Modersmål i förskolan

Förskolan och förskoleklassen ska medverka till att barn med ett annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål.

Tre barn och en pedagog leker med djur

I läroplanen för förskolan framgår att verksamheten ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling. Vidare ska medvetenhet om det egna kulturarvet och delaktighet i andras kultur bidra till att barnen utvecklar sin förmåga att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar.

Modersmålsstöd

Det språkliga lärandet blir bäst när språket används i meningsfulla sammanhang i vardagen, till exempel i lek, musik, sagor och skapande verksamhet. Förskollärare och arbetslag ska därför erbjuda undervisning som anpassar aktiviteter, arbetssätt, miljö och material efter barnens behov, för att medverka till barns utveckling av sitt modersmål.

Kontakt om modersmål

Om du har frågor angående modersmålsstöd i förskolan, ta kontakt med förskollärare eller rektor på ditt barns förskola för mer information.

Om du har frågor angående modersmålsundervisning i grundskolan, ta kontakt med Språkcentrum.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?