Styrdokument

Kävlinge kommuns författningssamling består av nationella och lokala föreskrifter som tillsammans ger vägledning och styr verksamheterna.

Reglemente

 • Bestämmelser som reglerar en verksamhet till omfång, inriktning och arbetsordning
 • Fastställs av kommunfullmäktige för nämnd
 • Fastställs av nämnd/styrelse inom nämnd

Policy

 • En övergripande avsiktsförklaring för att styra beslut och uppnå önskade mål
 • Fastställs av kommunfullmäktige

Strategi

 • Anger vägen till målet
 • Strategin beskriver det sätt man ska uppnå målen på
 • Fastställs av nämnd/styrelse

Riktlinjer

 • En arbetsmetodik som organisationen rekommenderar
 • Fastställs av förvaltningen

Handlingsplaner

 • En konkret plan som på styr arbetet. Handlingsplanen ska ge svar på frågor som:
  • När i tiden ska något göras?
  • Vad som ska göras?
  • Hur ska det göras?
  • Vilket är det konkreta målet med handlingen?
  • Vad kostar det?
 • Fastställs av förvaltningen

Allmänna, kommunövergripande

Bolagsordning, förbundsordning och stadgar

Ekonomiska föreskrifter

Kommunfullmäktige

Löne-, arvodes- och tjänstemannabestämmelser

Reglementen

Taxor och avgifter

Delegationsordningar

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?