Ansökan eller uppsägning av plats

Vi erbjuder barnomsorg till ditt barn från det att barnet fyllt ett år. Med barnomsorg menar vi förskola, fritidshem och klubb.

E-tjänst förskola och fritidshem

E-tjänst förskola och fritidshem är till för dig som har barnomsorg och för dig som ska söka barnomsorgsplats till ditt barn.

Här kan du:

  • Se kommunens utbud av barnomsorg
  • Ansöka om barnomsorgsplats
  • Lämna inkomstuppgifter
  • Säga upp din plats

Ansökan om plats i förskolan

Plats i förskolan erbjuds i den omfattning som behövs utifrån föräldrars arbete, studier eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation.

Ansökan

Ansök via e-tjänst förskola och fritidshem Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du av någon anledning inte kan använda e-tjänsten kontakta kundtjänst kontakt@kavlinge.se

Placering i kö och handläggningstid

Det datum som vi tar emot ansökan gäller som köanmälningsdatum. Handläggningstiden från köanmälan till placeringserbjudande kan uppgå till fyra månader.

Barnets ålder, syskontillhörighet kan vara avgörande för placering.

Val och placering

När du ansöker om plats kan du ange vilken förskola du helst vill att ditt barn ska placeras på, eller ange flera alternativ.

Vi försöker i största möjliga mån erbjuda plats på någon av de förskolor som du har önskat. Plats erbjuds så nära barnets eget hem som möjligt.

Vid placering av nya barn beaktas även barngruppernas storlek och sammansättning. Det är rektor vid respektive förskola som beslutar om placering.

Om du tackar nej till erbjuden plats har kommunen fullgjort sin skyldighet att erbjuda plats enligt skollagen och ansökan avslutas.

Omplacering

Om du inte är nöjd med erbjuden plats eller ditt barns placering kan du göra en ny ansökan och ställa dig i kö för omplacering.

Ansökan om plats på fritidshem eller klubb

Ansökan

Ansök via e-tjänst förskola och fritidshem Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du av någon anledning inte kan använda e-tjänsten kontakta kundtjänst kontakt@kavlinge.se

Det finns ingen kö till kommunens fritidshem och fritidsklubb, men ansök gärna 14 dagar innan barnet ska börja eftersom det behövs viss handläggningstid. Plats i fritidshem erbjuds på skolan eleven är inskriven på.

Fritidshem

  • Fritidshem vänder sig till elever från förskoleklass till och med årskurs tre.
  • Eleverna kan vara på fritidshemmet både före och efter skoldagen samt under lov.

Fritidsklubb

Då eleven börjar årskurs fyra ansöker du om plats på fritidsklubben.

  • Fritidsklubben vänder sig till elever från årskurs fyra till och med årskurs sex.
  • Eleverna kan vara på fritidsklubben efter skoldagen samt lov.
  • Behöver eleven omsorg även före skoldagen ansöker du om dispens om detta hos rektorn på skolan.

Uppsägning av plats

Hur säger jag upp platsen?

Du säger upp ditt barns plats på förskola eller fritidshem i e-tjänsten förskola och fritidshem.

E-tjänst förskola och fritidshem Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du av någon anledning inte kan använda e-tjänsten kontakta kundtjänst kontakt@kavlinge.se

Uppsägningstid

Uppsägningstiden är två månader för vilken avgift alltid erlägges. Platsen kan sägas upp tidigare, med sista vistelsedag angiven.

Önskemål om plats på fristående förskolor

Önskemål om plats i kommunens fristående förskolor ska anmälas direkt till den fristående verksamheten.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?