Detaljplan för Lödde C väst, Löddeköpinge

Skede

Arbete inför samråd pågår.

Planområdet

Planområdet ligger i direkt anslutning till Lödde centrum i centrala Löddeköpinge. Planområdet består idag av en villafastighet och grönytor.

bild över planområdet för Möller 2 m.fl

Planförslaget

Detaljplanen föreslås möjliggöra en förtätning med bostäder inom planområdet. Möjlighet ska finnas att uppföra flerbostadshus och även radhusbebyggelse.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?