Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Avgifter och regler

Vad kostar en plats på förskola och fritids? Hur behandlas min ansökan? Här får du svar på dessa frågor och mycket annat som är bra att veta om barnomsorg.

Tillämpningsföreskrifter

Kävlinge kommuns tillämpningsföreskrifter gällande förskola och fritidshem bygger på de regleringar som finns i Skollagen (2010:800), 8 kap Förskolan och 13 kap Fritidshemmet.

Våra verksamheter

Förskola

Våra förskolor är till för barn i åldern 1-5 år. Här arbetar förskollärare och barnskötare. Förskollärarna har ansvar för att arbetet sker i enlighet med målen läroplanen. Frukost, lunch och mellanmål serveras ditt barn där schemat omfattar dessa måltider.

Allmän förskola

Alla barn ska erbjudas plats i förskola från höstterminen det år de fyller tre år. Det är obligatoriskt för kommunen att anordna den allmänna förskolan, men frivilligt för barn att delta i verksamheten.

 • Den allmänna förskolan ska omfatta minst 525 timmar om året, följa skolans terminstider och vara avgiftsfri.
 • Innehållet i verksamheten ska präglas av förskolans pedagogik.

Pedagogisk omsorg

Dagbarnvårdare kallas de som arbetar i sitt hem. Verksamheten vänder sig till barn i åldern 1-5 år. Frukost, lunch och mellanmål serveras barnet då schemat omfattar dessa måltider. Förskolans läroplan är vägledande.
För närvarande bedrivs ingen pedagogisk omsorg i Kävlinge kommun.

Öppen förskola

Den öppna förskolan ska vara en mötesplats för barnfamiljer i kommundelen. Vårdnadshavare, barn och personal ska tillsammans utveckla en pedagogisk gruppverksamhet för barnen. Öppna förskolan är avgiftsfri.

Öppna förskolans verksamhet finns i Kävlinge och Löddeköpinge.

Förskoleklass

Förskoleklasserna vänder sig till samtliga sexåringar i kommunen. Verksamheten är integrerad på kommunens grundskolor. Personalen arbetar i varierande arbetslag bestående av förskollärare, fritidspedagog och grundskollärare. Förskollärare har huvudansvaret för verksamheten.

 • Förskoleklassen omfattar fem timmar per dag och följer skolans terminstider.
 • Alla barn som deltar i förskoleklassens verksamhet får därutöver rätt att äta lunch kostnadsfritt.
 • För de barn som behöver morgon- och eftermiddagsomsorg erbjuds fritidshem.

Fritidshem och fritidsklubbar

Fritidshemmens verksamhet vänder sig till elever i åldrarna 6-12 år och erbjuder både morgon- och eftermiddagsomsorg. Personalen består av fritidspedagoger och förskollärare. Frukost och mellanmål serveras dagligen till de barn vars schema omfattar dessa måltider. Verksamheten är förutom skoldagar öppen lov- och studiedagar och då serveras även lunch.

Fritidsklubben erbjuder plats till elever i åldrarna 10-12 år med behov av eftermiddags- och lovdagsomsorg. Fritidsklubben finns i skolans eller i fritidsgårdens lokaler och det är fritidspedagoger eller fritidsledare som är ansvariga för verksamheten. Klubben är öppen efter skolans slut fram till kl. 18.00. Frukost serveras inte, men mellanmål får barnen alla dagar. På loven är klubben öppen 8.00–18.00 och då serveras även lunch.

Lovverksamhet

För skolbarn som endast har behov av omsorg under lovdagar kan vi erbjuda lovverksamhet. Verksamheten drivs tillsammans med fritidshemmet eller på fritidsklubben och kostar 75 kr per dag. Frukost, lunch och mellanmål serveras. Anmälan ska göras senast en månad i förväg och anmälan är bindande.

Ansökan och plats

I Kävlinge kommun är du garanterad en förskoleplats och fritidshemsplats.

Ansökan ska ske senast fyra månader i förväg. Ansökan gör du via en e-tjänst på kommunens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur går en ansökan till

När vi får din ansökan där du bland annat fyllt i vilken förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem du önskar, skickar vi dig en bekräftelse att vi mottagit och godkänt din ansökan. Den dag som registreras som ködag är dagen fyra månader före den dag som är anmäld som behovsdag. Om ansökan inkommit senare, det vill säga mindre än fyra månader före behovsdagen, är ködagen ankomstdagen. Vi tillämpar syskonförtur.

När du får ett erbjudande om plats via E-tjänst vill vi ha ett svar inom tio dagar. Svaret lämnas via e-tjänst. Den dag du önskar placering ska även innefatta inskolningstiden.

Avgift tas ut från och med första inskolningsdagen.

Om familjen vid ansökningstillfället inte är bosatt och folkbokförd i kommunen kan en ansökan ändå göras om en kopia på köpe- eller hyreskontrakt för bostaden skickas till placeringsassistenten. För att sedan erbjudas plats måste barnet ha fyllt ett år och vara folkbokförd i kommunen.

Schematid

Vid placering inom förskola, familjedaghem, fritidshem och fritidsklubb ska schemat omfatta förälderns arbetstid eller studietid samt restid. Vid förälders ledighet som semester eller lediga dagar ska även barnet vara ledigt från sin förskola, fritidshem eller sin fritidsklubb. Schematiden på fritidshem och fritidsklubb gäller den tid som är utöver skoltiden. Under sommarlovet gäller placeringen för den totala vistelsetiden.

Vid förändring av förälderns anställningsförhållanden ska schema och inkomstuppgift ändras och detta ska ske en månad i förväg.

Föräldraledighet och arbetslöshet

När du ska gå på föräldraledighet eller vid arbetslöshet, anmäler du det via e-tjänst genom att ändra schema, göra en inkomständring och ändra taxekategori, helårs- eller terminsomsorg. Ändringen anmäler du minst en månad innan din föräldraledighet eller arbetslöshet påbörjas. Vid återgång till arbete anmäler du via e-tjänst ändringar enligt ovan.

Om du blir arbetslös eller föräldraledig och är biologisk eller adoptivförälder, får ditt barn behålla samma schema som tidigare upp till en månad. Väljer du att ta ut föräldraledighet före nedkomst, dock maximalt 60 dagar, kvarstår rätten att behålla samma schema som tidigare och dessutom en månad efter nedkomst. Därefter begränsas tiden till 15 timmar per vecka, med verksamhet samma dagar som den allmänna förskolan.

Om du är eller blir arbetslös eller föräldraledig och inte är biologisk eller adoptivförälder, begränsas inte omsorgstiden.

Ska du studera eller arbeta under din föräldraledighet ska det styrkas med studieintyg alternativt arbetsgivarintyg. Lägg in barnets nya schema via Etjänst tillsammans med inkomstuppgift.

Är du vikarie eller arbetar endast enstaka dagar och behöver mer omsorgstid än 15 timmar, har du rätt till detta. När du har behov av mer än 15 timmar ska du fylla i en blankett om utökning av tid vid tillfälligt arbete. Blanketten finns på förskolan. Det är viktigt att du sätter din signatur vid varje enskilt tillfälle. Du kommer att bli debiterad en avgift, baserad på er samlade inkomst. Avgiften kan inte överstiga taket för maxtaxan.

Är du föräldraledig kan du inte köpa ytterligare tid än de 15 timmar/veckan som barnet enligt lag är berättigat till.

Förskola

Alla barn i åldern 1-3 år har rätt till förskoleverksamhet eller pedagogisk omsorg 15 timmar i veckan om föräldern är föräldraledig eller aktivt arbetssökande. Du kan välja att placera ditt barn med helårsomsorg med 15 timmar per vecka eller som ett alternativ välja att placera ditt barn terminsvis. Om du väljer att placera ditt barn terminsvis är barnet ledigt under sommarlov, höstlov, jullov, februarilov samt påsklov och då betalar du ingen avgift under barnets lovdagar. Förskolan beslutar vilka veckodagar barnet får vara i förskolan.

Allmän förskola

Alla barn som är tre, fyra och fem år har rätt till en avgiftsfri verksamhet, 525 timmar/år. Förskoleverksamheten ska omfatta 15 timmar/vecka, från och med hösten det år barnet fyller tre år. Du kan välja mellan 15 timmar/vecka terminstid och denna verksamhet är avgiftsfri eller 15 timmar/vecka med helårsomsorg då loven är avgiftsbelagda enligt maxtaxan. Förskolan beslutar vilka veckodagar barnet får vara på förskolan.

Barn som är tre, fyra och fem år har rätt till en avgiftsfri verksamhet, 525 timmar/år. För tid utöver de 15 avgiftsfria timmarna betalar föräldrar avgift enligt maxtaxan. På sommarlovet samt på höstlovet, jullovet, februarilovet och påsklovet gäller inte avgiftsreducering.

Fritidshem och fritidsklubb

Om du är eller blir arbetslös och du är biologisk eller adoptivförälder har ditt barn inte rätt till fritidshem eller fritidsklubb. Blir du arbetslös ska platsen sägas upp med två månaders uppsägningstid. När du återgår i arbete eller ska börja studera får barnet plats på det fritidshem på den skola ditt barn tillhör.

Om du är eller blir arbetslös och inte är biologisk eller adoptivförälder har barnet rätt till fritidshem eller fritidsklubb.

Vid föräldraledighet då du är biologisk eller adoptivförälder har ditt barn inte rätt till fritidshem eller fritidsklubb. Ska du vara föräldraledig ska platsen sägas upp med två månaders uppsägningstid. När du återgår i arbete efter föräldraledigheten erbjuds fritidshemsplats i den grupp ditt barn tidigare tillhörde. Ditt barn får behålla platsen en månad efter nedkomst och med samma schema som tidigare. Väljer du att ta ut föräldraledighet före nedkomsten, dock maximalt 60 dagar, kvarstår rätten att behålla samma schema som tidigare och dessutom en månad efter nedkomst.

Är du inte biologisk eller adoptivförälder har barnet rätt till fortsatt vistelse i fritidshemmet.

Barn med rätt till särskilt stöd

Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges det stöd som deras speciella behov kräver. Som stöd och handledning finns ett förskoleteam som är en grupp specialister som ska komplettera förskolans verksamhet.

Förskoleteamet arbetar på uppdrag av förskolecheferna och består av specialpedagog, specialpedagog med inriktning tal och språk samt psykolog.

Förskolechefen beslutar i samråd med föräldrarna placeringens omfattning och vilken tid barnet ska delta i verksamheten.

Kvällsomsorg

Vårdnadshavare med kvällsarbete erbjuds kvällsomsorg till förskole- och fritidshemsbarn. Verksamheten bedrivs på förskola vardagar mellan kl. 18.00 och 22.00. Ansökan ställs direkt till sektor utbildning och arbetstiden måste intygas skriftligen av arbetsgivaren. För båda vårdnadshavare måste arbetstiden sammanfalla. Schema ska lämnas in en månad i förväg.

Kvällsomsorgen mellan kl. 18.00 och 19.00 är koncentrerad till en förskola i varje kommundel och mellan klockan 19.00-22.00 till Korsbacka förskola.

18.00-19.00
Förskole- och fritidsbarn med behov av omsorg mellan kl.18.00-19.00 erbjuds placering på den förskola i kommundelen som har en avdelning öppen till kl. 19.00.

19.00-22.00
Förskolebarn med behov av omsorg efter kl. 19.00 erbjuds fast placering på Korsbacka förskola. Skolbarn med behov av fritidshemsplacering efter kl. 19.00 erbjuds skolgång på Olympiaskolan och kvällsplacering på Korsbacka förskola.

Uppsägning

Uppsägningstiden är två månader för vilken avgift alltid erlägges. Du kan säga upp platsen tidigare, med sista vistelsedag angiven. Vid placering eller uppsägning under två månader ska avgiften betalas med 1/30 av månadsavgiften multiplicerad med antalet kalenderdagar.

Väljer du att säga upp ditt barn från fritidshemmet över sommaren kan ansökan om ny plats göras först efter sista närvarodag enligt det registrerade uppsägningsdatumet. Ny plats erbjuds fyra månader efter ansökan.

Utnyttjas inte platsen under längre tid omprövas placeringen.

Barn bosatta i annan kommun

Vid placering av barn bosatt i annan kommun eller vid familjs flyttning från Kävlinge tillhandahålls plats endast under förutsättning att överenskommelse sker mellan kommunerna och att hemkommunen lämnar ersättning för platskostnaden.

Plats i enskild verksamhet

För att Kävlinge kommun ska lämna bidrag för plats i enskild verksamhet, krävs att överenskommelse har träffas mellan Kävlinge kommun och den enskilda verksamheten.

Avgifter

Höjning av inkomsttaket sker årligen, från och med 2019-01-01 är inkomsttaket 47 490 kr. Kostnaden för barnomsorg beräknas på familjens sammanlagda bruttoinkomst enligt procentsats som framgår av tabellen. För familjer med flera barn placerade i kommunens förskolor och fritidshem beräknas procentsatsen utifrån en sammanlagd procentsats. Den högsta avgiften, i den för barnet aktuella verksamhetsformen, ska betalas för det yngsta barnet.

Taxa och inkomst

Avgifter i förskoleverksamhet (förskola och familjedaghem)

 • barn 1: 3 % av inkomsten dock högst 1 425 kr per månad
 • barn 2: 2 % av inkomsten dock högst 950 kr per månad
 • barn 3: 1 % av inkomsten dock högst 475 kr per månad
 • barn 4: ingen avgift

______________________________________________________________

Avgifter för skolbarnsomsorg

 • barn 1: 2 % av inkomsten dock högst 950 kr per månad
 • barn 2: 1 % av inkomsten dock högst 475 kr per månad
 • barn 3: 1 % av inkomsten dock högst 475 kr per månad
 • barn 4: ingen avgift

______________________________________________________________

Avgifter för föräldrar med inkomst under 0,3 basbelopp

< 15 timmar per vecka 0 kr
>15 timmar per vecka 50 kr per barn

______________________________________________________________

Avgifter för föräldrar med barn i allmän förskola samt för barn med omsorgsbehov utöver de avgiftsfria 15 timmar/vecka

 • barn 1: 2,25 % av inkomsten dock högst 1187 kr
 • barn 2: 1,50 % av inkomsten dock högst 712 kr
 • barn 3: 0,75 % av inkomsten dock högst 356 kr
 • barn 4: ingen avgift

Avgiftsgrundande inkomst
Till avgiftsgrundande inkomst hör följande ersättningar och bidrag baserat per månad:

 • Lön
 • Familjehemsföräldrars arvodesersättning
 • Pension (ej barnpension)
 • Livränta
 • Föräldrapenning
 • Vårdbidrag för barn (arvodedelen)
 • Sjukbidrag
 • Sjukpenning
 • Arbetslöshetsersättning
 • Kontant arbetsmarknadsstöd
 • Utbildningsbidrag avseende arbetsmarknadsutbildning
 • Familjebidrag i form av familjepenning
 • Dagpenning i form av repetitionsutbildning för värnpliktiga m m

Till avgiftsgrundande inkomst hör inte följande ersättningar:

 • Barnbidrag
 • Bostadsbidrag
 • Socialbidrag/Försörjningsstöd
 • Underhållsbidrag/stöd
 • Statligt studiestöd i form av förlängt barnbidrag
 • Studiemedel (låne/bidragsdelen)
 • Handikappersättning
 • Vårdbidrag till handikappade barn
 • Kommunalt bostadsstöd till handikappade ​

Gifta eller sammanboende räknas som avgiftspliktiga oavsett om de har gemensamma barn eller ej.

Anmäl ändrad inkomst
Vid förändrad inkomst ska detta anmälas via e-tjänst. Med jämna mellanrum begärs inkomstuppgifter in. Lämnas inte inkomstuppgift inom föreskriven tid debiteras högsta avgift tills dess begärda uppgift inkommit. Reglering av för hög debiterad avgift görs om begärd inkomstuppgift lämnas in. Räkning justeras nästkommande månad.

Inkomständringar, orsakade av till exempel giftermål, sammanboende eller separationer ska lämnas inom en månad.

Egen företagare
Beräkning av egna företagares inkomster fastställs med utgångspunkt från den av försäkringskassan fastställda sjukpenninggrundande inkomsten samt föregående års taxering.

Avgift vid sjukdom
Blir ditt barn sjukt och läkaren sjukskriver barnet enligt smittskyddslagen lämnas ett sjukintyg till förskolechefen på ditt barns förskola, vilket innebär att en avgiftsreglering sker i efterhand när barnet är friskförklarat.

Faktura

Avgift tas ut från och med det datum platsen erhållits enligt placeringsmeddelandet (inkl. inskolningstiden). Fakturan gäller för innevarande månad och skickas ut en gång i månaden i tolv månader.

Varje månad betalar du den preliminära avgiften för innevarande månad. Om du ändrar din inkomst eller placering regleras avgiften på din faktura nästkommande månad. Avgiften ska vara oss tillhanda senast den siste i samma månad. För obetalda fakturor debiteras en dröjsmålsränta motsvarande referensränta + åtta procentenheter. Vid betalningspåminnelse debiteras 50 kr på kommande faktura i enlighet med kommunens kravrutiner. Är avgiften fortfarande inte betald, kommer ett inkassokrav för vilket vi debiterar 160 kr. Om avgiften då inte betalas, utestängs barnet från förskole- eller fritidshemsverksamheten.

Kommunen kan ibland bli skyldig dig pengar. Du ser detta genom att du får en faktura med minusbelopp och makulerat inbetalningskort. Skulden justeras automatiskt mot nästkommande månads faktura. Skulle det vara så att du vill ha pengarna återbetalda dessförinnan, måste du begära detta speciellt av din placeringsassistent.

Vi svarar på dina frågor

Om du har frågor eller synpunkter på förskoleverksamheten, ska du i första hand ta kontakt med förskolechefen. Har du frågor och synpunkter på fritidshemmen är det i första hand rektorn, du ska tala med. När det gäller praktiska frågor om placering och debitering, tala med vår kundtjänst Kontakt Kävlinge.

Placeringsassistenter

Du kan alltid ringa till kommunens kundtjänst som kan hänvisa dig rätt.

Uppdaterad 2019-03-18

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058

 

Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress
Kullagatan 2, Kävlinge

 

Öppettider
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER