Särskilt stöd i förskolan

Förskolans utbildning ska ta hänsyn till barns olika förutsättningar och behov och anpassas till alla barn i förskolan. Alla barn ska få en utbildning som är utformad och anpassad så att de utvecklas så långt som möjligt.

Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans ska få detta stöd utformat med hänsyn till egna behov och förutsättningar, enligt Skollagen och läroplanen.

Förskoleteamet

I Kävlinge kommun arbetar Förskoleteamet som består av specialpedagoger och psykolog.

Förskoleteamet är en stödfunktion som kompletterar förskolans verksamhet och arbetar för att bidra till att alla barn ska få en utbildning som är utformad och anpassad så att de kan lära och utvecklas så långt som möjligt. Detta sker genom hälsofrämjande och förebyggande arbete. Det kan exempelvis innebära att fokusera på lärmiljön och lyfta frågor kring det vi vet är betydelsefullt och underlättar lärandet för något eller några barn samtidigt som det är bra för alla.

I Förskoleteamets arbete ingår att arbeta med följande delar sett utifrån våra olika yrkesroller:

  • Ge stöd till förskolan i att kartlägga och utveckla arbetet kring både individ, grupp och förskolans organisation
  • Handleda arbetslag för att reflektera kring vardagliga situationer i förskolan
  • Vara ett stöd till rektor och personal i olika frågor
  • Bidra till att utveckla förskolans verksamhet genom fortbildning till förskolans personal
  • Samverka med andra aktörer utanför förskolan som logoped, barn- och ungdomshabilitering, barnavårdscentral med flera

Förskoleteamet är en del av Barn- och elevhälsan och får sina uppdrag av förskolans rektor och arbetslag.

Kontakt och mer information

Om du som förälder vill veta mer om Förskoleteamets arbete kontaktar du arbetslag eller rektor på den förskola där ditt barn går.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?