Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Bygglov

Du behöver oftast bygglov om du vill bygga ett nytt hus, bygga till ditt hus eller göra vissa ändringar. Du kan även behöva bygglov för att sätta upp ett plank eller en mur, eller anordna ett upplag på din tomt.

Nybyggnad och tillbyggnad kräver oftast bygglov

Att bygga en ny byggnad eller göra en tillbyggnad kräver oftast bygglov. En tillbyggnad är när du ökar en byggnads volym åt något håll, antingen uppåt, nedåt eller åt sidan. Även vissa saker som du kanske inte tänker på som byggnader räknas som byggnader. Exempel på det är husbåtar, husvagnar och serveringsvagnar som står uppställda på samma plats under lång tid. Att flytta en byggnad till en annan plats räknas som rivning på den ursprungliga platsen och nybyggnad på den nya platsen. Det kräver därför både rivningslov och bygglov. En tillbyggnad på maximalt 15 kvadratmeter får uppföras utan bygglov på ett en- eller tvåbostadshus, men du måste göra en anmälan och invänta startbesked från byggnadsnämnden innan den byggs. Läs mer om bygglovsbefriade åtgärder under ” Viktig information om Attefallshus och nya bygglovsbefriade åtgärder” under fliken Anmälan eller Boverkets hemsida, Kunskapsbanken om Bygglovsbefriade åtgärderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, samt informationsbladet Får jag bygga?PDF

Yttre eller inre ändringar av en byggnad

Om byggnaden ligger i ett område med detaljplan behöver du bygglov för att ändra utseende på byggnaden genom att

  • byta kulör på byggnaden, till exempel från gul till röd färg
  • byta fasadbeklädnad, till exempel från puts till trä
  • byta material på taket, till exempel från tegel till plåt.

För en- och tvåbostadshus finns undantag, som du kan läsa om på Boverkets informationsblad Får jag bygga?PDF

Du behöver inte bygglov för att ändra rumsindelningen eller göra någon annan inre ändring, till exempel lägga nytt golv eller ta bort undertak. Du måste dock lämna in en anmälan till byggnadsnämnden om du vill göra stora förändringar av byggnadens planlösning. Detsamma gäller om den åtgärd du vill utföra innebär att byggnadens bärande delar berörs eller om du planerar att till exempel göra stora förändringar av vatten- och avloppsledningar. Du kan läsa mer om anmälan på webbsidan Anmälan, som du hittar i menyn.

Alla ändringar ska göras varsamt, så att byggnaden behåller sin karaktär. Du ska också ta hänsyn till byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden. Det gäller både inre och yttre ändringar, och det gäller oavsett om det krävs bygglov eller inte. Kravet på varsamhet är inte ett förbud mot att ändra, men alla ändringar du gör ska utgå från byggnadens förutsättningar. Som byggherre ansvarar du för att detta sker.

Du får inte förvanska byggnader som är särskilt värdefulla historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt, eller som ingår i ett område som är särskilt värdefullt.

Ny användning av en byggnad

Om du ska ändra en byggnad så att det blir en ytterligare bostad eller lokal för handel, hantverk eller industri behöver du bygglov. Du behöver också bygglov om du ska använda eller inreda en byggnad till något för ett väsentligt annat ändamål än det som den senast har använts för. Det kan till exempel vara att du ändrar en bostad till ett kontor eller ett garage till en butik. Det gäller även om du inte kommer att ändra något i själva byggnaden, och även om du bara använder en del av byggnaden på ett nytt sätt.

Uppföra, flytta eller ändra vissa anläggningar

Du behöver bygglov för att anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra vissa anläggningar, till exempel följande:

  • murar och plank, se våra riktlinjer i menyn.
  • upplag eller materialgårdar, till exempel permanent uppställning av bilar, uppläggning av båtar, förvaring av byggnadsmaterial av viss omfattning eller containrar som ställs upp på en plats om det inte är tillfälligt
  • fasta cisterner eller motsvarande för förvaring av hälso- och miljöfarliga produkter och brandfarliga ämnen, om det inte gäller en mindre anläggning som bara är för den egna fastighetens behov
  • idrottsplatser, småbåtshamnar, friluftsbad, golfbanor och vissa vindkraftverk
  • radio- och telemaster samt torn, om det inte gäller mindre sådana som bara är avsedda för den egna fastighetens behov, till exempel en parabolantenn.

Sätta upp och ändra skyltar och strålkastare

I ett område med detaljplan behöver du bygglov för ljusanordningar, och för att sätta upp eller ändra en skylt. Ibland behöver du bygglov även utanför detaljplanelagt område, om kommunen har bestämt det i områdesbestämmelser.

Du kan ansöka om tidsbegränsat bygglov för vissa åtgärder

Du kan under vissa förutsättningar få ett tidsbegränsat bygglov för en åtgärd, om åtgärden bara uppfyller något eller några, men inte alla, krav för ett bygglov. Du ska i så fall begära ett tidsbegränsat bygglov i din bygglovsansökan. Det byggnadsnämnden bedömer vid prövningen är bland annat om det du vill bygga är lämpligt på platsen, och om åtgärden kan anses vara en tidsbegränsad åtgärd. Giltighetstiden anges i bygglovet. Ett tidsbegränsat bygglov gäller som längst tio år, men det kan förlängas. Den sammanlagda tiden får inte vara längre än femton år.

Avgifter

Miljö- och byggnadsnämnden tar ut avgifter för beslut om startbesked och slutbesked i enlighet med den gällande taxan antagen av kommunfullmäktige. Det gäller även tekniska samråd, slutsamråd, arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen.

På sidan Avgifter hittar du exemplen som kan ge dig en uppfattning om hur mycket ett bygglov, en anmälan eller ett förhandsbesked kan komma att kosta. 

Uppdaterad 2020-01-28

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga