Tilläggsbelopp för fristående förskolor och skolor

I stort sett samtliga barns behov ska kunna tillgodoses genom grundbeloppet. För barn med ett omfattande behov av extraordinära stödåtgärder kan huvudmän ansöka om tilläggsbelopp.

Följande verksamheter kan ansöka om tilläggsbelopp för barn/elev i behov av extraordinära stödåtgärder:

  • Fristående förskolor
  • Fristående grundskolor

Tilläggsbelopp beviljas endast i undantagsfall. Stödåtgärderna ska vara extraordinära och gå väsentligt utöver vad som täcks av grundbeloppet. Behovet av stöd ska vara omfattande. Det är verksamhetens ansvar att, med dokumentation, visa att det är fråga om extraordinära stödåtgärder och omfattande stödbehov. Det ska tydligt framgå varför de extraordinära stödåtgärderna inte ryms inom grundbeloppet.

Ansökan

Sista ansökningsdag inför läsåret är den 30 april.
Ansök via e-tjänst tilläggsbelopp för fristående förskola och grundskola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökningar som gäller nya barn och elever och nytillkomna eller förändrade behov görs löpande. Dessa ansökningar handläggs månadsvis.

Ansökan om tilläggsbelopp kan inte göras retroaktivt. En ansökan under innevarande läsår avser återstoden av läsåret.

Komplettering av ansökan behöver göras inom 3 veckor från det datum komplettering meddelats till förskola eller grundskola.

Det är ansvarig rektor som ska göra ansökan. Ansvarig rektor har ansvar för att meddela Kävlinge kommun, beslutsfattare, om barn/elev slutar. Om barnet/eleven byter förskola/skola är det mottagande förskola/skola som ansvarar för ansökan.

Ett barn/elev har alltid rätt att få stöd oavsett om tilläggsbelopp beviljas eller inte. Högsta förvaltningsdomstolen har slagit fast att de stödåtgärder som kan ligga till grund för tilläggsbelopp ska vara extraordinära. Näst intill alla barns behov ska därmed kunna tillgodoses inom ramen för grundbelopp.

Grundförutsättningar för tilläggsbelopp

Barnet/eleven ska vara folkbokförd i Kävlinge kommun

Verksamheten kan söka tilläggsbelopp för stöd till barn/elev som är folkbokförd i Kävlinge kommun.

Det gäller även om barnet eller eleven går i fristående förskola eller skola i en annan kommun.

Stödet ska vara riktat till enskilt barn/elev

Ansökan om tilläggsbelopp ska avse extraordinära stödåtgärder som riktas till enskilt barn/elev.

Extraordinära stödåtgärder - förskola

Extraordinära stödåtgärder kan till exempel vara assistent/resurs eller tekniska hjälpmedel. Grundbeloppet ska täcka verksamhetens kostnader för omsorg, pedagogisk verksamhet, pedagogiskt material och utrustning.

Det innebär att kostnader för att åstadkomma en tillgänglig lärmiljö, anpassningar i lärmiljön samt special­pedagogiska insatser inte berättigar till tilläggs­belopp. Dessa stödbehov ska förskolan/pedagogiska omsorgen möta inom ramen för sin grundorganisation.

Extraordinära stödåtgärder - förskoleklass, grundskola samt anpassad grundskola

Extraordinära stödåtgärder kan till exempel vara elevassistent/resurs eller tekniska hjälpmedel. Grundbeloppet ska täcka verksamhetens samtliga kostnader för undervisning, lärverktyg och elevhälsa.

Det innebär att kostnader för att åstadkomma en tillgänglig lärmiljö, anpassningar, extra anpassningar, special­pedagogiska insatser eller undervisning i särskild undervisnings­grupp inte berättigar till tilläggs­belopp.

Dessa stödbehov ska skolan möta inom ramen för sin grundorganisation.

Åtgärder och behov ska vara väl dokumenterade - förskola

Stödåtgärder och behov ska vara väl dokumenterade i enlighet med Skolverkets Allmänna råd med kommentarer om måluppfyllelse i förskolan.

Behoven ska vara väl dokumenterade och tydligt definierade av personer med specialpedagogisk, medicinsk, psykologisk eller annan specialistkompetens.

Egenvård ska vara dokumenterad i plan för barnets egenvård. Det är hälso- och sjukvården, förskola och vårdnadshavare som tillsammans planerar för egenvården i verksamheten. (Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård.

Åtgärder och behov ska vara väl dokumenterade - grundskola och anpassade grundskola

Stödåtgärder och behov ska vara väl dokumenterade i enlighet med skollagen.

Behoven ska vara väl dokumenterade och tydligt definierade av personer med specialpedagogisk, medicinsk, psykologisk eller annan specialistkompetens.

Åtgärdsprogrammet ska vara aktuellt, det vill säga återspegla de stödåtgärder eleven har vid ansökningstillfället. Det ska framgå vilket stöd som planeras samt stödets omfattning. Åtgärderna ska tillgodose elevens behov av stöd. Som anges i Skolverkets Allmänna råd med kommentarer för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram, ska åtgärderna vara utvärderingsbara.

Elevens behov av stöd ska vara utrett enligt skollagen.

Egenvård ska vara dokumenterad i plan för elevens egenvård. Det är hälso- och sjukvården, skola och vårdnadshavare som tillsammans planerar för egenvården i verksamheten. (Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård).

Samtycke från vårdnadshavare

Den dokumentation som bifogas ansökan om tilläggsbelopp innehåller i många fall uppgifter som skyddas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen 21 kap 1 §. Innan sekretesskyddade uppgifter bifogas ansökan, ska samtycke inhämtas från vårdnadshavare.

Uppföljning

Uppföljning ska lämnas in för tidigare beviljat tilläggsbelopp. Uppföljning görs i e-tjänst. Uppföljningen ska även innehålla samtliga åtgärdsprogram (inklusive utvärderingar/uppföljningar) som varit aktuella under beslutsperioden.

Vid ansökan om fortsatt tilläggsbelopp ska uppföljningen bifogas vid ansökan i e-tjänst- Endast då förskolan/skolan inte söker om fortsatt tilläggsbelopp, ska uppföljningen lämnas in separat.

Beslut

Beslutet skickas ut via post.

Utbetalning av tilläggsbelopp

Beviljat tilläggsbelopp utbetalas månadsvis.

Kontakt

Kontakt Kävlinge
046-73 90 00

Lagstiftning

  • Fritidshemmet: 14 kap. 15 och 17 §§ skollagen (2010:800) samt 14 kap. 4 och 8 §§ skolförordningen (2011:185)
  • Förskola: 8 kap. 21 och 23 §§ skollagen (2010:800) samt 14 kap. 4 och 8 §§ skolförordningen (2011:185).
  • Förskoleklass: 9 kap. 19 och 21 §§ skollagen (2010:800) samt 14 kap. 4 och 8 §§ skolförordningen (2011:185)
  • Grundskola: 10 kap. 37 och 39 §§ skollagen (2010:800) samt 14 kap. 4 och 8 §§ skolförordningen ( 2011:85)
Är du nöjd med innehållet på webbsidan?