Synpunkter eller klagomål mot förskola, grundskola, anpassad grundskola och fritidshem

Har du synpunkter eller klagomål på verksamheter inom utbildning? Då vill vi att du berättar det för oss! Ett klagomål ska i första hand hanteras där det har uppstått.

 1. Kontakta förskolan/skolan
  Om du har synpunkter eller klagomål är det viktigt att du framför synpunkten direkt till den det berör. Synpunkter lämnas därför till lärare eller annan berörd personal.
  Kontaktuppgifter till personal finns på Infomentor. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 2. Kontakta rektor
  Om du inte är nöjd med hur verksamheten har hanterat din synpunkt kontaktar du därefter rektor.
  Kontaktuppgifter till rektor finns på kommunens webbplats.
 3. Kontakta utbildningsnämnden
  Om du inte är nöjd med de svar du har fått från verksamheten eller rektor kan du vända dig till Kävlinge kommun och utbildningsnämnden som är huvudman för verksamheten. Det gör du via avsedd e-tjänst. Det är Sektor utbildning som tar emot och hanterar ditt klagomål.
  Synpunkter eller klagomål förskola och skola - e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Är du inte nöjd med huvudmannens hantering av ditt ärende?

Om du inte är nöjd med huvudmannens hantering av ditt ärende och om du anser att det fortfarande finns brister i verksamheten kan du vända dig till andra statliga myndigheter beroende på ärendets innehåll.

 • Skolinspektionen hanterar många typer av ärenden, till exempel anmälningar av brist på stöd i undervisningen.
 • Barn- och elevombudet, BEO, tar emot anmälningar avseende barn eller elev som blivit utsatt för kränkande behandling och inte får hjälp från sin förskola eller skola.
 • Skolväsendets överklagandenämnd hanterar vissa ärenden som får överklagas, exempelvis beslut gällande skolplikt, åtgärdsprogram och anpassad studiegång.
 • Diskrimineringsombudsmannen, DO, tar emot anmälningar om diskriminering på grund av kön, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning eller ålder.
 • I förskolan och skolan är det oftast rektor som har ansvaret för arbetsmiljön. Om du inte är nöjd med hur skolan har hanterat dina synpunkter eller klagomål på arbetsmiljön finns möjligheten att göra en anmälan till Arbetsmiljöverket.
Är du nöjd med innehållet på webbsidan?