Ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd

Har du ekonomiska problem och har prövat alla möjligheter för att själv lösa situationen kan du söka ekonomiskt bistånd för att få hjälp.

Ansökningsprocessen - steg för steg

Så här ser processen ut för att ansöka om ekonomiskt bistånd.

Processkarta för att söka ekonomiskt bistånd.
 1. Samla alla handlingar (kontoutdrag med mera).
 2. Logga in i e-tjänsten med din e-legitimation.
 3. Besvara frågorna i e-tjänsten.
 4. Skicka in din ansökan och signera med e-legitimation.
 5. Kallelse till möte med handläggare.
 6. Din ansökan granskas av handläggare.
 7. Beslut fattas och meddelas.

Vilka regler gäller för att få ekonomiskt bistånd?

Ekonomiskt bistånd ska fungera som ett sista skyddsnät och är tänkt som en tillfällig hjälp. Du har i första hand ett eget ansvar för att reda upp din situation. Detta innebär att du måste aktivt göra vad du kan för att så snart som möjligt klara din ekonomiska situation själv.

Är du gift, registrerad partner eller sambo är ni skyldiga att försörja varandra. Det betyder att alla inkomster och tillgångar i hushållet räknas som gemensamma.

Om du har barn under 18 år eller som fortfarande går på gymnasiet är det du som ska försörja barnet.

Om du har ekonomiska tillgångar måste du använda dem till din försörjning innan du kan få ekonomiskt bistånd.

Du ska i första hand ansöka om de bidrag och andra eventuella ersättningar som du kan ha rätt till innan du ansöker om ekonomiskt bistånd.

Vad räknas som inkomst?

 • Lön
 • Ersättningar från Försäkringskassan, CSN, A-kassa, Skatteverket, AFA Försäkring med mera
 • Bankinsättningar, swish

Vad räknas som tillgångar?

 • Bil, båt, släp, husvagn, husbil, motorcykel eller moped
 • Bostadsrätt, villa, fritidshus
 • Arv, gåvor
 • Sparade pengar på banken (även pensionssparande som kan avslutas)
 • Aktier/fonder

Gör en provberäkning

Innan du ansöker om ekonomiskt bistånd kan du först göra en förenklad beräkning på socialstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för att få reda på om din ekonomi ligger över eller under nivån på försörjningsstöd.

När du prövat dessa sätt för försörjning kan du ansöka om ekonomiskt bistånd.

Vilka krav ställs på mig som får ekonomiskt bistånd?

Du som är arbetslös

 • Du ska vara inskriven på Arbetsförmedlingen och vara aktivt arbetssökande.
 • Du ska redovisa att du söker arbete aktivt. Du måste söka alla arbeten du är kvalificerad för inom pendlingsavstånd.
 • Om du tackar nej till ett arbete, inte bedöms vara aktivt arbetssökande eller tackar nej till en arbetsmarknadsåtgärd kan din rätt till ekonomiskt bistånd komma att ifrågasättas. Du riskerar då att få helt eller delvis avslag på din ansökan om ekonomiskt bistånd.
 • Du som har nedsatt arbetsförmåga (helt eller delvis) och inte kan söka arbete eller arbeta på grund av hälsoskäl, ska ha ett aktuellt läkarintyg som bekräftar det.

Du som är föräldraledig

 • Du som är föräldraledig ska ta ut föräldrapenning via Försäkringskassan sju dagar per vecka med full ersättning.

Du som inte har ett arbete att gå tillbaka till efter din föräldraledighet ska senast fyra månader innan barnet fyller ett år ansöka om barnomsorgsplats. Detta för att du ska kunna vara inskriven på Arbetsförmedlingen och aktivt söka arbete när föräldradagarna är slut.

Du som är studerande

Huvudregel är att vuxenstuderande på gymnasienivå eller högre inte står till arbetsmarknadens förfogande och därför inte är berättigade till ekonomiskt bistånd. För denna grupp finns andra alternativ i form av studiemedel det vill säga studielån och studiebidrag via CSN. Bidragen är statliga och förväntas ge den enskilde förutsättningar att klara sin livssituation under studietiden. Vid yrkesutbildningar på gymnasienivå bör personen undersöka möjligheten till finansiering genom Arbetsförmedlingen.

Du som är sjukskriven

 • Om du är sjukskriven ska detta styrkas med läkarintyg. Om du har rätt till ersättning från Försäkringskassan ska den möjligheten undersökas först.
 • Du ska följa rehabiliteringsplan med vården och samarbeta med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen om det ingår i din rehabiliteringsplan.

Om din situation förändras

Alla förändringar i din ekonomiska och/eller familjesituation som kan påverka din rätt till ekonomiskt bistånd ska omgående meddelas. Lämnar du ofullständiga eller oriktiga uppgifter kan det leda till återbetalning och/eller polisanmälan.

Granskning

När du skickar in din ansökan om ekonomiskt bistånd kan du bli slumpmässigt utvald för granskning. Granskning kan även göras om uppgifter skiljer sig mycket från tidigare ansökan.

Granskning innebär att efter beslut har fattats kan du behöva uppvisa handlingar gällande din ekonomi. Du ska kunna styrka de utgifter du har ansökt om samt visa att du inte har oredovisade tillgångar/inkomster. Du kommer att få kompletteringsbrev skickat till dig om vilka handlingar du ska inkomma med.

Hur söker jag ekonomiskt bistånd?

Du ansöker om ekonomiskt bistånd via kommunens e-tjänst. För att kunna ansöka via e-tjänsten krävs att du och en eventuell medsökande har en e-legitimation, till exempel mobilt bank-ID.

Gör din ansökan

 1. Samla alla handlingar (kontoutdrag, fakturor, kvitton, hyresavtal, intyg, avtal med mera) om inkomster och utgifter som ska tas upp i ansökan. Dessa handlingar behöver inte skickas med, men var noga med att spara dem. Vid en granskning ska alla handlingar skickas till oss. Däremot behöver du skicka med underlag för din planering ( exempel läkarintyg vid sjukskrivning, handlingsplan från Arbetsförmedlingen och anställningsavtal).

 2. Logga in på e-tjänsten med din e-legitimation Länk till annan webbplats.. Använd Google Chrome som webbläsare för att det ska fungera på bästa sätt.

 3. Besvara frågorna i e-ansökan.

 4. Skicka in e-ansökan och signera med e-legitimation. Om ni är två som söker måste båda personer signera för att vi ska börja handlägga er ansökan.

 5. Du/Ni blir kallade till ett nybesök via e-tjänstens meddelandefunktion.

 6. Ansökan granskas/handläggs av handläggare.

 7. Beslut fattas och meddelas via e-tjänstens meddelandefunktion.

Du kan endast söka ekonomiskt bistånd en gång per ansökningsmånad. En ansökningsmånad är tillgänglig för ny ansökan tidigast två veckor innan föregående period du sökt för går ut. Till exempel kan du ansöka om ekonomiskt bistånd för ansökningsmånad januari från den 16:e december.

För dig som inte har bank-ID

Om du vill ansöka om ekonomiskt bistånd och inte har tillgång till ett Bank-ID kan du ringa till Kontakt Kävlinge och fråga efter ekonomiskt bistånd. Se telefonnummer längst ner på sidan.

Utbetalning av ekonomiskt bistånd

Utbetalning av ekonomiskt bistånd sker genom Swedbanks utbetalningssystem SUS.

Om du har konto i en annan bank ska du anmäla till Swedbank vilket konto du vill ha pengarna insatt på. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Felaktiga utbetalningar

Felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd kan uppkomma av olika orsaker. Det kan vara allt från interna felaktigheter i handläggningen, att den sökande saknar kunskap om regelsystemet, eller att den sökande medvetet har lämnat oriktiga uppgifter i sin ansökan. Oavsett orsaken till den felaktiga utbetalningen, är det övergripande målet vid handläggningen av ekonomiskt bistånd att rätt bistånd skall betalas till rätt person.

Om det i ett ärende upptäckts att det finns en misstanke om en felaktig utbetalning ska detta utredas. Utredningen syftar till att ta reda på om det skett en felaktig utbetalning eller inte, och utifrån utredningens resultat bedöms sedan om det finns grund för återkrav och/eller polisanmälan.

Hur överklagar jag ett beslut?

Anser du att ditt beslut är felaktigt har du rätt att överklaga beslutet. Skriv vilket beslut du överklagar, varför du anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring du vill ha.

Överklagan kan lämnas in eller skickas till Arbete och integration. För att överklagandet ska kunna prövas måste den inkomma senast inom 3 veckor från den dag du fick del av beslutet.

Information om hur du överklagar får du tillsammans med beslutet.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?