Stöd till barn och unga

Alla barn har rätt att få en bra och trygg start på livet. En del barn kan behöva stöd och hjälp från samhället. Socialtjänsten hjälper barn och familjer som har svårigheter med relationer, missbruk, våld med mera. Barn- och ungdomspsykiatrin hjälper barn med psykisk ohälsa.

Socialtjänsten i Kävlinge kommun

Socialsekreterarna, som arbetar inom området familj, barn och unga kan ge stöd på olika sätt.

Hit kan du vända dig för att ansöka om stöd eller anmäla om du misstänker att ett barn far illa.

Det kan till exempel handla om

  • barn som är utsatta för våld eller upplever våld i sitt hem
  • barn vars föräldrar har svårigheter med vägledning och gränssättning
  • unga som använder droger eller begår brott

Socialtjänsten ska skydda barn som utsätts och stödja familjer till goda relationer.

Efter en utredning om ett barns behov kan socialtjänsten bevilja insatser till barnet och familjen. Det kan till exempel vara familjebehandling, stödperson och ibland familjehem.

Barnavårdsutredning

En utredning kring barn hos socialtjänsten kallas barnavårdsutredning. När socialtjänsten får en anmälan om oro för barn görs en förhandsbedömning om en utredning ska inledas.

Om socialtjänsten bedömer att barnet kan behöva skydd eller stöd eller om familjen gör en ansökan så inleds utredning. Utredningar görs av socialsekreterare, de har kontakt med barn, ungdomar och familjer.

Barnets bästa i fokus

Socialsekreterarna har barnets bästa i fokus och arbetar utifrån en utredningsmodell som kallas BBIC (Barns behov i centrum).

Syftet med en utredning är att kartlägga hjälpbehovet hos den aktuella familjen.

Målsättningen är att familjen ska få den hjälp och det stöd de behöver för att kunna erbjuda barnet en trygg och bra uppväxt.

Så här går en utredning till

Utredningen påbörjas med en träff där socialsekreterarna i samråd med föräldrarna planerar utredningens upplägg. Målet är att utredningen ska genomföras i nära samarbete med familjen. Socialsekreterarna kan också inhämta uppgifter från andra i barnets omgivning till exempel barnets skola.

När socialsekreteraren har inhämtat de uppgifter som behövs för att göra en bedömning hålls ett avslutande möte med familjen där ni pratar om det vad som framkommit och om det behövs en insats. Utredningen sammanställs även skriftligt.

Alla barn och ungdomar har rätt att få information om sin utredning och att få bidra med sina tankar och åsikter. Barnets inställning är viktig i bedömningen och barnets bästa ska alltid vara avgörande i besluten.

Nedan finns en lista med andra verksamheter som stöttar barn.

Andra verksamheter för stöd och hjälp

För dig som bor i Kävlinge kommun finns flera olika verksamheter där barn och unga kan få råd, stöd och hjälp i olika situationer.

Barn och elevhälsan (Kävlinge kommun)

Barn och elevhälsan i Kävlinge kommun är en egen enhet som servar kommunens samtliga kommunala skolor och förskolor. Den kommunala elevhälsan tillhandahåller medicinsk, psykologisk, social och specialpedagogisk kompetens. Skolsköterskor, psykologer, kuratorer och specialpedagoger är placerade och verkar ute på skolor och förskolor.

LSS-handläggare (Kävlinge kommun)

LSS-handläggarna utreder behov av insatser inom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Handläggarna bedömer insatser för att ge stöd till dig som är funktionshindrad så att du får en möjlighet att leva ett så normalt liv som möjligt. Till LSS-handläggarna kan du som har en funktionsnedsättning vända dig för att ansöka om stöd i vardagen, till exempel ledsagning och personlig assistans.

Barn- och ungdomspsykiatrin, BUP (Region Skåne)

BUP vänder sig till dig som är under 18 år och till dig som är förälder till barn och ungdom under 18 år. Vi arbetar med att bedöma, behandla och förebygga psykisk ohälsa.

BUP - Regions Skånes webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Första linjen, BUP (Region Skåne)

Första linjen är mottagningar med målet att göra det enklare för barn och ungdomar, från 6 år upp till 18 år, som mår psykiskt dåligt att söka hjälp.​

Första linjen - Region Skånes webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vårdcentralerna (Region Skåne)

Du som känner ångest, oro och nedstämdhet kan också vända dig till din vårdcentral.

Unga vuxna i Lund

Unga Vuxna är en mottagning för dig som är mellan 16 och 29 år. Du som har börjat må dåligt, kanske inte vet varför men behöver stöd och hjälp kan vända dig dit. Du kan även gå på föreläsningar eller kurs hos dem.

Mer information finns på Unga Vuxnas webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ungdomsmottagning

Du som är mellan 12-23 år är välkommen att kontakta Ungdomsmottagningen i Lund om du vill prata med någon om hur du mår.

Ungdomsmottagningen i Lunds webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Stödgrupper för barn

Många barn lever i familjer med psykisk ohälsa, beroendeproblematik eller där föräldrarnas skilsmässa/ separation varit svår. Kävlinge kommuns barngruppsverksamhet kan vara ett stöd i en svår situation.

Stödgruppernas syfte är att barn med likartade upplevelser får träffa jämnåriga, utbyta erfarenheter och upplevelser samt att få uttrycka tankar och känslor. I grupperna tydliggörs att barnen inte är ensamma om sina upplevelser och att familjens problem inte är deras fel. Vi använder oss av pedagogiska program med övningar och lekar, vi pratar och fikar.

I Kävlinge erbjuds två olika barngruppsverksamheter. Grupperna riktar sig till barn i åldern 7 till 13 år och består vanligtvis av sex till åtta barn. Det kostar ingenting att vara med.

Stödgruppen Vågen

En gruppverksamhet för barn vars föräldrar skilt sig/ separerat och där barnet upplevt separationen som svår. Det kan också handla om att föräldrarna har en pågående tvist, konflikt eller bristande samarbete och att detta påverkar barnet. Gruppledare utgår från BRIS material “Mina föräldrar är skilda”.

Gruppen träffas vid 10 tillfällen, 2 timmar/träff.

Anmälan till stödgruppen Vågen

Stödgruppen Bryggan

En gruppverksamhet för barn som lever/ har levt med en förälder eller närstående som har/har haft missbruk och/eller psykisk ohälsa. Gruppledare utgår från materialet ”Att arbeta med barn i familjer med känslomässiga sjukdomar”. Materialet tar även upp temat våld.

Gruppen träffas vid 12 tillfällen, 2 timmar per träff.

Anmälan till stödgruppen Bryggan

Rapporter har visat att det är tydligt att stödgrupper kan bidra till

  • att barn utvecklar en starkare känsla av sammanhang
  • att barn kan få nya tankar om sitt sociala nätverk och sin familj och därmed kunna förhålla sig annorlunda till nya situationer.
  • att barnen kan träna sig i att reflektera och uttrycka sig och därmed också använda sig av nya kunskaper
  • att barn kan använda lek och skapande för att hantera och bearbeta sina svårigheter.
Är du nöjd med innehållet på webbsidan?