Detaljplan för Tallgården, Karlslund 1:11 m.fl

Skede

Samråd var 6 november 2023 - 10 december 2023

Arbete inför granskning pågår

Planområdet

Planområdet ligger i de västra delarna av Dösjebro.

Planförslaget

Intentionen med förslaget är att genom omsorgsfull förtätning av fastigheten Karlslund 1:11 komplettera befintlig bebyggelse med nya bostäder i form av radhus och flerbostadshus. Den befintliga byggnaden Tallgården, som fram till nyligen använts som äldreboende föreslås att omvandlas till lägenheter.

Tallgården byggdes 1926 och har idag ljust putsade fasader och ett högrest tak i lertegel. Bygganden anses bevarandevärd och planen säkerställer att den inte får rivas. Huvudbyggnaden tillsammans med två annex skapar en mindre gårdsbildning. Mot Karabyvägen fortsätter idag trädgården som skapar en markant entré till fastigheten. Entrén anses vara en stor tillgång för platsen och släppet mellan husen betraktas som viktigt att bevara.

Situationsplan över planområdet

Planhandlingar

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?