ligger i linje med föreningens verksamhet.

Första gången en förening ansöker om Lokalbidrag ska samtliga avtal, avgifter och utgifter som rör lokalen/byggnaden och ligger till grund för ansökan bifogas.

Var 5:e år eller om kommunen så begär ska samtliga avtal avgifter och utgifter presenteras i sin helhet för kommunen.

Villkor

 • Föreningen som söker ska vara bidragsberättigad till verksamhetsbidrag för kulturföreningar alternativt föreningar inom det sociala området. För att vara berättigad till kulturlokalsbidrag ska föreningen under föregående år ha redovisat verksamhet i lokalen i enlighet med respektive föreningskategoris verksamhetsbidrag.
 • Lokalen/byggnaden ska ha stor relevans för föreningens verksamhet.
 • Lokalen/byggnaden ska ligga i Kävlinge kommun.
 • Bidragsgrundande kostnader är: Årshyra, el/värme, vatten/avlopp, sophantering (observera att avfall från loppmarknad och liknande ej är bidragsgrundande), sotning och försäkringskostnader för lokal/byggnad.
 • Förening kan inte få hyresbidrag för hyra i, av Kävlinge kommun subventionerade lokaler, så som idrottshallar, gymnastiksalar, simhallar, idrottsplatser, kulturlokaler eller dylikt.
 • Redovisade uppgifter baseras på senaste kalenderårets kostnader för lokalen/anläggningen.
 • Bidraget betalas ut i efterskott
 • Varje förening är berättigad upp till 35% av bidragsberättigade kostnader under föregående kalenderår. Maximalt utgår bidrag om 40 000kr.

Ansökan

 • Ansökan görs på e-blankett
 • Firmatecknare bestyrker att uppgifterna på ansökningsblanketten är korrekta.
 • Sista ansökningsdag 25 februari.
 • Sent inkommen bidragsansökan samt Ej komplett bidragsansökan innebär att bidraget minskar eller att ansökan helt avslås. Ej komplett ansökan räknas som inkommen från den dag då ansökan bedöms komplett.
  1–14 dagar sen – avdrag med 5% av godkänt bidragsbelopp.
  15–30 dagar sen – avdrag med 10% av godkänt bidragsbelopp.
  Efter 30 dagar behandlas inte ansökan.

Lokalt aktivitetsstöd, barn och ungdom inom idrott och friluftsliv

Bidraget ska stimulera föreningars gruppverksamhet för deltagare i åldern 6–20 år, samt verksamhet för personer med funktionsvariation, oavsett ålder.

Villkor

 • Föreningen ska uppfylla kraven för bidragsberättigad förening.
 • För att beviljas bidrag ska föreningen haft minst 15 godkända sammankomster under respektive termin. 1 januari-30 juni respektive 1 juli – 31 december.
 • Ledaren måste vara minst 13 år. Gäller från det kalenderår ledaren fyller år.
 • Ledare i åldern 13–20 år är bidragsberättigad. Ledaren får inte vara ansvarig för flera gruppaktiviteter samtidigt.
 • En sammankomst ska pågå i minst 45 minuter.
 • För att få bidrag måste varje sammankomst ha minst tre bidragsberättigade deltagare, utöver ledare. Bidrag ges för maximalt 30 deltagare per sammankomst och ledare.
 • Bidrag ges för varje godkänt deltagartillfälle som registreras på närvarokortet
 • Deltagare och ledare anges med personnummer (12 siffror)
 • Deltagare och ledare ska vara medlem i den förening som bedriver gruppaktiviteten
 • Redovisade aktiviteter ska ligga in linje med föreningens verksamhetsidé, vision och värdegrund.
 • Gruppaktiviteten ska innehålla en gemensam samling, innan aktiviteten, och en gemensam avslutning.
 • Bidrag utgår till verksamhet som bidrar till medlemmarnas egen aktiva fritid, dvs att verksamheten utgår ifrån ett aktivt utövande eller skapande. Besök på idrottsevenemang, styrelsemöte, teorigenomgång eller föreläsningar är exempel på aktiviteter som inte är bidragsgrundande.
 • Bidrag till förening ges endast en gång per deltagare och dag. Det gäller även bidragsberättigad ledare. Undantaget är sammanhängande aktiviteter såsom läger och hajker. Då erhålls bidrag enligt följande: 1–6 timmar = 1 deltagartillfälle, 6–24 timmar = 2 deltagartillfällen. Restid får inte inräknas i denna tid.
 • För deltagare med funktionsnedsättning finns ingen övre åldersgräns. Dubbelt bidrag utgår per deltagaraktivitet. Förening ska ansöka om prövning för tillägg hos kommunen.
 • Närvaro ska registreras i digitalt närvarokort i direkt anslutning till sammankomsten.
  • Bidrag ges inte för studiecirklar, lärgrupper eller sammankomster under schemalagd skoltid. Skoltid i detta sammanhang räknas som lovfria vardagar, klockan 8–15.
 • Vid sammankomster som berör fler föreningar får respektive förening endast redovisa sina egna medlemmar som deltagare.
 • I händelse av att krockar uppstår i Aktivitetskort på Nätet ligger det på föreningens ansvar att reda ut dessa.
 • Bidrag ges med ett beslutat belopp per deltagartillfälle.
  Ansökan
 • Registrering och ansökan görs via kommunens e-tjänst, Aktivitetskort på Nätet.
 • Firmatecknare bestyrker att uppgifterna på ansökningsblanketten är korrekta.

Bidrag söks senast 25 augusti för aktiviteter genomförda under vårterminen, 1 januari – 30 juni. Bidrag söks senast 25 februari för aktiviteter genomförda under höstterminen, 1juli – 31 december.

Sent inkommen bidragsansökan samt ej komplett bidragsansökan innebär att bidraget minskar eller att ansökan helt avslås. Ej komplett ansökan räknas som inkommen från den dag då ansökan bedöms komplett.
1–14 dagar sen – avdrag med 5% av godkänt bidragsbelopp.
15–30 dagar sen – avdrag med 10% av godkänt bidragsbelopp.
Efter 30 dagar behandlas inte ansökan.

Lokalbidrag inom idrott och friluftsliv

Bidraget ska underlätta den fortlöpande driften för föreningar som hyr, arrenderar eller driver lokal eller anläggning som ligger i linje med föreningens verksamhet.

Första gången en förening ansöker om Lokalbidrag ska samtliga avtal, avgifter och utgifter som rör lokalen/byggnaden och ligger till grund för ansökan bifogas.

Var 5:e år eller om kommunen så begär ska samtliga avtal avgifter och utgifter presenteras i sin helhet för kommunen.

Lokalbidrag för hyrd lokal

Villkor

 • Föreningen ska uppfylla kraven för bidragsberättigad förening.
 • Lokalen/byggnaden ska ha stor relevans för föreningens verksamhet.
 • För att vara berättigad bidrag ska föreningen under föregående år ha redovisat minst 30 godkända sammankomster för lokalt aktivitetsstöd.
 • Lokalen/byggnaden ska ligga i Kävlinge kommun.
 • Bidragsgrundande kostnader är: Årshyra, el/värme, vatten/avlopp, sophantering (observera att avfall från loppmarknad och liknande ej är bidragsgrundande), sotning och försäkringskostnader för lokal/byggnad.
 • Samma lokal/byggnad kan inte beviljas både hyresbidrag och driftbidrag. Kommunen avgör om hyres- eller driftbidrag är aktuellt.
 • Förening kan inte få hyresbidrag för hyra i, av Kävlinge kommun subventionerade lokaler, så som idrottshallar, gymnastiksalar, simhallar, idrottsplatser, kulturlokaler eller dylikt.
 • Redovisade uppgifter baseras på senaste kalenderhalvårets kostnader för lokalen/anläggningen.
 • Bidraget betalas ut i efterskott.
 • Varje förening är berättigad upp till 80% av bidragsberättigade kostnader under föregående kalenderår, men max 20 kr per deltagartillfälle.
 • Förening kan endast få lokalbidrag för hyrd lokal i lokaler där det sker verksamhet som berättigas lokalt aktivtetsstöd.
 • Sammankomster och deltagartillfällen räknas i den lokal förening söker lokalbidrag för.
 • Det åligger förening, till exempel genom tydlig rapportering på närvarokort, att kunna styrka att verksamhet har bedrivits i den lokal man söker lokalbidrag för.

Ansökan

 • Ansökan görs på e-blankett.
 • Firmatecknare bestyrker att uppgifterna på ansökningsblanketten är korrekta.
 • För perioden 1 januari-30 juni är sista ansökningsdag 25 augusti och för perioden 1 juli-31 december är sista ansökningsdag 25 februari.
 • Sent inkommen ansökan samt ej komplett ansökan innebär att bidraget minskar eller att ansökan helt avslås. Ej komplett ansökan räknas som inkommen från den dag då ansökan bedöms komplett. 1–14 dagar sen – avdrag med 5% av godkänt bidragsbelopp. 15–30 dagar sen – avdrag med 10% av godkänt bidragsbelopp. Efter 30 dagar behandlas inte ansökan.

Lokalbidrag för egen lokal

Villkor

 • Föreningen ska uppfylla kraven för bidragsberättigad förening.
 • Bidraget avser driftkostnader för föreningens egen anläggning/ byggnad.
 • Anläggningen/byggnaden ska ha stor relevans för föreningens verksamhet.
 • Anläggningen/byggnaden ska ligga i Kävlinge kommun.
 • Föreningen ska ha idrott och /eller friluftsliv i fokus.
 • Samma anläggning/byggnad kan inte beviljas både hyresbidrag och driftbidrag. Kommunen avgör om det är fråga om hyresbidrag eller driftbidrag
 • Redovisade uppgifter baseras på senaste kalenderårets kostnader för anläggningen/byggnaden.
 • Bidraget betalas ut i efterskott.
 • Cirka 70% av bidragsbudgeten fördelas till bidragsdel 1 och cirka 30% till bidragsdel 2

Bidragsdel 1
Bidragsgrundande kostnader är:

 • Ränta på lån samt arrendekostnader.
 • El/värme
 • Vatten/avlopp
 • Sophantering (observera att avfall från loppmarknad och liknande ej är bidragsgrundande)
 • Sotning
 • Försäkringskostnader för anläggning/byggnad.
 • Drivmedel och försäkringskostnader för ev fordon som krävs för drift av verksamhetsytor.
  Varje förening är berättigad upp till 35% av bidragsberättigade kostnader under föregående kalenderår. Maximalt utgår bidrag om 60 000kr.
  Orienteringsförening berättigas ett utökat driftbidrag med 25 000 kr för kartframställning.
  Bidragsdel 1 reduceras med 50% om föreningen under föregående kalenderår inte beviljats aktivitetsstöd för minst 30 sammankomster.

Bidragsdel 2
Bidragsdel 2 fördelas proportionerligt till de föreningar som har en anläggning/byggnad där barn- och ungdomsverksamhet bedrivs.
Fördelningen sker utifrån hur många godkända deltagartillfällen respektive förening har på/i den aktuella anläggningen/byggnaden.
Exempel: Förening A bedriver verksamhet både på den anläggning man söker driftbidrag för samt i en kommunal sporthall. Förening A är berättigad att ta del av Bidragsdel 2 för den verksamhet som bedrivs på den egna anläggningen. Verksamhet som bedrivs i den kommunala sporthallen är inte bidragsgrundande för Bidragsdel 2.

Ansökan

 • Ansökan görs på e-blankett.
 • Föreningar som ansökt om Bidragsdel 1 får automatiskt del av Bidragsdel 2 om de är berättigade till bidragsdelen.
 • Firmatecknare bestyrker att uppgifterna på ansökningsblanketten är korrekta.
 • För perioden 1 januari-31 december är sista ansökningsdag 25 februari.
 • Sent inkommen ansökan samt ej komplett ansökan innebär att bidraget minskar eller att ansökan helt avslås. Ej komplett ansökan räknas som inkommen från den dag då ansökan bedöms komplett. 1–14 dagar sen – avdrag med 5% av godkänt bidragsbelopp 15–30 dagar sen – avdrag med 10% av godkänt bidragsbelopp Efter 30 dagar behandlas inte ansökan.

Startbidrag – idrott, friluftsliv, kultur och föreningar inom det sociala området

Bidraget avser att stödja nybildande föreningar eller en sektion som innebär ny verksamhet för en redan befintlig förening.

Villkor

 • Föreningen ska inkomma med bildandemötesprotokoll och stadgar samt registrera sig som förening i föreningsregistret.
 • Föreningen/sektionen får inte ha varit verksam inom kommunen under de senaste fem åren.
 • Bidraget utgår med 3000 kronor.

Ansökan

 • Görs löpande under året.
 • Firmatecknare bestyrker att uppgifterna på ansökningsblanketten är korrekta.

Studieförbund

Stödet ska ge studieförbunden möjlighet att, utifrån respektive studieförbunds idémässiga förankring, främja folkbildning och kulturverksamhet av god kvalitet i Kävlinge kommun.

Villkor

 • Studieförbundet ska uppfylla kraven för bidragsberättigad förening.
 • Studieförbundets centrala organisation ska vara godkänd av Folkbildningsrådet för erhållande av statsbidrag.
 • Delta vid minst ett, av kommunens kulturpolitiskt ansvarige tillkallat, årligt möte för att diskutera samspelet mellan studieförbundets verksamhet, kommunens kulturpolitiska mål och övrig i kommunen förekommande kulturverksamhet. Kommunen har i denna dialog rätt att klargöra vilka cirkelverksamheter studieförbundet lokalt bör prioritera samt vilken verksamhet som ej kan anses bidragsgrundande
 • Bidrag utgår enligt tre delar:
  1. Grundbidraget baseras på de två föregående verksamhetsårens studietimmar och utgör 65% av det totala bidraget. Exempel. Vid ansökan i maj 2020 åsyftas studietimmar från verksamhetsåren 2017 och 2018
  2. Volymbidraget baseras på det senaste verksamhetsårets studietimmar och utgör minst 20% av det totala bidraget. Exempel. Vid ansökan i maj 2020 åsyftas studietimmar från verksamhetsåret 2019.
  3. Målgruppsbidraget baseras på den verksamhet som mellan studieförbund och kommun uttalats som extra prioriterad. Bidraget utgör 15% av det totala bidraget. Exempel. Vid ansökan i maj 2020 åsyftas studietimmar från verksamhetsåret 2019. Ett studieförbund kan maximalt få del av 20% av årets totala målgruppsbidrag. Eventuellt kvarvarande målgruppsbidrag adderas i sådant fall till den totala summan för volymbidraget.

Ansökan

 • Görs via e-tjänst.
 • I ansökan ska det tydligt framgå hur mycket verksamhet som bedrivits i Kävlinge kommun under senaste verksamhetsåret. Dessutom ska det framgå hur många unika individer som deltagit i verksamheten.
 • Om studieförbundets verksamhet omfattar flera kommuner ska det av redovisningen tydligt framgå vilken verksamhet som avses för Kävlinge kommun.
 • Firmatecknare bestyrker att uppgifterna på ansökningsblanketten är korrekta
 • Ansökningstiden är 15 april-15 maj. Sent inkommen ansökan behandlas inte. Samma gäller Ej komplett ansökan.

Utvecklingsbidrag – idrott och friluftsliv

Bidraget ska underlätta för föreningar att genomföra olika projekt som innebär någon form av förnyelse eller utveckling av föreningen. Bidraget kan under uppstartsfasen sökas av föreningar som vill arrangera tävlingar, möten eller verksamhet som kan kopplas till föreningens ursprungliga verksamhet.

Villkor

 • Föreningen ska uppfylla kraven om bidragsberättigad förening
 • Arrangemanget ska äga rum i Kävlinge kommun
 • Ansökan ska innehålla en utförlig beskrivning av- och syftet med projektet/ arrangemanget samt en utförlig budget och tidplan
 • Bidrag kan sökas löpande under året men ansökan ska inkomma till kommunen innan projektet påbörjas
 • Ansökan om utvecklingsbidrag för samma eller liknande tävling/arrangemang beviljas högst tre gånger.
 • Efter beslut om bidrag betalas pengarna ut direkt.
 • Senast 2 månader efter avslutat projekt ska föreningen skriftligen redovisa genomförande och kostnader till kommunen.
 • Har projektet inte påbörjats inom ett år från det att föreningen beviljats bidrag ska bidraget betalas tillbaka till kommunen.
 • Använder föreningen pengarna till annat än det som beviljats blir föreningen återbetalningsskyldig.

Ansökan

 • Ansökan görs via e-blankett på kommunens webbplats.
 • Firmatecknare bestyrker att uppgifterna på ansökningsblanketten är riktiga
 • Bidraget söks löpande under året, dock innan projektets start.

Utvecklingsbidrag - kultur

Bidraget avser att stärka och stödja kulturaktörer och kulturföreningars möjlighet att verka för ett rikt och mångsidigt kulturliv i Kävlinge kommun.

Bidraget kan sökas för projekt som stärker det offentliga kulturlivet i Kävlinge kommun. Bidraget kan även sökas för projekt som innebär någon form av förnyelse eller utveckling som kommer det offentliga kulturlivet tillgodo.

Villkor

 • Föreningen ska uppfylla kraven om bidragsberättigad förening.
 • Arrangemanget ska äga rum i Kävlinge kommun
 • Bidrag kan sökas löpande under året men ansökan ska inkomma till kommunen innan projektet påbörjas
 • Ansökan om utvecklingsbidrag för samma eller liknande arrangemang beviljas högst tre gånger.
 • Ansökan ska innehålla en utförlig beskrivning av- och syftet med projektet/ arrangemanget samt en utförlig budget och tidplan
 • Senast 2 månader efter avslutat projekt ska föreningen skriftligen redovisa genomförande och kostnader till kommunen.
 • Har projektet inte påbörjats inom ett år från det att föreningen beviljats bidrag ska bidraget betalas tillbaka till kommunen.

Ansökan

 • Ansökan görs via e-blankett på kommunens hemsida
 • Firmatecknare bestyrker att uppgifterna på ansökningsblanketten är riktiga
 • Bidraget söks löpande under året, dock innan projektets start.

Verksamhetsbidrag - kultur

Bidraget avser att stärka och stödja kulturföreningars möjlighet att verka för ett rikt och mångsidigt kulturliv i Kävlinge kommun. Kulturföreningarnas verksamhet ska bidra till alla människors möjligheter till kulturupplevelser och eget skapande, och inte minst till barn och ungas rätt till kultur. Verksamhetsbidraget riktar sig till kulturföreningar inom alla kulturområden. Bidragets storlek bestäms utifrån föreningens omfattning och bredd av verksamheten, verksamhetens inriktning, antal offentliga arrangemang för invånarna i Kävlinge kommun samt antalet sökande under året.

Villkor

 • Föreningen ska uppfylla kraven för bidragsberättigad förening
 • Föreningen ska bifoga verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår

Ansökan

 • Görs via e-blankett
 • Firmatecknare bestyrker att uppgifterna på ansökningsblanketten är korrekta
 • Söks senast 15 oktober för kommande verksamhetsår. Sent inkommen bidragsansökan samt Ej komplett bidragsansökan innebär att bidraget minskar eller att ansökan helt avslås. Ej komplett ansökan räknas som inkommen från den dag då ansökan bedöms komplett.
  1–14 dagar sen – avdrag med 5% av godkänt bidragsbelopp.
  15–30 dagar sen – avdrag med 10% av godkänt bidragsbelopp.
  Efter 30 dagar behandlas inte ansökan.

Verksamhetsbidrag – föreningar inom det sociala området

Bidraget avser att hjälpa föreningar som bedriver verksamhet som primärt syftar till att hjälpa människor.

Villkor

 • Föreningen ska uppfylla kraven om bidragsberättigad förening
 • Ansökan ska innehålla en beskrivning av föreningens verksamhet det senaste verksamhetsåret samt en förteckning över hur många av föreningens medlemmar som har anknytning till Kävlinge kommun.
 • Använder föreningen pengarna till annat än det som beviljats blir föreningen återbetalningsskyldig.

Ansökan

 • Ansökan görs via e-blankett på kommunens hemsida
 • Firmatecknare bestyrker att uppgifterna på ansökningsblanketten är riktiga
 • Ansökningstiden är 15 april-15 maj. Sent inkommen ansökan behandlas inte. Samma gäller Ej komplett ansökan

Verksamhetsbidrag

Bidraget avser att hjälpa föreningar som inte lever upp till kraven i något av de ovanstående bidragskategorierna.

Villkor

 • Föreningen får ha tilldelats bidrag i någon av de övriga bidragskategorierna.
 • Ansökan ska innehålla en beskrivning av föreningens verksamhet det senaste verksamhetsåret samt en förteckning över hur många medlemmar som finns i föreningen.

Ansökan

 • Ansökan görs skriftligen till kommunen
 • Firmatecknare bestyrker att uppgifterna i ansökan är korrekta
 • Söks senast 1 maj. Sen inkommen ansökan behandlas inte. Samma gäller EJ komplett ansökan.

Definitioner

Vi förklarar här ett antal begrepp som är viktiga när du söker bidrag hos kommunen.

Barn- och ungdomsverksamhet
Verksamhet för medlemmar mellan 6–20 år.

Bidragsberättigad förening
Förening som uppfyller kraven att ansöka om bidrag från arbetsliv- och fritidsnämnden.

Deltagare
Medlem som deltar i sammankomst.

Deltagartillfälle
En deltagare vid en sammankomst. Exempelvis tre deltagare vid två separata sammankomster ger sex deltagartillfällen. 3 deltagare x 2 sammankomster = 6 deltagartillfällen.

Firmatecknare
Den eller de av styrelsen utsedda personerna som har rätt att skriva under i föreningens namn.

Friluftsliv
Övergripande begrepp för aktiviteter så som scouting, vandringar, skidåkning, lägerliv och dylikt.

Ledare
Av föreningen utsedd person, i åldern 13 år eller äldre, med uppdrag att leda föreningens sammankomster.

Medlem
Den som betalt medlemsavgift för senaste verksamhetsåret och är upptagen i föreningens medlemsregister.

Medlemsregister
Ska innehålla medlemmars namn och kontaktuppgifter samt information om medlemsavgiften är betald. Medlemsregistret ska revideras varje år.

Offentlighetsprincip
De flesta brev, skrivelser och ansökningar som kommer in till kommunen och som kommunen själv skapar är offentliga. Det betyder att vem som helst har rätt att ta del av dem. Undantaget är handlingar som är sekretessbelagda.

Sammankomst
Verksamhetstillfälle/träff som är beslutad av föreningen.

Skoltid
Räknas i detta fall som lovfria vardagar mellan 08.00-15.00.

Verksamhetslokal
Den lokal där föreningen genomför sina sammankomster.

Verksamhetsyta
Den fysiska plats, utomhus, där föreningen genomför sina sammankomster.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?