Lödde Öster - attraktiv småstadsmiljö i utkanten av Löddeköpinge

Visionsbild av hus vid sädesfält en solig dag.

Visionsbild av Krook & Tjäder.

I Lödde Öster planeras för en ny stadsdel i angränsning till villabebyggelse och jordbruksmark. Här ska finnas attraktiva bostäder, mötesplatser och grönstråk. De offentliga rummen så som gator, parker och torg skapar ett socialt liv i stadsdelen. Här ska det vara tryggt att leva och bo med närhet till kommunikationer och service.

I härliga Lödde Öster blandas radhus och småhus i en till tre våningar, samt friliggande eller sammanbyggda flerbostadshus i tre till fyra våningar. I bra sollägen och mot platser och gator planeras för förgårdar där det ryms cykelparkering och en mindre uteplats där man kan umgås och njuta av det goda livet.

Grön småstadskaraktär i tydlig kvartersstruktur

Området planeras med en tydlig kvartersstruktur där en lummig småstadskaraktär med småskalighet är utgångspunkten i utformningen av området. Bebyggelse placeras nära eller i direkt anslutning mot gata för att skapa ett sammanhållet gaturum. Kvarterens inre delar är tänkta som trädgårdar eller gemensamma gårdar med parkering, förråd, sociala ytor med mera.

Centralt torg med anslutande skol- och idrottsområde samt service och handel

Bebyggelsestrukturen är utformad för att det inom området ska bildas både ett centralt torg och ett flertal mindre platsbildningar. Kring torget planeras det för tätare bebyggelse för att ge förutsättningar för ett attraktivt, offentligt rum. I anslutning till torget har skol- och idrottsområde placerats för att stärka denna del som en tydlig målpunkt i området och kring torget möjliggörs för etablering av viss service och handel.

Gångstråk, parkytor och lekplatser

Längs områdets södra och västra gräns planeras för ett större sammanhängande grönstråk. Grönytorna ett viktigt rekreationsområde för såväl boende i Lödde Öster som övriga boende i närområdet och ska kunna möjliggöra för gångstråk, parkytor och lekplatser.

300 bostäder samt ny skola och förskola

Här planeras för cirka 300 bostäder uppdelat på friliggande hus, parhus, radhus och flerbostadshus samt en ny skola och förskola. Riksbyggen har avtal att exploatera en större del av området, tillsammans med den privata fastighetsägaren som äger marken idag. Aktörerna kommer i kommande exploatering troligen att möjliggöra för andra exploatörer i området.

Illustration av området Lödde öster.

Illustration av Tengbom.

Tidslinje Lödde Öster

Detaljplanen är överklagad. Mark- och miljööverdomstolen har meddelat prövningstillstånd och dom väntas under senare delen av 2024.

Vid antagen detaljplan är första steg att påbörja arbetet med att bygga ut gator, vatten- och avlopp, parker och områden för dagvatten och lek.

Området kan börja byggas som tidigast 2026/2027 och kommer att byggas ut fram till 2035.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?