Planprogram för söder om Dösjebro

Skede

Arbete inför samråd pågår

Planområdet

Planområdet är beläget söder om Dösjebro tätort. Nedan visas utbyggnadsområdet D1 från kommunens översiktsplan.

bild över utbyggnadsområdet i ÖP

Utdrag från ÖP 2040

Planförslaget

I förslaget till ny översiktsplan för Kävlinge kommun pekas området söder om Dösjebro ut som utbyggnadsområde för bostäder. Ortens kollektivtrafiknära läge motiverar en större utbyggnad som tryggar underlaget för vardagsnära service och handel.  

Planprocessen inleds med ett planprogram där fokus ska ligga på områdets utbredning, koppling mot landskapet och lokalisering av olika verksamheter så som bostäder, skola, förskola, idrott och fotbollsplaner med mera. Även grönstråk med dagvattenhantering, rekreationsmöjligheter och mötesplatser ska studeras. 

Planhandlingar

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?