Träd, häckar och buskage

Säker trafik på bostadsgator kräver fri sikt i korsningar. Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms. Några enkla åtgärder före och under sommaren kan rädda liv!

Staket intill trottoar med träd och buskage som hänger ut över gångbanan.

Häck och buskar ska växa inom eget tomtområde. Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana ska du se till att det finns fri höjd för trafikanterna. Du ska även klippa din häck i sidled så att den inte växer ut på gångbana, cykelväg eller gata. Dessa måste vara framkomliga.

Ta hänsyn till att

 • Små barn inte syns om din häck är för hög!
 • Rörelsehindrade och synskadade är extra utsatta för grenar som hänger ned över eller sticker ut i gångbanan.
 • Du kan bli ansvarig för trafikfara när uthängande växtlighet tvingar trafikanter ut i mötande körfält.
 • Transportfordon - sopbilar, brandbilar, ambulanser, lastbilar, snöplogar med flera måste få plats att komma fram utanför din fastighet.
 • Räddningspersonal måste snabbt hittar rätt. Gatunamnsskyltar får ej vara skymda.
 • Omgivningen och förhållanden på platsen kan påverka sikt och krav.
 • Trafikfara kan orsakas då trafikskyltar, gatubelysning etc. skyms av växtlighet eller då uthängande växtlighet tvingar trafikanter över i mötande körfält.

Du som har tomt intill gata

Häck och buskar skall växa inom eget tomtområde. Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana skall du se till att det finns fri höjd för trafikanterna.

Den fria höjden som krävs är:

 • över gångbana minst 2,5 meter
 • över cykelväg minst 3,2 meter
 • över körbana minst 4,6 meter
Illustration med en gångtrafikant, en cyklist och en bil med häckar ovanför dem i olika höjder.

Du som har hörntomt

Om din tomt ligger intill en gata ska du se till att dina växter inte är högre än 70 cm i en sikttriangel mätt från gångbanekanten, som sträcker sig 10 m åt vardera håll.

Dina växter får heller inte sticka ut från fastighetsgränsen då de kan utgöra en fara eller ett hinder för de som färdas på vägen och på gångbanan utanför din fastighet.

Som bilist eller cyklist ska du anpassa farten efter sikten!

Vandring på en grön stig längst havet

Du som har utfart mot gata

Smyg ut med bilen eller cykeln! Det är du som är ansvarig om något skulle hända när du kör ut från din egen tomt.

Olika sikttrianglar finns beroende på var du kommer ifrån: Vid din utfart ska du se till att dina växter inte är högre än 70 cm i en sikttriangel mätt från gångbanekanten, som sträcker sig 2,5 m åt vardera håll.

När du lämnar gång och cykelbanan ska det vara fri sikt i en triangel på 5 m ut mot gatan och 10 m längs med gatan.

En korsning som visar mått med 10 meter ut mot varje gatriktning.

Att tänka på

Träd och buskar växer

För att bibehålla god sikt är det viktigt att redan vid planteringstillfället föreställa sig trädens och buskarnas utveckling några år framåt så att man placerar dem tillräckligt långt från vägen. Växterna brer ut sig olika mycket beroende på vilken art man väljer, vilken klimatzon man befinner sig i, jordens beskaffenhet och skötseln. I plantskolor finns kunskap om växter. Där kan man få tips om arter som passar trädgården, klimat- och funktionsmässigt, liksom skötselråd.

Plantera på rätt ställe

Stora buskar och träd ska placeras minst 2 meter innanför tomtgräns. Häck- och mindre buskage ska placeras minst 60 cm innanför tomtgränsen så att den får plats att växa inom din egen tomt, under sin livslängd. Kolla med plantskolan hur bred växten blir. Klippning av häck görs oftast två ggr/år. Första klippningen görs vid midsommar eller tidigare och andra i augusti. Vårda din växtlighet från början, klipp in i sidled, stamma upp träd m.m. så blir det enklare att efterleva kraven i framtiden.

Vad säger lagen?

Fastighetsägare ska se till att växtligheten på tomten inte skymmer sikten eller medför andra problem för trafiken, såsom att skymma skyltar, vägmärken och belysningsstolpar. Om växtligheten tar överhand kan du bli indirekt skyldig till trafikolyckor.

Som fastighetsinnehavare har du ansvar för att gångbanan utanför fastigheten är ren och fri från skräp, snö, sand, ogräs och annan växtlighet. Det ska finnas tillräckligt utrymme för fotgängare att passera på.

"En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenhet för omgivningen och för trafiken inte uppkommer." Plan- & bygglagen 8 kap 15 §

Ta hänsyn till att:

 • Små barn inte syns om din häck är för hög!
 • Rörelsehindrade och synskadade är extra utsatta för grenar som hänger ned över eller sticker ut i gångbanan.
 • Du kan bli ansvarig för trafikfara när uthängande växtlighet tvingar trafikanter ut i mötande körfält.
 • Transportfordon - sopbilar, brandbilar, ambulanser, lastbilar, snöplogar med flera måste få plats att komma fram utanför din fastighet.
 • Räddningspersonal måste snabbt hittar rätt. Gatunamnsskyltar får ej vara skymda.
 • Omgivningen och förhållanden på platsen kan påverka sikt och krav.
 • Trafikfara kan orsakas då trafikskyltar, gatubelysning etc. skyms av växtlighet eller då uthängande växtlighet tvingar trafikanter över i mötande körfält.

Gångbanerenhållning i Kävlinge kommun

Fastighetsägarna har skyldigheter gällande gångbanerenhållning. Dessa finns att läsa nedan eller under Snö- och halkbekämpning.

Bilaga Tn § 110/2006 1(2)

Kommunfullmäktige i Kävlinge kommun har den xx 2006, § x,
beslutat följande med stöd av 3 § i Lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning.

Fastighetsinnehavares skyldighet

1 § Det åligger innehavare av fastighet inom område med detaljplan, där kommunen är huvudman för allmänna platser, att utföra de renhållnings-, snöröjnings- och liknande åtgärder som avses i 2 § första stycket i Lag med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning. i fråga om gångbana och annat för gångtrafiken erforderligt utrymme utanför fastigheten (nedan kallat gångbaneutrymmet).

Skyldigheten gäller även innehavare av fastighet inom sådan område där staten varit väghållare om kommunen övertagit väghållaransvaret.

Med fastighetsinnehavare avses enligt 1 § i Lag med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning den som äger fastigheten eller den som enligt 1 kap 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) skall anses som fastighetsägare.

Närmare föreskrifter om de åtgärder som skall vidtas

2 § Nedanstående närmare föreskrifter gäller i fråga om de åtgärder som skall vidtas av fastighetsinnehavaren.

Växlighet och nedskräpning

3 § Det åligger fastighetsinnehavaren att ta bort ogräs och annan växtlighet samt att sopa upp och föra bort orenlighet och nedskräpande föremål från gångbaneutrymmet.

Snöröjning m m

4 § Det åligger fastighetsinnehavaren att snarast avlägsna snö och is som är till olägenhet för gångtrafiken och att vid halka skyndsamt sanda gångbaneutrymmet eller att vidta andra åtgärder till motverkande av halka.

Det åligger också fastighetsinnehavaren att sopa upp och föra bort sand från gångbaneutrymmet.

Kommunen svarar dock för snöröjning, halkbekämpning samt sandupptagning efter vintersäsongen utmed kombinerade gång- och cykelstråk.

Rännstensbrunnar

5 § Det åligger fastighetsinnehavaren att hålla galler till rännstensbrunn fri från snö och is i de fall rännstensbrunnen ligger inom gångbaneutrymmet. Fasta ämnen såsom stenar, grus och skräp, får inte sopas eller spolas ned i rännstensbrunnen.

Övrigt

6 § Fastighetsinnehavaren skall också vidta övriga erforderliga åtgärder för att hålla gångbaneutrymmet i sådan skick att uppkomsten av sanitär olägenhet hindras samt de krav tillgodoses som med hänsyn till förhållandena på platsen och övriga omständigheter kan ställas ifråga om trevnad, framkomlighet och trafiksäkerhet.

Straff m m

7 § Fastighetsinnehavare som uppsåtligen eller av oaktsamhet inte fullgör sina skyldigheter enligt 1 och 3-6 §§ kan dömas till böter enligt 14 § i Lag med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning.

Detta beslut gäller fr o m 2007-01-01 och ersätter äldre beslut i kommunen om fastighetsägares ansvar för gångbanerenhållningen.

Trädfällning

Skadade och sjuka träd på kommunens mark

Om du som invånare är orolig att ett träd på kommunens mark är skadat eller sjukt och riskerar att skada omgivningen anmäler du detta via en felanmälan Öppnas i nytt fönster.. Vid fall som inte är akuta anmäler du istället via vår E-tjänst för ansökan om trädfällning Länk till annan webbplats..

När kommunen tagit emot anmälan om trädfällning görs en besiktning i september- mars och därefter lämnas besked om hur man kommer att agera. Bor du i en vägförening så tar du kontakt med ordförande först.

Träd på privat mark

Om du vill ta ner träd på egen mark behöver du läsa vad som gäller om trädfällning på egen tomt i gällande detaljplaner. Läs mer trädfällning och hur du ansöker om marklov under Vad ska du bygga eller ändra?.

En hållbar framtid för våra träd

Vi ansvarar för att på ett långsiktigt och hållbart sätt ta hand om våra träd. Det skapar variation i trädbeståndet genom olika skötselåtgärder som till exempel föryngring, beskärning och gallring.

Vi tar hänsyn till:

 • Trädets kondition
 • Trädets betydelse för området som helhet
 • Trädets ekologiska och estetiska värde
 • Om de boende påverkas av trädet i området och om grannarna är överens

Vi månar om våra träd och tar därför inte ner träd enbart för att de skuggar tomter eller skymmer utsikt. Inte heller åtgärdas träd som släpper löv, frön eller pollen på någon annans fastighet. Genom att köpa en bostad godkänner man till exempel hur omgivningarna ser ut och det går inte att i efterhand kräva att träd som skuggar tomten ska fällas.


Är du nöjd med innehållet på webbsidan?