Avgifter och regler

Vad kostar en plats på förskola och fritids? Hur behandlas min ansökan? Här får du svar på dessa frågor och mycket annat som är bra att veta om barnomsorg.

Tillämpningsföreskrifter

Kävlinge kommuns tillämpningsföreskrifter gällande förskola och fritidshem grundar sig på Skollagen (2010:800) 8 kap Förskolan och 13 kap Fritidshemmet. Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.

Förskola

Förskolan är en skolform för barn i åldern 1–5 år. Barn som är bosatta i Sverige och som inte har börjat i någon utbildning för fullgörande av skolplikten ska erbjudas förskola. Barn ska från och med ett års ålder erbjudas förskola i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt.

Barn, vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga enligt föräldraledighetslagen för vård av annat barn, ska från och med ett års ålder erbjudas förskola under minst tre timmar per dag eller 15 timmar i veckan. Förskolan beslutar vilka dagar och tider som erbjuds.

Barn ska erbjudas förskola, om de av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola. Rektor beslutar.

I förskolan arbetar förskollärare och barnskötare. Förskollärarna har ansvar för att arbetet sker i enlighet med målen i läroplanen. Frukost, lunch och mellanmål serveras om barnets schema omfattar dessa måltider. Förskolan är avgiftsbelagd.

Allmän förskola

Barn ska erbjudas plats i förskola från höstterminen det år de fyller tre år. Det är obligatoriskt för kommunen att anordna den allmänna förskolan, men frivilligt för barn att delta i verksamheten. Den allmänna förskolan ska omfatta minst 525 timmar om året, följa skolans terminstider. Allmän förskola är avgiftsfri.

Pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg erbjuds som ett alternativ till förskola eller fritidshem och vänder sig till barn i samma åldrar. Verksamheten ska stimulera barns utveckling och lärande och utformas så att den förbereder barnen för fortsatt lärande. Pedagogisk omsorg kan till exempel vara verksamhet där barn tas omhand i personalens eget hem (traditionellt familjedaghem) eller olika flerfamiljslösningar. Pedagogisk omsorg kan även bedrivas i en särskild lokal.
För närvarande bedrivs ingen pedagogisk omsorg i Kävlinge kommun.

Öppen förskola

Öppna förskolan och Familjehuset är värdefullt komplement till förskola och pedagogisk omsorg. Det är en förskolepedagogiskt inriktad mötesplats som främst vänder sig till barn i åldern 0–6 år och deras föräldrar eller annan vuxen som följer med barnet. Öppen förskola är avgiftsfri.

Fritidshem och fritidsklubb och lovverksamhet

Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grundskolan och grundsärskolan. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. Elev ska erbjudas utbildning i fritidshemmet i den omfattning som behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier.

Elever ska även erbjudas utbildning i fritidshem, om de av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av sådan utbildning. Rektor beslutar.

Fritidshemmet vänder sig till elever i förskoleklass - åk 3 och erbjuder både morgon- och eftermiddagsomsorg. Personalen består av fritidspedagoger och förskollärare. Frukost och mellanmål serveras till de elever vars schema omfattar dessa måltider. Fritidshemmet är förutom skoldagar öppen lov- och studiedagar och då serveras även lunch. Fritidshemmet är avgiftsbelagd.

Fritidsklubben erbjuder plats till elever i åk 4–6 med behov av eftermiddags- och lovdagsomsorg. Fritidsklubben finns i skolans eller i fritidsgårdens lokaler. Personalen består av fritidspedagoger eller fritidsledare. Klubben är öppen efter skolans slut fram till kl. 18.00. Mellanmål serveras till de elever vars schema omfattar dessa måltider. På loven är klubben öppen 8.00-18.00 och då serveras även lunch. Fritidsklubben är avgiftsbelagd.

Lovverksamhet

För skolbarn som endast har behov av omsorg under lovdagar kan vi erbjuda lovverksamhet. Verksamheten drivs tillsammans med fritidshemmet eller på fritidsklubben och kostar 75 kr per dag. Frukost, lunch och mellanmål serveras. Anmälan ska göras senast en månad i förväg och anmälan är bindande.

Ansökan och plats

Ansökan ska ske senast fyra månader i förväg. Ansökan görs via e-tjänst på kommunens webbplats.

Hur går en ansökan till

När kommunen fått ansökan skickas en bekräftelse att vi mottagit och godkänt ansökan. Den dag som registreras som ködag är dagen fyra månader före den dag som är anmäld som behovsdag. Behovsdagen ska även innefatta inskolningstiden. Om ansökan inkommit senare, det vill säga mindre än fyra månader före behovsdagen, är ködagen ansökningsdagen. För att erbjudas plats måste barnet ha fyllt ett år och vara folkbokförd i kommunen.

Om familjen vid ansökningstillfället inte är bosatt och folkbokförd i kommunen kan en ansökan ändå göras om en kopia på köpe- eller hyreskontrakt för bostaden skickas till placeringsassistenten.

Erbjudande av plats

Vid fördelning av platser tas hänsyn till barngruppens sammansättning på respektive enhet. Vid samma ködag går äldre barn före yngre. I övrigt fördelas platser enligt följande prioriteringsordning:

 1. Barn/Elever som av fysiska, psykiska eller andra skäl som behöver särskilt stöd i sin utveckling.
 2. Barn vars syskon redan är placerad på aktuell enhet omfattas av syskonförtur.
 3. Hänsyn tas till vårdnadshavares önskemål i den utsträckning det är möjligt. Fördelningen av övriga platser görs så att samtliga barn vid erbjudandetillfället kan erbjudas plats så nära hemmet som möjligt.

Vårdnadshavare får erbjudande om plats via E-tjänst och ska svara inom tio dagar, svaret lämnas via E-tjänst. Om vårdnadshavare tackar ja till platsen påbörjas inskolningen på startdatumet.

Om vårdnadshavare tackar nej till plats har kommunen fullgjort sin skyldighet att erbjuda plats inom 4 månader. Om vårdnadshavare tackar nej till plats måste ny ansökan göras.

En ny ansökan måste också göras i de fall vårdnadshavare tackar ja till erbjuden plats men önskar byta till annan förskola. Överflyttningar mellan förskolor sker endast i augusti. Efter genomförda överflyttningar fördelas platserna enligt ovanstående prioriteringsordning.

Vistelsetid

Schematid

Barnet/elevens schema ska omfatta vårdnadshavares arbetstid eller studietid samt restid. Vid vårdnadshavares ledighet som semester eller lediga dagar ska även barnet/eleven vara ledig från förskola, fritidshem eller fritidsklubb. Schematiden på fritidshem och fritidsklubb gäller den tid som är utöver skoltiden. Under sommarlovet gäller placeringen för den totala vistelsetiden. Vid förändring av förälderns anställningsförhållanden ska schema och inkomstuppgift ändras och detta ska ske en månad i förväg.

Allmän förskola

Barn har rätt till plats i förskola från höstterminen det år de fyller tre år. Den allmänna förskolan omfattar 525 timmar om året och följer grundskolans terminstider. Allmän förskola är avgiftsfri. Förskolan beslutar vilka dagar och tider som erbjuds.

Barn vars vårdnadshavare förvärvsarbetar eller studerar har rätt till avgiftsfri förskola, 525 timmar/år från höstterminen det år de fyller tre år. För tid utöver de 525 avgiftsfria timmarna/år erläggs avgift enligt maxtaxa.

Föräldraledighet och arbetslöshet - Förskola

Vid föräldraledighet eller arbetslöshet anmäler vårdnadshavare detta via E-tjänst genom att göra en inkomständring och ändra taxekategori, helårs- eller terminsomsorg. Ändringen ska anmälas minst en månad innan föräldraledighet eller arbetslöshet påbörjas. Återgång till arbete anmäls via E-tjänst enligt ovan.

Vid föräldraledighet och arbetslöshet får barnet behålla samma schema som tidigare upp till en månad. Vid föräldraledighet före nedkomst, dock maximalt 60 dagar, kvarstår rätten att behålla samma schema som tidigare och dessutom en månad efter nedkomst.

Barn i åldern 1–3 år har rätt till förskola 15 timmar i veckan när vårdnadshavare är föräldraledig eller aktivt arbetssökande. Platsen är avgiftsbelagd. Förskolan beslutar vilka dagar och tider som erbjuds. Vårdnadshavare kan välja helårsomsorg med 15 timmar per vecka eller förskola terminsvis. Om du väljer att placera ditt barn terminsvis är barnet ledigt under sommarlov, höstlov, jullov, februarilov samt påsklov och då betalar du ingen avgift under barnets lovdagar. Ändring anmäls en månad innan.

Om vårdnadshavare studerar eller arbetar under föräldraledighet ska det styrkas med studieintyg alternativt arbetsgivarintyg.

Arbetslösa som arbetar enstaka dagar ska anmäla detta på blanketten: Utökning av tid vid tillfälligt arbete (finns på enheten). Denna signeras vid varje enskilt tillfälle. Utökningen debiteras en avgift baserad på inkomst. Avgiften kan inte överstiga taket för maxtaxan.

Föräldraledighet och arbetslöshet - Fritidshem och fritidsklubb

Elever vars vårdnadshavare är föräldraledig eller arbetslös har inte rätt till fritidshem eller fritidsklubb. Platsen ska sägas upp med två månaders uppsägningstid. När vårdnadshavare återgår till arbete eller studier får eleven åter plats på fritidshem.

Vid föräldraledighet och arbetslöshet får eleven behålla samma schema som tidigare upp till en månad. Vid föräldraledighet före nedkomst, dock maximalt 60 dagar, kvarstår rätten att behålla samma schema som tidigare och dessutom en månad efter nedkomst.

Barn/Elev med rätt till särskilt stöd

Barn/elever ska erbjudas förskola/fritidshem, om de av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola/fritidshem. Rektor beslutar placeringens omfattning och vilken tid barnet ska erbjudas förskola/fritidshem.

Kvällsomsorg

Vårdnadshavare med kvällsarbete erbjuds kvällsomsorg för barn mellan 1-12år. Verksamheten bedrivs på förskola vardagar mellan kl. 18.00 och 22.00. Ansökan ställs till sektor Utbildning. Arbetstiden måste intygas skriftligen av arbetsgivaren. Båda vårdnadshavares arbetstid måste sammanfalla. Schema ska lämnas in en månad i förväg.

 • Kvällsomsorgen mellan kl. 18.00 och 19.00 är förlagd på en förskola i varje kommundel.
 • Kvällsomsorgen mellan kl. 19.00 och 22.00 är förlagd på Korsbacka förskola.

Barn/elever med behov av omsorg mellan kl. 18.00-19.00 erbjuds omsorg på den förskola i kommundelen som har öppet till kl. 19.00.

Förskolebarn med behov av omsorg efter kl. 19.00 erbjuds fast placering på Korsbacka förskola.

Elever med behov av omsorg efter kl. 19.00 erbjuds grundskola/fritidshem på Olympiaskolan och kvällsplacering på Korsbacka förskola.

Uppsägning

Uppsägningstiden är två månader för vilken avgift alltid erlägges. Platsen kan sägas upp tidigare, med sista vistelsedag angiven.

Om vårdnadshavare säger upp elevs plats på fritidshem över sommaren kan ansökan om ny plats göras först efter sista närvarodag enligt det registrerade uppsägningsdatumet.

Ny plats erbjuds fyra månader efter ansökan. Utnyttjas inte platsen under två månader omprövas placeringen.

Barn bosatta i annan kommun

Vid placering av barn bosatt i annan kommun eller vid familjs flyttning från Kävlinge tillhandahålls plats endast under förutsättning att överenskommelse sker mellan kommunerna och att hemkommunen lämnar ersättning för platskostnaden.

Plats i enskild verksamhet

För att Kävlinge kommun ska lämna bidrag för plats i enskild verksamhet, krävs att överenskommelse har träffas mellan Kävlinge kommun och den enskilda verksamheten.

Avgifter

Avgift tas ut från och med första inskolningsdagen. Höjning av inkomsttaket sker årligen, från och med 2024-01-01 är inkomsttaket 56 250 kr.

Avgiften beräknas på familjens sammanlagda bruttoinkomst enligt procentsats som framgår av tabellen. För familjer med flera barn/elever placerade i kommunens förskolor och fritidshem beräknas procentsatsen utifrån sammanlagd procentsats. Den högsta avgiften, i den för barnet/eleven aktuella verksamhetsformen, ska betalas för det yngsta barnet.

Gifta eller sammanboende räknas som avgiftspliktiga oavsett om de har gemensamma barn eller ej.

Taxa och inkomst 2024

Avgifter för förskola (barn 1 är yngsta barnet):

 • barn 1: 3 % av inkomsten dock högst 1 688 kr per månad
 • barn 2: 2 % av inkomsten dock högst 1 125 kr per månad
 • barn 3: 1 % av inkomsten dock högst 563 kr per månad
 • barn 4: ingen avgift

Reduktion allmän förskola:

Barn ska erbjudas plats i förskola 15 timmar/vecka från höstterminen det år de fyller tre år. Allmän förskola är avgiftsfri förutom under skolans lovdagar och dras av på fakturan.

Avgifter för fritidshem (barn 1 är yngsta barnet):

 • barn 1: 2 % av inkomsten dock högst 1 125 kr per månad
 • barn 2: 1 % av inkomsten dock högst 563 kr per månad
 • barn 3: 1 % av inkomsten dock högst 563 kr per månad
 • barn 4: ingen avgift

Avgiftsgrundande inkomst

Till avgiftsgrundande inkomst hör följande ersättningar och bidrag baserat per månad. Som avgiftsgrundande inkomst räknas alla skattepliktiga inkomster till exempel:

 • Lön
 • Familjehemsföräldrars arvodesersättning
 • Pension (ej barnpension)
 • Livränta
 • Föräldrapenning
 • Vårdbidrag för barn (arvodedelen)
 • Sjukbidrag
 • Sjukpenning
 • Arbetslöshetsersättning
 • Utbildningsbidrag avseende arbetsmarknadsutbildning
 • Familjebidrag i form av familjepenning
 • Dagpenning i form av repetitionsutbildning för värnpliktiga med mera

Till avgiftsgrundande inkomst hör inte följande ersättningar:

 • Barnbidrag
 • Bostadsbidrag
 • Ekonomiskt bistånd/Försörjningsstöd
 • Underhållsbidrag/stöd
 • Statligt studiestöd i form av förlängt barnbidrag
 • Studiemedel (låne/bidragsdelen)
 • Merkostnadsersättning
 • Omvårdnadsbidrag till barn med funktionsvariationer
 • Kommunalt bostadsstöd till personer med funktionsvariationer

Anmäl ändrad inkomst

Vid förändrad inkomst ska detta anmälas via E-tjänst. Med jämna mellanrum begärs inkomstuppgifter in. Reglering av för hög debiterad avgift görs om begärd inkomstuppgift lämnas in. Räkning justeras nästkommande månad. Inkomständringar, orsakade av till exempel giftermål, sammanboende eller separationer ska lämnas inom en månad. Kommunen har rätt att kontrollera inkomstuppgifterna med annan myndighet. till exempel Skatteverket.

Företagare

Beräkning av egna företagares inkomster fastställs med utgångspunkt från den av försäkringskassan fastställda sjukpenninggrundande inkomsten samt föregående års taxering.

Avgift vid sjukdom

Blir ditt barn sjukt och läkaren sjukskriver barnet enligt smittskyddslagen lämnas ett sjukintyg till rektor på ditt barns förskola, vilket innebär att en avgiftsreglering sker i efterhand när barnet är friskförklarat.

Faktura

Avgift tas ut från och med det datum platsen erhållits enligt placeringsmed­delandet (inklusive inskolningstiden). Fakturan gäller för innevarande månad och skickas ut en gång i månaden i tolv månader.

Varje månad betalas den preliminära avgiften för innevarande månad. Om inkomst eller placering ändras regleras avgiften på fakturan nästkommande månad. För varje ändring som görs, så som inkomständring eller ändring av taxekategori, kommer en ny rad läggas till på fakturaspecifikationen.

Avgiften ska vara Kävlinge kommun tillhanda senast den siste i samma månad.

För obetalda fakturor debiteras en dröjsmålsränta motsvarande referensränta + åtta procentenheter. Är avgiften inte betald efter att påminnelse är utskickad, kommer ett inkassokrav om 180 kr att debiteras.

Kontakt vid frågor

Om du har frågor eller synpunkter ska du i första hand ta kontakt med rektorn.

Gällande frågor om placering och debitering, tala med vår kundtjänst Kontakt Kävlinge, 046-73 90 00.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?