Olika typer av stöd och ansökan

Du som behöver hjälp på grund av en funktionsnedsättning erbjuds olika former av stöd och service från samhället.

Stödinsatserna ska förbättra din motoriska eller psykiska förmåga och lindra de besvär som funktionsnedsättningen kan medföra.

Det finns olika lagar som styr din rätt till hjälp

  • Socialtjänstlagen, SoL
    Målet med SoL är att tillgodose behov så att du uppnår "skälig levnadsnivå"
  • Lag om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS
    LSS-lagen ska tillgodose behov så att du uppnår "goda levnadsvillkor".

Ansök om stöd

För att få stöd och hjälp behövs en ansökan. I kommunen finns LSS-handläggare som kan ge dig information om ansökan och om de olika insatserna.

Din ansökan kan du lämna skriftligen på ansökningsblankett eller muntligen, själv eller via god man eller förvaltare.

Vad händer med ansökan?

När din ansökan har kommit in gör en handläggare i samråd med dig en utredning av ditt behov av stöd. Ofta behöver handläggaren då mer information om dig, till exempel intyg eller uppgifter från läkare, psykolog eller annan personal som tidigare gjort en utredning.

Din ansökan prövas utifrån socialtjänstlagen (SoL) eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Utredningen görs alltid utifrån just dina behov.

Du får ett beslut

När utredningen är klar fattar handläggaren ett beslut.

Bifall

Bifall betyder att du bedöms ha rätt till insatser. Handläggaren skriver i sitt beslut vilken insats du har rätt till och omfattningen - hur mycket hjälp du kan få. Du får ett skriftligt meddelande om beslutet.

Avslag

Om du inte bedöms ha rätt till den hjälp du har ansökt om får du ett skriftligt beslut om det, ett avslag. Det finns många orsaker till att du kan få avslag, till exempel:

  • om du inte omfattas av personkretsen i LSS.
  • om ditt behov kan tillgodoses - att du kan få hjälp - på annat sätt.

Du kan också få avslag på en del av din ansökan, det vill säga att du inte kan få all den hjälp du ansökt om. Du har rätt att ta del av de uppgifter som ligger till grund för beslut som gäller dig.

Hur lång tid tar det?

Din ansökan ska handläggas så snabbt som möjligt. Hur lång tid det tar beror på vad du har ansökt om, men vi försöker fatta ett beslut inom tre månader.

Vad kostar insatserna?

Alla insatser enligt LSS är i princip kostnadsfria, men några undantag finns. Du betalar exempelvis för din mat, hyra och dina kostnader i samband med aktiviteter.

Du kan överklaga beslutet

Ett beslut om avslag kan överklagas till förvaltningsrätten. Detta måste du göra inom tre veckor från det att du fått beslutet.

Syn- och hörselnedsättning

För dig som har syn- och/eller hörselnedsättning finns olika former av hjälp och tjänster för att underlätta i din vardag.

Det är Region Skåne som kan hjälpa dig vidare och ge dig information och rådgivning kring syn- och hörselnedsättning och allt vad det kan innebära.

Hjälpmedel och bostadsanpassning

Du kan få hjälp med att anpassa din närmiljö och göra den så tillgänglig som möjlig med hjälp av till exempel bostadsanpassning och hjälpmedel.

Mer information om hjälpmedel och bostadsanpassning.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?