Inackorderingsbidrag

Gymnasieelever som studerar på annan ort kan ansöka om inackorderingsbidrag. Du ansöker via en e-tjänst på vår webbplats.

Ansökan måste göras av vårdnadshavare om eleven är under 18 år

Kävlinge kommuns riktlinjer för inackorderingsbidrag:

  • Eleven är folkbokförd i Kävlinge kommun
  • Eleven går i kommunal gymnasieskola eller Komvux
  • Eleven är under 20 år (bidraget utgår till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år)
  • Restiden mellan bostad (folkbokföringsadress) och skola uppgår till minst tre timmar per dag eller att resvägen uppgår till minst 50 km enkel resa
  • Eleven inte har resebidrag samtidigt
  • Inackorderingsbidrag beviljas för fyra månader under höstterminen (sep - dec) och fem månader under vårterminen (jan - maj)
  • Grundbeloppet för inackorderingsbidraget uppgår till 1/30 av prisbasbeloppet
  • Elever som har reseavstånd mellan hemkommunen och studieorten som överstiger 200 km ges ett tillägg per månad till grundbeloppet på 500 kr
  • Elever som har reseavstånd mellan hemkommunen och studieorten som överstiger 500 km ges ett tillägg per månad till grundbeloppet på 1 000 kr
  • Elever som studerar en termin utomlands kan beviljas inackorderingsbidrag på 1 750 kronor per månad

Bidragsbelopp

För 2023 är prisbasbeloppet 52 500 kr, vilket ger ett bidragsbelopp enligt nedanstående tabell:

Bidragsbelopp

Avstånd mellan hemmet och skolan, km

Belopp per månad

50-200

1 750 kr

201-500

2 250 kr

501-

2 750 kr

Elev i kommunal gymnasieskola med en termin av studietiden i annat land

Elev som går i kommunal gymnasieskola där det under en termin av studietiden ingår studier i annat land, kan hos hemkommunen ansöka om inackorderingsbidrag för denna del av studieperioden.

Bidraget uppgår till 1 750 kr per månad under år 2023.

Elever i fristående skolor, folkhögskolor samt riksinternatskolor

För elever i fristående skolor, folkhögskolor samt riksinternatskolor gäller att Centrala studiestödsnämnden (CSN) ansvarar för elevernas inackorderingstillägg. Enlig CSN:s regelverk är bidragets storlek beroende av avståndet mellan föräldrahemmet och skolan.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?