Detaljplan för Löddeköpinge 12:3, Löddeköpinge

Skede

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 12 juni 2023. Kommunfullmäktiges beslut överklagades till Mark- och miljödomstolen som beslutat att upphäva detaljplanen. Kävlinge kommun har överklagat domstolens beslut vidare till Mark- och miljööverdomstolen.

Planområdet

Lödde folkets park ligger intill Lödde centrum i centrala Löddeköpinge. Planområdet består av Lödde folkets park med folkets hus.

Planförslaget

Förslaget avser bostäder och verksamhetslokal inom Lödde Folkets Park i Löddeköpinge. Detaljplanen har föregåtts av en markanvisningstävling som vanns av Er-Ho Fastigheter AB tillsammans med Wingårdhs arkitekter.

Bostadsbebyggelsen föreslås i flerbostadshus i upp till fem våningar. Byggnaderna placeras utmed planområdets gräns. Parkering föreslås både i markplan och i underjordiskt garage med infart från Skolvägen.

Folkets hus bevaras och används som verksamhetslokal. Miljön runt om folkets hus utvecklas till en parkmiljö för allmänheten.


Vy över planområdet

Vy över planområdet

Planhandlingar

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?