Stöd och insatser enligt LSS

Syftet med LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, är att du som har en funktionsnedsättning ska få det stöd som du behöver för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

Alla insatser som ges enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) är behovsprövade. Det är kommunens handläggare som utreder om du har behov av den sökta insatsen. Först görs en bedömning om du ingår i någon av följande tre personkretsar:

  1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
  2. Personer med stora begåvningsmässiga funktionsnedsättningar som inte går över, efter en hjärnskada i vuxen ålder.
  3. Personer med fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som inte beror på normalt åldrande och som finns kvar under lång tid.

Om du bedöms ingå i en personkrets görs därefter en utredning om du har behov av den sökta insatsen.

Ansökan

Ansökan om enligt LSS görs hos kommunens LSS-handläggare. Det är den enskilde, vårdnadshavare, god man eller förvaltare som kan ansöka om insatser enligt LSS. Ansökningsblankett finns under Självservice.

Det går att söka om följande insatser:

Avlösarservice i hemmet

Vad innebär avlösarservice?

Avlösarservice i hemmet ska göra det möjligt för anhöriga/föräldrar att få avlastning och kunna genomföra egna aktiviteter i eller utanför hemmet. Insatsen kan även vara en förutsättning för att föräldrar ska kunna ägna sig åt det funktionshindrade barnets syskon.

Avlösarservice ges i hemmet och dess närmiljö. Avlösarservice kan erbjudas både som en regelbunden insats och vid tillfälliga behov.

Avlösarservice innebär att avlösaren tillfälligt tar över omvårdnaden från anhöriga eller vårdnadshavare. Avlösaren ansvarar dock inte för att sköta andra barn i familjen, sköta hushållsuppgifter eller hämta och lämna barn på skola.

Kontaktperson

Många personer med funktionsnedsättning har få kontakter vid sidan av sina anhöriga. Kontaktpersonens främsta uppgift är att vara en medmänniska och vän. Kontaktpersonen har tystnadsplikt.

Vad innebär det att ha en kontaktperson?

En kontaktperson är en medmänniska och vän som du kan umgås med och som även kan hjälpa dig komma ut på sociala aktiviteter som du själv väljer. Kontaktpersonen kan även ge råd och stöd i vardagssituationer. Målet är främst att bryta isolering. Uppdraget utformas utifrån dina önskemål och behov.

Bli kontaktperson

För att bli kontaktperson bör man ha ett stort engagemang och intresse för andra människor. Kontaktpersonen får råd, stöd och handledning. Något krav på särskild yrkeskompetens ställs inte.

Information för dig som vill bli kontaktperson

Ledsagarservice

Ledsagarservice ska göra det möjligt för en person med funktionsnedsättning att delta i samhällets gemenskap.

Vad innebär ledsagarservice?

  • Insatsen anpassas efter dina individuella behov och kan vara exempelvis att få stöd i att delta i fritidsaktiviteter, i kulturlivet eller bara för att promenera.
  • Insatsen ska utformas så att den ökar dina möjligheter att leva ett självständigt liv. Insatsen genomförs utanför hemmet.

Bli ledsagare

Att vara ledsagare innebär att du stödjer personen att genomföra enklare sociala aktiviteter. Det krävs ingen utbildning för att bli ledsagare men det är viktigt att du har en trygg och stabil livssituation och har ett intresse att engagera dig i andra människor. Ledsagaren har tystnadsplikt.

Personlig assistans

Personlig assistans finns att söka för dig som är under 65 år och har en funktionsnedsättning som innebär ett omfattande behov av stöd och hjälp.

För att beviljas personlig assistans ska du ha stora, varaktiga och omfattande hjälpbehov. Det innebär handgriplig hjälp av en annan person för att kunna sköta sin personliga hygien, att klä på och av sig, att äta och kommunicera med andra. Det vill säga grundläggande behov.

Ansök om personlig assistans hos kommunen

Om det grundläggande behoven är mindre än 20 timmar per vecka ansöker du om personlig assistans hos hos kommunens LSS-handläggare. Ansökningsblankett finns under e-tjänster.

Ansök om personlig assistans hos försäkringskassan

Om de grundläggande behoven överstiger 20 timmar per vecka är det Försäkringskassan som bedömer behovet av personlig assistans.

Välj utförare

Du kan själv välja vem man vill ha som utförare av assistansen, exempelvis kommunen eller privat utförare.

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Vissa ungdomar med funktionsnedsättning kan ha svårt att klara sig själva när föräldrarna arbetar eller studerar. Korttidstillsyn är till för skolungdomar som har funktionsnedsättning och som inte längre har tillgång till fritidshem men som fortfarande har behov av det.

Skolungdomar över 12 år med omfattande funktionsnedsättning kan beviljas korttidstillsyn före och efter skoldagen samt under skolloven när föräldrarna studerar eller förvärvsarbetar. Korttidstillsyn kan tidigast beviljas från och med vårterminens slut det år skolungdomen fyller 13 år.

Insatsen ges dock längst fram till det att du gått ut gymnasiet.

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

Korttidsvistelse innebär att du som har funktionsnedsättning tillfälligt bor utanför ditt eget hem. Korttidsvistelse kan erbjudas både som en regelbunden insats och vid tillfälliga behov. Syftet kan vara att du själv behöver byta miljö och träffa andra, men också att ge anhöriga avkoppling och avlastning.

Korttidsvistelse kan ges på olika sätt:

  • korttidsvistelse
  • korttidsfamilj (också kallat stödfamilj)
  • lägervistelse

Korttids i Kävlinge kommun

Korttids har för närvarande 5 platser och finns på Södervångvägen 11 i Löddeköpinge. Vårt mål är att de som är på korttids ska få möjlighet till en social och personlig utveckling.

Korttids planeras utifrån de som vistas där. Vi eftersträvar en hemlik miljö och varje person har ett eget rum den tiden de är på kortis. Det finns även tillgång till gemensamma utrymmen som kök och tv-rum.

Korttidsfamilj eller stödfamilj

Stödfamilj är en form av korttidsvistelse utanför det egna hemmet där barn med funktionsnedsättning får bo hos en familj.

Information för dig som vill bli stödfamilj

Lägervistelse

Korttidsvistelse kan också beviljas i form av lägervistelse. Insatsen beviljas vanligtvis vid ett tillfälle.

Boende med särskild service för vuxna

Det finns tre huvudformer för hur insatsen Bostad med särskild service till vuxna enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, utformas:

Särskild anpassad bostad

En särskild anpassad bostad är ett boende utan fast bemanning. Stöd kan ges i form av annan insats enligt LSS eller i form av hemtjänstinsatser. I denna form av bostad ingår inte omvårdnad, fritid eller kulturella aktiviteter.

Servicebostad

Servicebostad innebär att det finns tillgång till gemensam service och fast bemanning. Lägenheterna ligger i flerfamiljshus med närhet till andra servicebostäder. I boendet ingår omvårdnad, fritids- och kulturella aktiviteter.

Gruppbostad

Gruppbostad vänder sig till dig som har ett omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov, av den anledningen finns det fast bemanning dygnet runt. Boendet är utöver den egna lägenheten utrustat med gemensamma utrymmen för umgänge och fritidsaktiviteter. I boendet ingår omvårdnad, fritids- och kulturella aktiviteter.

Information om våra boende för vuxna med funktionsnedsättning

Daglig verksamhet

Daglig verksamhet är sysselsättning för personer med funktions­nedsättning, autism eller hjärnskada med begåvningsmässigt funktionshinder som orsakats i vuxen ålder.

Se vilka daglig verksamheter du kan välja mellan

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?