Modersmål i förskolan

Förskolan och förskoleklassen ska medverka till att barn med ett annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla båda det svenska språket och sitt modersmål.

I läroplanen för förskolan framgår att verksamheten ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling. Vidare ska medvetenhet om det egna kulturarvet och delaktighet i andras kultur bidra till att barnen utvecklar sin förmåga att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar.

Det språkliga lärandet blir bäst när språket används i meningsfulla sammanhang i vardagen, till exempel i lek, musik, sagor och skapande verksamhet. Förskollärare och arbetslag ska därför erbjuda undervisning som anpassar aktiviteter, arbetssätt, miljö och material efter barnens behov, för att medverka till barns utveckling av sitt modersmål.

Kontakt

Om du har frågor angående modersmålsstöd i förskolan, ta kontakt med förskollärare eller rektor på ditt barns förskola för mer information.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?