Inackorderingsbidrag

Gymnasieelever som studerar och bor på annan ort kan ansöka om inackorderingsbidrag. Du ansöker via en e-tjänst på vår webbplats.

Ansökan måste göras av vårdnadshavare om eleven är under 18 år

Kävlinge kommuns riktlinjer för inackorderingsbidrag:

 • Eleven är folkbokförd i Kävlinge kommun
 • Eleven går i kommunal gymnasieskola eller Komvux
 • Eleven är under 20 år (bidraget utgår till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år)
 • Restiden mellan bostad (folkbokföringsadress) och skola uppgår till minst tre timmar per dag eller att resvägen uppgår till minst 50 km enkel resa
 • Inackorderingsbidrag beviljas för fyra månader under höstterminen (sep - dec) och fem månader under vårterminen (jan - maj)
 • Grundbeloppet för inackorderingsbidraget uppgår till 1/30 av prisbasbeloppet
 • Elever som har reseavstånd mellan hemkommunen och studieorten som överstiger 200 km ges ett tillägg per månad till grundbeloppet på 500 kr
 • Elever som har reseavstånd mellan hemkommunen och studieorten som överstiger 500 km ges ett tillägg per månad till grundbeloppet på 1 000 kr
 • Elever som studerar en termin utomlands kan beviljas inackorderingsbidrag på 1 910 kronor per månad

Bidragsbelopp

För 2024 är prisbasbeloppet 57 300 kr, vilket ger ett bidragsbelopp enligt nedanstående tabell:

Bidragsbelopp

Avstånd mellan hemmet och skolan, km

Belopp per månad

50-200

1 910 kr

201-500

2 410 kr

501-

2 910 kr

Elev i kommunal gymnasieskola med en termin av studietiden i annat land

Elev som går i kommunal gymnasieskola där det under en termin av studietiden ingår studier i annat land, kan hos hemkommunen ansöka om inackorderingsbidrag för denna del av studieperioden.

Bidraget uppgår till 1 910 kr per månad under år 2024.

Elever i fristående skolor, folkhögskolor samt riksinternatskolor

För elever i fristående skolor, folkhögskolor samt riksinternatskolor gäller att Centrala studiestödsnämnden (CSN) ansvarar för elevernas inackorderingstillägg. Enlig CSN:s regelverk är bidragets storlek beroende av avståndet mellan föräldrahemmet och skolan.

Distansutbildning

Elever som går distansutbildningar i grund- eller gymnasieskola kan ansöka om ersättning för rese- och boendekostnader i samband med att de deltar i obligatoriska moment på plats.

Regler för ersättning

 • Du går en utbildning på distans som är godkänd av Skolinspektionen enligt Skollagen 22 kap.
 • Du har deltagit vid schemalagd aktivitet på skolenheten som krävde att du reste till skolan.
 • Resan var nödvändig för att du ska kunna gå utbildningen.
 • Du var folkbokförd i Kävlinge kommun under den tid resan genomfördes.

Ersättning för resor och boende

 • Kommunen ersätter i första hand resor med kollektivtrafik
 • Du ska använda det billigaste färdmedlet såsom buss, tåg eller egen bil för att ha rätt till ersättning.
 • Om du behöver övernatta ska du välja ett boende som är skäligt utifrån utbildningens behov.
 • Ersättningen omfattar bara elevens kostnader, inte medföljande vuxen.

Ersättningen betalas ut i efterhand mot uppvisande av kvitton. Ansökan görs via e-tjänst.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?