Detaljplan för Lödde kors, Löddeköpinge

Skede

Arbete inför granskning pågår.
Samråd hölls den 17 november - 13 december 2023.

Planområdet

Cirkulationsplatsen där Barsebäcksvägen, Malmövägen, Ådalsvägen och Landskronavägen möts, detta var tidigare en korsning därav namnet Lödde kors. Planområdet omfattar flera fastigheter intill korset.

Planförslaget

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bebyggelse av bostäder, centrumlokaler och vårdboende inom planområdet. Planen bekräftar och möjliggör utbyggnad av allmän platsmark för gata och gång- och cykeltrafik.
Planförslaget innebär en utbyggnad av cirka 75 lägenheter i flerbostadshus, ett LSS-boende samt cirka 40 lägenheter för äldre. Bebyggelsen med tillhörande uteytor fördelas på tre kvarter runt vägkorsningen Lödde kors.
Som en entré till Löddeköpinge är det viktigt att platsen planeras på ett sätt som tar vara på platsens syfte att fungera som en trafiknod och ett attraktivt bostadskvarter. Anpassningar för att klara framtida trafikökning och att skapa goda boendeförhållanden i form av bullerkrav och behov av utemiljöer ska säkerställas.
Kvarterens utformning ska ta utgångspunkt i de kulturhistoriska värdena på platsen, och den nuvarande karaktären och skalan runt Lödde kors med bebyggelse i en till tre våningar i tegel eller ljus puts. Befintlig magasinsbyggnad och före detta gästgiveriet föreslås bevaras och byggas om för bostäder. Det före detta handelshuset i det nordöstra kvarteret föreslås rivas och ersätta med bebyggelse i en moderniserad tolkning av dagens byggnader.

Vy över planområdet

Vy över planområdet

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?