Kommunikation, press och sociala medier

Här hittar du information om Kävlinge kommuns kommunikationspolicy, grafiska profil, logotyper, konton i sociala medier och våra olika webbplatser.

Användning av kommunens bilder och foto

Vi har gjort ett urval av bilder från Kävlinge kommun som är fria att använda i Kävlinge kommunrelaterad information och sammanhang med lokal anknytning.

Saknar du bilder?

Välkommen att kontakta kommunikationsenheten och berätta vilken typ av bilder som du gärna ser att vi kompletterar med.

Information om upphovsrätt

Ange alltid att bilderna kommer från Kävlinge kommun och namnet på fotografen om denna information finns tillgänglig. Kävlinge kommun och fotografen bör anges i anslutning till bilden om möjligt.

Se exempel nedan.

Foto: Kävlinge kommun, Monika Carnehult

Kommunikationspolicy och grafisk manual

Kommunikationspolicyn beskriver Kävlinge kommuns gemensamma förhållningssätt i informations- och kommunikationsfrågor. Som ett komplement till policyn finns en varumärkesstrategi, grafisk manual samt mer detaljerade riktlinjer och checklistor.

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicyn beskriver Kävlinge kommuns gemensamma förhållningssätt i informations- och kommunikationsfrågor. Den ska bidra till en samsyn kring vad som menas med god kommunikation.

Principer för god kommunikation

Kommunikationen ska utgå från kommunens värdeord öppenhet, engagemang och utveckling. God kommunikation innebär dessutom för Kävlinge kommun att den:

Planeras och följs upp

Kommunicerar du med alla - kommunicerar du med ingen. Chefer och medarbetare måste sålla och prioritera samt skapa mening och förutsättningar för dialog. För att göra det är det viktigt att tänka igenom vem du vill nå, vad du vill säga, hur du ska säga det och vilka kanaler du ska använda och när. Det är också viktigt att följa upp resultatet av kommunikationen för att se vad som kan göras bättre till nästa gång.

Är tydlig och sann

Det är viktigt att vi har mottagarfokus när vi kommunicerar. Vem vi kommunicerar med avgör hur vi ska uttrycka oss. Genom att vara tydliga motverkar vi osäkerhet och missförstånd. Vår information ska alltid vara faktabaserad och korrekt samt ge en rättvisande bild.

Är samordnad och enhetlig

Det är viktigt att alla verksamheter inom kommunen tydligt kommunicerar att vi tillhör en och samma organisation. Det är tillsammans vi bygger ett starkt varumärke. En tydlig identitet ska signaleras i form, text och budskap. Vi ska också eftersträva en integrerad kommunikation vilket innebär att kommunikationen internt och externt ska koordineras.

Ansvar för kommunikationen

  • Kommunfullmäktige fastställer och beslutar kommunikationspolicyn
  • Kommunstyrelsen ansvarar för förvaltningsövergripande kommunikation samt för att nämnderna följer kommunens kommunikationspolicy
  • Kommunledningen är ytterst ansvarig för den strategiska samordningen av kommunikationsarbetet
  • Det praktiska ansvaret för utveckling och strategi ligger på kommunikationsavdelningen som ska samordna, förankra och driva utvecklingen av kommunikationsarbetet inom kommunen
  • Politiska partier ansvarar för sin egen information och informationsspridning

Nämnder och chefer

Nämnderna och alla chefer ansvarar för kommunikationen inom sitt verksamhetsområde. Det innebär att medarbetarna ska få relevant information för sitt uppdrag och att chefen ska föra en dialog om medarbetarens roll i verksamheten. Det innebär också att kommuninvånarna ska få relevant information och att förutsättningar ska skapas för medborgardialog.

Alla medarbetare

God kommunikation är alla medarbetares ansvar. Medarbetarnas kommunikativa förmåga är viktig i kontakten med medborgarna och det innebär att vårt bemötande ska utgå från den gemensamma värdegrunden.

Alla medarbetare ansvarar för att hålla sig informerade och för att kommunicera med andra om sådant som är av betydelse för det egna verksamhetsområdet och de egna arbetsuppgifterna. Alla medarbetare ansvarar för att delta i dialogen internt i kommunen men även i dialogen med kommuninvånarna i det som rör egna ansvarsområden.

Extern kommunikation

Syftet med extern kommunikation är att kommuninvånarna ska vara välinformerade och delaktiga i kommunens verksamhet. De ska känna till den service de får av oss och hur de kan påverka kommunens verksamhet. Kommunen ska medverka till insyn och demokrati, bland annat genom att informera om planer och beslut. Med öppen kommunikation skapar vi trovärdighet och förståelse för vår verksamhet. Det handlar om att bygga goda relationer och ett gott anseende som stärker och stödjer vårt varumärke.

Kommunen har en uttalad ambition att skapa en bättre medborgardialog. En bra dialog förutsätter att vi är bra på att lyssna och ta till oss synpunkter; att vi bemöter kritik och att vi tar medborgarnas åsikter och förslag på allvar.

Massmedierelationer

Granskningen av all offentlig verksamhet är en viktig uppgift för massmedia och för kommunen är massmedia en viktig kanal för att kommunicera budskap till kommuninvånare och samarbetspartners. Alla medarbetare och talespersoner ska därför tillsammans kommunicera Kävlinge kommuns budskap på ett professionellt sätt och att ge media god service. Det gör vi genom att vi är tillgängliga, öppna och snabba i våra kontakter med massmedia.

Den grafiska profilen

En tydlig kommunikation förutsätter även visuell enhetlighet och tydlighet hos avsändaren. Den grafiska profilen är styrande för all produktion av informationsmaterial, såväl tryckt som elektroniskt.

Kävlinge kommuns grafiska manual

Grafisk manual och skyltprogram

Kävlinge kommuns grafiska manual Pdf, 23.6 MB, öppnas i nytt fönster.
Kävlinge kommuns skyltprogram Pdf, 3.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Logotypen

Logotypen är vårt främsta visuella kännetecken. Den visar att det är Kävlinge kommun som står bakom verksamheten eller
informationen och ska finnas med i alla sammanhang där kommunen är avsändare - oavsett verksamhet, sektor, avdelning eller enhet.

Varje logotypvariant finns i tre färgställningar, färg, negativ och svart.

Ladda ner Kävlinge kommuns logotyp Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
EPS-filer för trycksaksproducenter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Observera att logotypen inte får ändras eller användas som avsändare av externa aktörer utan tillåtelse från Kävlinge kommuns kommunikationsavdelning!

Frizon - tillämpning av logotypen

Logotypen ska alltid framträda tydligt och inte störas av annan text, bild eller symboler. Frizonen (det vill säga det luften/den fria ytan runt logotypen) ska vara motsvarande höjden på logotypens stora ”K”.

Typografi

Vårt typsnitt är Open Sans. Open Sans är ett typsnitt framtaget av Google och är kostnadsfritt att ladda ned och använda. Det
har hög läsbarhet för såväl tryck och webb som mobila tillämpningar. Open Sans finns i flera olika vikter.

Våra färger

För kommunikationen finns sju färger. De sju kommunikationsfärgerna
fungerar bra tillsammans och kan kombineras valfritt.

Alla våra färger kan nyttjas i olika gradienter, det vill säga nyanser. För mer information om de olika färgkoderna för gradienterna - se grafiska manualen.

Du följer väl Kävlinge kommun i sociala medier?

Missa varken solskenshistorierna eller viktig kommuninformation - gör som tusentals andra och följ oss i sociala medier.

På Facebook-kontot har du dessutom möjlighet att ha en direktdialog med både andra kommuninvånare och Kävlinge kommun. Men om du föredrar, kan du skicka in din fråga som ett privat meddelande och få den besvarad inom 24 timmar.

Kommunala konto i sociala medier

Facebook

Instagram

Blogg

Förskole- och klassbloggar hittas under respektive förskolas eller skolas webbsida.

Podd

  • Bokad med Frida och Lisen

Förhållningsregler i sociala medier

På Kävlinge kommuns konton i sociala medier håller vi god ton och visar varandra respekt, även om vi inte delar åsikt. Vi sprider inte rykten eller förtalar enskilda personer, yrkesgrupper eller minoritetsgrupper. Observera att ditt inlägg är en allmän handling och kan komma att diarieföras.

Moderering av inlägg och kommentarer

Om vi upplever att ditt inlägg eller kommentar är kränkande, hetsar folk, eller på annat vis bryter mot god ton och respektfullt bemötande kommer inlägget/kommentaren att tas bort. Det gäller också om någon röjer sekretessbelagda uppgifter. Spam, företagsreklam och upprepade inlägg är inte heller tillåtet och tas bort. Observera att sidan är inte en kanal för enskilda ärenden eller politiska diskussioner - de ber vi dig hålla i andra kanaler.

Anmäl inlägg eller bild

Om du skulle upptäcka kränkande innehåll på sidan kan du anmäla det till oss eller direkt till plattformen för kontot (exempelvis Facebook eller Instagram). Klicka då på de tre punkterna i övre högra hörnet i inlägget och därefter ”anmäl”.

Bilder och filmer som delas

Observera att du genom att ladda upp bilder eller filmklipp intygar att du har upphovsrätten och att vi får använda materialet. Det är inte okej att lägga upp bilder eller filmklipp på personer utan att de vet om det och har gett sitt godkännande. Då det gäller barn under 15 år vill vi dessutom att du har vårdnadshavarnas samtycke.

Lämna synpunkter eller förslag

Synpunkter om kommunen kan också lämnas till Åsikt Kävlinge på sidan kavlinge.se/asiktkavlinge Länk till annan webbplats.. Där kan du även lämna in e-förslag och anmäla fel på kommunens gator, torg, parker och byggnader. Inkomna synpunkter registreras och besvaras av ansvariga handläggare på webbplatsen.

Våra webbplatser

evenemang.kavlinge.se

jobb.kavlinge.se

bibliotek.kavlinge.se

enskönarevardag.nu

kavlinge.se

kavlinge.vikariebanken.se

kavlinge.feriebanken.se

arbetsplatsambassador.se

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?