Stöd och insatser enligt LSS

Syftet med LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, är att du som har en funktionsnedsättning ska få det stöd som du behöver för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

För att få rätt till LSS-insatser ska du ha en funktionsnedsättning som gör att du tillhör någon av följande 3 personkretsar:

 1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
 2. Personer med stora begåvningsmässiga funktionsnedsättningar som inte går över, efter en hjärnskada i vuxen ålder.
 3. Personer med fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som inte beror på normalt åldrande och som finns kvar under lång tid.

LSS är en rättighetslag. Det betyder att du som omfattas av den kan kräva de rättigheter som finns i lagen.

Ansökan

Du ansöker om insatser enligt LSS hos kommunens LSS-handläggare. Ansökningsblankett finns under Självservice.

Det går att söka om följande insatser:

Avlösare i hemmet

Du kan få avlösarservice i hemmet om du är anhörig till barn, ungdom eller vuxen med funktionsnedsättning. Avlösaren kommer hem till familjen.

Vad innebär avlösarservice?

Avlösarservice i hemmet ska göra det möjligt för anhöriga/föräldrar att få avlastning och kunna genomföra egna aktiviteter i eller utanför hemmet.

Insatsen kan även vara en förutsättning för att föräldrar ska kunna ägna sig åt det funktionshindrade barnets syskon.

Avlösarservice innebär att avlösaren tillfälligt övertar omvårdnaden från anhöriga eller vårdnadshavare. Avlösarservice ges i hemmet och dess närmiljö.

Bli avlösare

Det krävs ingen utbildning för att bli avlösare men det är viktigt att du har en trygg och stabil livssituation och har ett intresse att engagera dig i andra människor.

Behovet hos den enskilde barnet/ungdomen matchas ihop med en avlösare som på bästa sätt ska ge det stöd som beviljats.

Kontaktperson

Många personer med funktionsnedsättning har få kontakter vid sidan av sina anhöriga. Kontaktpersonens främsta uppgift är att vara en medmänniska och vän. Kontaktpersonen har tystnadsplikt.

Vad innebär det att vara kontaktperson?

 • att vara en medmänniska och vän
 • att stimulera till en aktiv fritid- att främja sociala kontakter.
 • att ge råd och stöd i vardagssituationer
 • att vilja bygga upp en relation som varar en längre tid.

Bli kontaktperson

För att bli kontaktperson bör man ha ett stort engagemang och intresse för andra människor. Kontaktpersonen får råd, stöd och handledning. Något krav på särskild yrkeskompetens ställs inte.

Information för dig som vill bli kontaktperson

Ledsagarservice

Ledsagarservice ska göra det möjligt för en person med funktionsnedsättning att delta i samhällets gemenskap.

Vad innebär ledsagarservice?

 • Insatsen anpassas efter de individuella behoven och kan vara exempelvis att ge stöd i att delta i fritidsaktiviteter, i kulturlivet eller bara för att promenera.
 • Insatsen ska utformas så att den ökar den enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv. Insatsen genomförs utanför hemmet.

Bli ledsagare

Att vara ledsagare innebär att du stödjer personen att genomföra enklare sociala aktiviteter. Det krävs ingen utbildning för att bli ledsagare men det är viktigt att du har en trygg och stabil livssituation och har ett intresse att engagera dig i andra människor. Ledsagaren har tystnadsplikt.

Personlig assistent

Personlig assistans finns att söka för dig som är under 65 år och har en funktionsnedsättning som innebär ett omfattande behov av stöd och hjälp.

För att beviljas personlig assistans ska du ha stora, varaktiga och omfattande hjälpbehov. Det innebär hjälp med personlig hygien, att klä på och av sig, att äta och kommunicera med andra. Det vill säga grundläggande behov.

Ansök om personlig assistent hos kommunen

Om det grundläggande behoven är mindre än 20 timmar per vecka ansöker du om personlig assistans hos hos kommunens LSS-handläggare. Ansökningsblankett finns under e-tjänster.

Ansök om personlig assistent hos försäkringskassan

Om de grundläggande behoven överstiger 20 timmar per vecka är det Försäkringskassan som bedömer behovet av personlig assistans.

Välj utförare

Du kan själv välja vem man vill ha som utförare av assistansen, exempelvis kommunen eller privat utförare.

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Vissa ungdomar med funktionsnedsättning kan ha svårt att klara sig själva när föräldrarna arbetar eller studerar.

Skolungdomar över 12 år med omfattande funktionsnedsättning kan beviljas korttidstillsyn före och efter skoldagen samt under skolloven när föräldrarna studerar eller förvärvsarbetar,

Insatsen ges dock längst fram till det att du gått ut gymnasiet.

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

Korttidsvistelse utanför hemmet kan beviljas för att ge dig rekreation, miljöombyte och personlig utveckling och dels för att ge anhöriga avlösning i omvårdnadsarbetet.

Korttidsvistelse kan ges på olika sätt:

 • korttidshem
 • stödfamilj
 • rekreationsanläggning
 • sommarläger
 • kortkurs på folkhögskola
 • Korttidsvistelse (korttids) i Kävlinge Kommun

Korttids i Kävlinge kommun

Korttids har för närvarande 5 platser och finns på Södervångvägen 11 i Löddeköpinge. Vårt mål är att de som är på korttids ska få möjlighet till en social och personlig utveckling.

Korttids planeras utifrån de som vistas där. Vi eftersträvar en hemlik miljö och varje person har ett eget rum den tiden de är på kortis. Det finns även tillgång till gemensamma utrymmen som kök och tv-rum.

Stödfamilj

Stödfamilj en korttidsvistelse utanför det egna hemmet där barn med funktionsnedsättning få bo hos en familj, vanligtvis ett veckoslut per månad.

Information för dig som vill bli stödfamilj

Boende med särskild service för vuxna

Det finns tre huvudformer för hur insatsen Bostad med särskild service till vuxna enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, utformas:

Särskild anpassad bostad

En särskild anpassad bostad är ett boende utan fast bemanning. Stöd kan ges i form av annan insats enligt LSS eller i form av hemtjänstinsatser. I denna form av bostad ingår inte omvårdnad, fritid eller kulturella aktiviteter.

Servicebostad

Servicebostad innebär att det finns tillgång till gemensam service och fast bemanning. Lägenheterna ligger i flerfamiljshus med närhet till andra servicebostäder. I boendet ingår omvårdnad, fritids- och kulturella aktiviteter.

Gruppbostad

Gruppbostad vänder sig till dig som har ett omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov, av den anledningen finns det fast bemanning dygnet runt. Boendet är utöver den egna lägenheten utrustat med gemensamma utrymmen för umgänge och fritidsaktiviteter. I boendet ingår omvårdnad, fritids- och kulturella aktiviteter.

Information om våra boende för vuxna med funktionsnedsättning

Daglig verksamhet

Daglig verksamhet är sysselsättning för personer med funktions­nedsättning, autism eller hjärnskada med begåvningsmässigt funktionshinder som orsakats i vuxen ålder.

Se vilka daglig verksamheter du kan välja mellan

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?