Betalar du rätt avgift för förskola och fritidshem?

Alla ska betala rätt avgift för förskola och fritidshem – det är fråga om rättvisa. Därför gör Kävlinge kommun en retroaktiv kontroll av barnomsorgsavgiften, där vårdnadshavarnas taxerade förvärvsinkomst hos Skatteverket jämförs med de uppgifter som lämnats till kommunen.

Avgiften för ett barns förskole- eller fritidsplats grundar sig på hushållets inkomst. Kävlinge kommun ber varje år vårdnadshavare om aktuell inkomstuppgift så att en beräkning av avgiften kan göras. Vårdnadshavare ansvarar för att meddela rätt inkomst och familjeförhållande så att barnomsorgsavgiften för hushållet blir rätt.

Kävlinge kommun gör från och med 2020 en kontroll där vårdnadshavarnas taxerade förvärvsinkomst hos Skatteverket jämförs med de uppgifter som lämnats till kommunen. Kontrollen görs retroaktivt, då Skatteverkets uppgifter om taxerad årsinkomst finns tillgänglig först två år efter taxeringsårets slut.

Om du har betalat för lite eller för mycket

Om kontrollen visar att fel avgift har betalats kommer en justering att göras. Har du betalat för hög avgift görs en återbetalning och har du betalat för lite får du en faktura på mellanskillnaden. Vi kommer att skicka ut besked om återbetalning och fakturor under november.

Avgiftskontrollen sker med två års fördröjning eftersom Skatteverkets uppgifter inte finns tillgängliga tidigare. De flesta vårdnadshavare har betalat rätt avgift och kommer inte att beröras.

Kontakt

Du är välkommen att kontakta oss via vår e-tjänst för avgiftskontroll om du har frågor om en faktura eller en återbetalning. Du loggar in med hjälp av mobilt Bank-Id. E-tjänst för avgiftskontroll Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor och svar om avgiftskontroll

Här har vi samlat svar på de vanligaste frågorna.

Varför genomför ni den här kontrollen?

Barnomsorgsavgiften som du betalar till Kävlinge kommun är en preliminär avgift. Det betyder att vi beräknar avgiften med hjälp av uppgifter som du lämnat till Kävlinge kommun. Vi vill med kontrollen nu följa upp att rätt avgift debiterats. Det är en rättvisefråga att familjer behandlas lika och betalar avgift enligt den taxa som gäller.

Vem har beslutat att kontrollen ska genomföras?

Utbildningsnämnden beslutade i tillämplighetsföreskrifterna 2019-06-11 (UN §30/2019) att kommunen har rätt att kontrollera inkomstuppgifterna med annan myndighet, till exempel Skatteverket.

Varför kontrollerar ni två år tillbaka i tiden?

Avgiftskontrollen sker med två års fördröjning eftersom Skatteverkets uppgifter om sluttaxering inte finns tillgängliga tidigare.

Hur räknas rätt avgift ut?

Kontrollen sker genom att vi hämtar uppgifter gällande inkomst av näringsverksamhet och inkomst av tjänst från Skatteverket. De tillsammans anger värdet för taxerad förvärvsinkomst, som sedan delas med 12. Kommunen får då få fram en genomsnittlig månadsinkomst. Den jämförs sedan med den inkomstuppgift du lämnat och som är registrerad hos Kävlinge kommun.

Vad räknas som avgiftsgrundande inkomst vid beräkning av barnomsorgsavgift?

Den avgiftsgrundande inkomsten utgörs av:

 • Lön
 • Familjehemsföräldrars arvodesersättning
 • Pension (ej barnpension)
 • Livränta
 • Föräldrapenning
 • Vårdbidrag för barn (arvodedelen)
 • Sjukbidrag och sjukpenning
 • Arbetslöshetsersättning
 • Utbildningsbidrag avseende arbetsmarknadsutbildning
 • Familjebidrag i form av familjepenning
 • Dagpenning i form av repetitionsutbildning för värnpliktiga med mera

Hur beräknas barnomsorgsavgiften?

Maxtaxa gäller för förskola och fritidshem. Avgiften är beroende på familjens sammanlagda bruttoinkomst/år. Månadsinkomsten beräknas genom att familjens gemensamma beräknade bruttoinkomst/år fördelas på tolv månader. Högsta avgiftsgrundande inkomst för 2021 var 604 080 kr/år.

Jag har inte tidigare fått information om att detta ska genomföras, hur har ni informerat?

Vi har informerat via Infomentor och kommunens webbplats.

Uppdateras inte min inkomst automatiskt?

Nej, inkomsten uppdateras inte automatiskt. Vårdnadshavare har ansvar för att meddela rätt inkomst och familjeförhållande så att barnomsorgsavgiften för hushållet blir rätt. Det skickas även ut en årlig påminnelse om att uppdatera inkomsten.

Om fakturan

När får jag min faktura?

Vi skickar ut fakturorna successivt under november månad.

När ska fakturan betalas?

Senast den 28 februari 2024 ska fakturan vara betald.

Kommer alla att få en faktura?

Nej. Endast de som är berörda av en efterdebitering kommer att få en faktura, det vill säga de som under 2021 fakturerades för låg avgift i förhållande till deras egentliga inkomst. Vi kommer inte att skicka ut fakturor för belopp som understiger 600kr.

Jag kan inte betala min faktura, vart ska jag vända mig?

Gör en anmälan i e-tjänsten för avgiftskontroll e-tjanster.kavlinge.se/avgiftskontroll, så hjälper vi dig vidare.

Jag kan inte betala allt på en gång, hur gör jag?

Du kan dela upp betalningen på flera månader genom en avbetalningsplan. Då tillkommer sedvanliga räntor och uppläggningsavgift. Kontakta oss i god tid innan förfallodatum. Använd vår e-tjänst e-tjanster.kavlinge.se/avgiftskontroll så hjälper vi dig att lägga upp en avbetalningsplan.

Vad ska jag göra om jag inte är nöjd med det underlag som finns på fakturan?

Du kan beställa hem ett mer detaljerat via vår e-tjänst e-tjanster.kavlinge.se/avgiftskontroll.

Fakturan kan inte stämma, hur gör jag för att bestrida den?

När du ska bestrida en faktura vill vi ha in det skriftligen. Detta gör du enklast via vår e-tjänst e-tjanster.kavlinge.se/avgiftskontroll. Ange anledningen till att du bestrider fakturan och bifoga eventuella underlag. Vi gör därefter en utredning och skickar hem ett svar till dig.

Vi har separerat, vem av oss ska betala fakturan?

Bodde ni tillsammans under 2021 har båda ansvar för att fakturan betalas.

Om återbetalningen

Kan jag få pengar tillbaka om jag betalat för mycket avgift?

Det finns de som har haft en för hög inkomst registrerad i vårt system. De hushållen kommer att få pengar tillbaka. Detta beräknas ske under december 2023. Vi betalar inte ut belopp som understiger 360kr.

Hur snabbt får jag tillbaka mina pengar om jag betalat för mycket?

Har hushållet betalat för mycket kommer kommunen att betala tillbaka överskottet under december månad.

Hur betalas pengarna ut till mig?

För att du ska få dina pengar insatta på ditt konto ska du anmäla bankkontot i Swedbanks kontoregister; www.sparbankenskane.se/kontoregister Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. senast den 4 december 2023. Konto från alla svenska banker går att anmäla. Om du inte gör någon kontoanmälan kommer du istället få en utbetalningsavi som går att lösa in som en insättning på ditt bankkonto enligt bankens taxa eller mot en avgift i vissa butiker.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?