Artikeln publicerades 22 december 2023

Detaljplan för Hallen 1 m.fl. har fått laga kraft

Kungörelse
Kommunstyrelsen beslutade den 25 oktober 2023 att anta detaljplan för Hallen 1 m.fl.

Detaljplanen har fått laga kraft den 20 december 2023.

Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen enligt 14 kapitlet plan- och bygglagen måste väcka talan om det vid mark- och miljödomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen fått laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Kungörelsen publiceras
2023-12-22

Kungörelsen tas ned
2025-12-21