Anpassad grundskola

Anpassad grundskola är en skolform som är anpassad till elever som inte bedöms kunna uppnå grundskolans läroplansmål på grund av att de har en intellektuell funktionsnedsättning eller motsvarande.

Elever som skriver med penna på ett papper

För vem?

Anpassad grundskola har årskurserna 1–9. Undervisningen är anpassad för ditt barns behov och förutsättningar. Här går elever som har en utvecklingsstörning/intellektuell funktionsnedsättning och som inte bedöms kunna klara grundskolans läroplansmål. Även elever som har fått en betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning, på grund av en hjärnskada, kan gå i anpassad grundskola.

Vilka skolor?

Undervisningen i anpassad grundskola kan organiseras på olika sätt: anpassad grundskoleklass eller genom att ditt barn integreras i grundskoleklass och får sin anpassade undervisning där.

Anpassad grundskola är en skolenhet med nära samverkan med grundskolorna.

I Kävlinge kommun finns anpassade grundskola på följande skolor:

  • Rinnebäcksskolan
  • Tolvåkerskolan F-6
  • Tolvåkerskolan 7-9

Eleverna i dessa klasser läser enligt anpassad grundskolas läroplan med inriktning ämnen. Kursplanen innehåller samma ämnen som grundskolans läroplan, men har anpassade mål och mindre omfattande centralt innehåll.

Inom anpassad grundskola finns också inriktning ämnesområden, för de elever som bedöms inte kunna läsa ämnen. De fem ämnesområdena är estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning. De elever som läser ämnesområden har sin skolplacering i Lund.

Kan ditt barn gå i anpassad grundskola?

Hemkommunen utreder om ditt barn har rätt att gå i anpassad grundskola. Skolan erbjuder alltid dig som vårdnadshavare information om vad det innebär på kort och lång sikt att gå i anpassad grundskola. Skolan behöver vårdnadshavares medgivande för att kunna genomföra utredningen. Utredningen innehåller fyra delar;

  • psykologisk
  • pedagogisk
  • social
  • medicinsk bedömning

Ditt barns rektor ansvarar för att ditt medgivande inhämtas och att bedömningarna genomförs. Du får sedan besked om ditt barn har rätt till mottagande i anpassad grundskola och om vilken inriktning som i så fall är aktuell.

Rätt att tacka ja eller nej?

Innan hemkommunen kan fatta beslutet att en elev ska börja i anpassad grundskola måste båda vårdnadshavarna tacka ja till det. Om bara en vårdnadshavare tackar ja är det inte möjligt för barnet att börja i anpassad grundskola.

Det är också möjligt för vårdnadshavarna att tacka nej till ett mottagande i anpassad grundskola. Det kan vårdnadshavarna göra även om utredningen visar att eleven har rätt att gå i anpassad grundskolan.

Frågor och kontakt

Skolverket har gett ut en broschyr om anpassad grundskola som bland annat beskriver vem som kan gå i anpassad grundskola och hur det påverkar ditt barns framtid. Broschyren hittar du under relaterat innehåll.

Har du frågor kring anpassad skola? Då är du välkommen att kontakta vår samordnare.

Samordnare anpassad grundskola
Camilla Micha
046-280 40 82
camilla.micha@kavlinge.se

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?