Detaljplan för gång- och cykelväg Hofterup - Dösjebro

Skede

Samrådet var 27 september - 28 oktober 2022

Arbete inför granskning pågår

Planområdet

Planområdet sträcker sig mellan Hofterup och Dösjebro.

bild över planområdet för Möller 2 m.fl

Planförslaget

Detaljplanens syfte är att skapa en sammanhängande, direkt och trafiksäker koppling mellan orterna Hofterup och Dösjebro, via Ålstorp. Förslaget innebär att gång- och cykelvägen byggs ut på den södra sidan av Furuhillsvägen via Hästgårdsvägen och sedan fortsätter i nordöstlig riktning över ängsmarken. Därefter ansluter den till den befintliga grusvägen söder om Dösjebro och slutligen till den befintliga gång- och cykelvägen vid skolan i Dösjebro.

Bild som visar befintlig miljö söder om Dösjebro

Planhandlingar

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?