Lex Maria, Lex Sarah och anmälan till IMY

I det dagliga arbetet kan uppstå situationer där brukare, klienter och patienter drabbas av, eller utsätts för risk att drabbas av missförhållande eller vårdskada. På vår webbplats publiceras samtliga till IVO (Inspektionen för vård och omsorg) anmälda avvikelser samt personuppgiftsincidenter som anmälts till IMY.

Lex Sarah

Lex Sarah rör social omsorg och myndighetsutövning inom hemvård, LSS och socialpsykiatri samt individ- och familjeomsorg. En Lex Sarah rapport bygger på en utredning, där det finns skäl att misstänka att det funnits en risk för missförhållande eller ett missförhållande i det stöd som personalen ska ge.

Lex Maria

Lex Maria rör hälso- och sjukvård. En Lex Maria bygger på en utredning som visar på allvarliga skador, sjukdomar eller risker som inte ligger inom ramen för vad som skulle kunnat förutses eller utgör en normal risk i samband med vård, behandling eller undersökning.

Anmälan till IMY

Personuppgiftsincidenter som kan leda till risk för personers fri- och rättigheter ska anmäla till Integerietsskyddsmyndigheten IMY. En personuppgiftsincident är en säkerhetsincident som leder till oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller ändring av personuppgifter. Den kan också leda till ett obehörigt röjande av eller obehörig åtkomst till personuppgifter. 

Syfte och åtgärder till följd av rapportering

Syftet med rapporterna och efterföljande utredningar är att dra lärdom av de misstag som sker och försöka förhindra att nya och liknande händelser sker igen. Utredningarna avslutas alltid med ett antal åtgärder, som ska förbättra verksamheten och rutinerna.

Det är Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som granskar kommunens utredning. Om IVO bedömer att utredningen följer gällande bestämmelser och att åtgärder har vidtagits för att förhindra att liknande händelser inträffar igen avslutar IVO ärendet.

Om ärendet inte avslutas, ställer IVO krav på komplettering.

Nedan listas upprättade lex Maria och lex Sarah-anmälningar från och med januari 2020. För anmälningar tidigare än 2020, var god kontakta:
Omsorgsnämnden: omsorgsnamnden@kavlinge.se 
Arbetsliv- och fritidsnämnden: arbetslivochfritidsnamnden@kavlinge.se

Aktuella anmälningar

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?